Laboratorio de Enxeñería Sanitaria e Ambiental

A necesidade de depurar as augas residuais é xa un feito que xa ninguén cuestiona. Preservar e recuperar os nosos ecosistemas acuáticos e a necesidade de manter o recurso auga cunha calidade suficiente para outros usos determinou a aparición de abundante lexislación e normativa, gran parte da cal obriga a que as verteduras de augas residuais realícense ao medio receptor despois de recibir uns tratamentos de depuración, cada vez máis intensos e complexos.

Ámbitos de aplicación

En depuración de augas residuais:

 • Realización de ensaios especiais con novos procesos (escala planta piloto) de depuración de augas residuais tanto con biomasa suspendida como biomasa fixada a soporte.
 • Estudos de tratabilidad e de biodegradabilidad de augas residuais.
 • Optimización de procesos de depuración xa implantados.
 • Desenvolvemento e adaptación de software de simulación ou control de procesos biolóxicos de depuración.
 • Desenvolvemento de procesos innovadores para a depuración de augas residuais urbanas e industriais.
 • Avaliación de tecnoloxías de marcas rexistradas con análises de melloras.

Disponse dunha "unidade de ensaios de procesos de depuración de augas residuais". A unidade consiste nunha estrutura modular que permite a configuración de diferentes tipos de procesos, tanto físico-químicos, biolóxicos, ou combinacións dos mesmos. Mediante un complexo sistema de control pódense impor diferentes estratexias de explotación, mentres que o seguimento dos parámetros de proceso e rendementos efectúase mediante sondas de medición en continuo (DQO, Nitróxeno amoniacal, nitratos, fósforo disolto, pH, OD, condutividade, REDOX, turbidez, concentración de sólidos en licor mestura, etc.). O caudal máximo é de 3 m3/hora. Os equipos de control poden ser desprazados a depuradoras reais en funcionamento.

Outros equipos de campos de interese: fluorómetro de alta sensibilidade, tomamuestras automáticos (3 equipos), caudalímetros área-velocidade (3 equipos), sondas multiparamétricas (2 equipos).

Planta de Depuración

A unidade de ensaio consiste nunha estrutura modular que permite a configuración de diferentes tipos de procesos de depuración de augas residuais (urbanas ou industriais). Os procesos poden ser físico químicos, biolóxicos ou combinacións dos mesmos.

Os parámetros de control que se mieden en continuo son os seguintes:

 • En reactores:Caudais, PH, condutividade, sólidos en suspensión en licor mestura, REDOX, OD, temperatura, fluxo de aireación.
 • En afluente/efluente: DQO, nitróxeno amoniacal.

Tratamentos Biolóxicos

A unidade de ensaios permite manexar caudais de ata 3 m3/hora. Os elementos principais da mesma cos seguintes:

 • Módulo de pretratamiento (microtamizado).
 • Proceso físico-químico (coagulación floculación).
 • Sistema de decantación primaria.
 • Bancada múltiple para albergar reactores biolóxicos.
 • Sistema de decantación secundaria e recirculaciones
 • Sistema de subministración de aires.

Instrumentación

Sonda Multiparamétrica

Sensor con capaciadad de traballo en calquera tipo de auga, ben sexa doce, salgada ou augas residuais. Conta con cabezales autolimpiables. Pode rexistrar ata 14 parámetros de forma simultánea. Pode rexistrar todos os parámetros a intervalos programados ( con intervalos de 15 minutos pode rexistrar durante 30 dias) chegando a almacenar 150.000 lecturas.


Tomamuestras

Tomamuestras que proporciona grandes posibilidades de uso. Ten capacidade para repetir a mostraxe tanto durante un período de tempo como domo durante o paso dun caudal constante. A súa lixeireza e robusted fano ideal para a súa utilización en calquera medio e diversos fins: biomonitorización da calidade da auga, desbordamentos de redes de sumidoiros...


Estudo de caracterización do funcionamento e eficacia do sistema de saneamiento Manzanares (Madrid).

O sistema Manzanares conta con dúas colectores que transcorren a ambos os dous lados do Río Manzanares (os denominados colectores de marxe dereita e de marxe esquerda) así como unha serie de tanques de tormenta que reteñen parte dos volumes xerados durante os eventos de precipitación, para logo envialos ás depuradoras.


Innovación en procesos de depuración de augas residuais en pequenos núcleos de poboación: Reactor de biomembrana autoaireado e desinfección con radiación ultravioleta.

Demostrar a viabilidade técnica dun proceso biolóxico baseado en membrana tubular autoaireada con augas residuais urbanas reais.
Chegar a eliminar nitróxeno no proceso biopelícula de membrana aireada.


Investigación dun leito aireado mergullado como solución de depuración integrada de materia orgánica, nitróxeno e micro-contaminantes.

O obxectivo xeral foi a avaliación do funcionamento e calibración do deseño dun leito aireado mergullado aplicado ao tratamento de auga residual urbana para a redución de materia orgánica (DBO, DQO) e nitróxeno total (NT). Para isto, no 2010 construíuse e implantou un sistema a escala real na Planta Municipal de Tratamento de Augas Residuais de Abegondo (Galicia, España)


Estudo sobre alternativas de xestión de lixiviados do vertedoiro de Ourense tras o seu clausura e selado.

Caracterizar a produción de lixiviados do vertedoiro de residuos de Ourense, mediante a medición de caudal e cargas, e practicarlle probas de tratabilidad físico-química


Estudo para o deseño dun sistema de tratamento de augas de escorrentía de viarias, integrado dentro do sistema de saneamento e drenaxe da aglomeración de Ares-Mugardos.

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) de Galicia (Xunta de Galicia) adxudicou a construción do sistema de colectores e E.D.A.R. de Ares-Mugardos á Ou.T.E formada por dúas empresas. A solución de saneamento e drenaxe incorpora estruturas de detenciónaliviadero, conectadas ás redes unitarias


Dimensionamiento ambiental dos sistemas de xestión de augas pluviais do C.M.C.: Control en orixe e control augas abaixo.

O Convenio asinado entre SOGAMA S.A. e a Fundación da Enxeñaría Civil de Galicia tivo como obxectivo xeral a realización dun estudo para minimizar a contaminación que é mobilizada e arrastrada polas augas pluviais no Complexo Ambiental de Cerceda (CMC), de forma que se reducise a presión sobre os medios acuáticos receptores tanto desde un punto de vista físico-químico como hidromorfológico


Estudo da tratabilidad da auga residual da aglomeración de Vigo mediante ensaios de laboratorio e medicións en continuo.

Este contrato enmarcouse dentro das actuacións conducentes á modernización do sistema de depuración da EDAR da aglomeración de Vigo co fin de cumprir as Directivas Europeas


Caracterización do rendemento de eliminación de areas do lodo primario da EDAR de Lagares (Vigo) mediante un dispositivo clónico. Primeira e Segunda Fase.

A empresa desenvolveu unha tecnoloxía baseada no un de ciclón para eliminar a maior parte posible de areas dos lodos primarios dunha EDAR, antes do seu procesado na liña de lodos. Elaborou un prototipo industrial e desexaba probalo en condicións reais de funcionamento.


Asistencia técnica para a identificación, avaliación e seguimento dos tanques de treboada e redacción dun manual de recomendacións para o seu deseño.

O destinatario final dos resultados do contrato era o Ministerio de Agricultura, Alimentación e medio Ambiente (MAGRAMA). Dentro do ámbito de competencias do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a Dirección Xeral da auga ten por obxectivos, entre outros, o estudo, planificación e control xerais dos sistemas de saneamento, incluída a contaminación producida polos mesmos aos medios receptores en tempo de choiva.


Caracterización dos fluxos de areas na EDAR de Lagares (Vigo) e análise do rendemento do desarenador actual.

A historia de explotación da EDAR actual de Lagares puxo de manifesto a chegada de abundantes fluxos sólidos a través da rede de sumidoiros unitaria. No seu desarenador-desengrasador aireado constatouse unha extracción abundante de areas, sobre todo en época de choivas.


Asistencia técnica para o apoio a Inditex na súa estratexia global de xestión da auga.

Deseño e implementación dun "microsite" sobre Ia xestión da auga en Ia corporación INDITEX e a súa cadea de provedores.
Control, análise crítica e valoración das campañas de control de Ia calidade e contaminación das augas e de Ia boa xestión das mesmas nas factorías dos provedores a nivel internacionalAvaliación dun proceso de biodiscos de baixa carga a escala real para o tratamento de auga residual doméstica.

O obxectivo xeral deste estudo foi avaliar o rendemento dun sistema de biodiscos a escala real, en canto á oxidación de materia orgánica total e soluble, e de amonio por nitrificación.


Seguimento e control do funcionamento da EDAR de Dormeá (Boimorto).

A EDAR de Dormeá, concello de Boimorto (A Coruña), deseñouse seguindo as Directrices de Saneamento no Medio Rural de Galicia (DSMRG). A EDAR se dimensionó para servir a unha aglomeración rural de 200 habitantes, e a súa liña componse de fosa séptica (tratamento primario) máis humidal artificial de fluxo horizontal sub-superficial (tratamento secundario).


Deseño de unidade piloto para o tratamento de augas de lavado de cubas de formigón.

Establecer os criterios de deseño dunha planta móbil para o tratamento “in situ” das augas de lavado de formigoneiras para obter un efluente coa calidade adecuada para que cumpra con obxectivos de reutilización, ou no seu caso, de vertedura a medio receptor.


Estudo de biodegradación e parametrización biocinética das augas residuais urbanas da Coruña e a súa área metropolitana.

Determinar experimentalmente as fraccións degradable e inerte así como coeficientes biocinéticos da auga residual decantada da aglomeración urbana constituída pola cidade da Coruña e concellos limítrofes.
A parametrizacón biocinética servirá de datos de entrada para a modelación dinámica do proceso biolóxico da EDAR de Bens.


ITOHG - Instrucións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia.

Co fin de mellorar a planificación, o proxecto e a construción das infraestruturas de abastecemento e saneamento, a Administración Hidráulica de Galicia, integrada por “Augas de Galicia” e a “Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos”, considerou de gran interese o elaborar unha serie de textos técnicos que servisen de guía e referencia.


Análise da incidencia do sistema de saneamento e drenaxe de Lugo sobre o río Miño en tempo de choiva

A problemática das verteduras dos Desbordamentos de Sistemas de Saneamento (DSS) en tempo de choiva sobre as masas de auga é un tema de vixente actualidade a nivel lexislativo, ambiental e social.


Establecemento de seccións de medida de caudal no sistema de saneamento da Coruña. Subcuencas do río Mesoiro e modelización da conca urbana da Grela

Dentro das actuacións da mellora do sistema de saneamento da aglomeración iurbana da Coruña, expúxose a construción dun colector interceptor nas subcuencas Meicende - A Grela. Co fin de coñecer os caudais circulantes pola rede para poder elaborar un modelo numérico de simulación establecéronse 3 seccións de control en diferentes puntos críticos do sistema.


OVALPIPE - Desenvolvemento de tubaxes ovoides para a mellora da eficiencia das redes de rede de sumidoiros.

Os libros clásicos de enxeñaría sanitaria recollen as formas ovoides como óptimas para o transporte de augas de saneamento, e propoñen formas xeométricas para a súa definición. Esta tipoloxía foi practicamente abandonada desde hai xa varios anos polo sector, non polo seu baixo rendemento hidráulico, senón por simplicidade no proceso de fabricación e posta en obra. En efecto, é máis sinxelo construír un tubo circular que un ovoide.


Colaboración na caracterización do estado da calidade das augas e dos sedimentos no Encoro de Rosadoiro

O encoro de Rosadoiro, ou encoro de Sabón, é unha masa de auga artificial altamente modificada. O encoro recibiu historicamente vertidos de augas residuais urbanas en tempo de choiva, recibiu tamén augas de escorrentías de zonas industriais altamente contaminadas e, ademais, chegaron a el algúns escapes accidentais. Estas verteduras provocaron sucesos de contaminación aguda na masa de auga e contaminaron os sedimentos.


Modelización e calibración da Rede de abastecemento da Coruña - EMALCSA. Optimización do funcionamento do sistema de abastecemento de auga de Coruña e a súa contorna

O proxecto de investigación tiña como obxectivo a realización dun modelo de simulación numérica da rede de abastecemento da cidade. Co fin de dar calidade ao modelo realizáronse campañas de campo co fin de caracterizar algunhas seccións reseñables e dispoñer de datos reais para realizar a posterior calibración e validación do modelo hidráulico.


Análise das cargas sólidas xeradas por escorrentía superficial nas concas afectadas por canteiras de granito na localidade de Porriño (Pontevedra)

As actividades extractivas no sector do granito son unha das fontes de riqueza de Porriño e a súa comarca. O granito de Porriño é mundialmente coñecido e as súas explotacións cóntanse entre as maiores e as máis avanzadas do mundo. Ao tratarse de explotacións ao descuberto existe un impacto sobre o medio ambiente: así, o medio natural, ao entrar en contacto coa zona de traballo, sofre certas afeccións que neste informe avalíanse no que respecta á contaminación da auga de escorrentía.


SOSTAQUA - Desenvolvementos tecnolóxicos para un ciclo urbano da auga autosostenible. Liña de traballo 3 - Valorización de augas pluviais.

SOSTAQUA é a denominación dun proxecto de I+D+i liderado por Augas de Barcelona que obtivo o apoio do Programa CENIT, impulsado polo Ministerio de Industria. A iniciativa, dedicada a desenvolvementos tecnolóxicos para un ciclo urbano da auga autosostenible, recibiu unha subvención do 50% do seu importe total, valorado en 25 millóns de euros


Asistencia científico-técnica á ?Experiencia piloto de medición e estudo das descargas de sistemas unitarios (DSU) da rede de sumidoiros aos medios receptores en tempo de tormenta, en varios municipios españois. PROMEDSU

A finais dos anos 90 empezouse a expor dentro da AEAS, Asociación Española de Abastecemento e Saneamento, a necesidade de desarrolllar un programa de caracterización das verteduras en tempo de choiva en concas urbanas. A proposta foi transmitida ao Ministerio de Medio Ambiente e leste puxo en marcha o ?Programa de Medidas de Descargas desde Sistema Unitarios?, orixe do acrónimo PROMEDSU.


Avaliación de rendementos de sistemas de control e tratamento de sobordes (SCTR) de rede de sumidoiros nunha conca da España húmida (obtención a partir de series de hidrogramas e polutogramas reais)

O proxecto tiña como obxectivo principal o caracterizar a contaminación vertida aos sistemas acuáticos desde os sistemas de saneamento e drenaxe, xa procedesen de sistemas separativos ou unitarios, en tempo de choiva. Desde os sistemas separativos a vertedura principal de contaminación asociada a sucesos de choiva prodúcese de forma directa desde a rede de pluviais, mentres que desde os sistemas unitarios a vertedura prodúcese fundamentalmente desde os aliviadoiros do sistema de rede de sumidoiros ou desde o by-pass da EDAR.


Estudo da xeración e da tratabilidad das augas residuais producidas nun tren de laminación de aceiro en quente

As liñas de laminación en quente de aceiro precisan de auga ao longo de todo o proceso de fabricación, sobre todo para refrixeración, sendo preciso a subministración de elevados caudais. Os circuítos de refrixeración poden ser de dous tipos: con contacto directo co aceiro que se procesa e sen contacto.


Análise da influencia dos efluentes da nova EDAR de Santiago de Compostela sobre o río Sar mediante un modelo de simulación da calidade das augas

O estudo tiña como obxectivo analizar a influencia que o efluente da nova depuradora de augas residuais, que se construirá para o sistema de saneamento da aglomeración urbana de Santiago de Compostela, terá sobre o río Sar. Para poder alcanzar devandito obxectivo elaborouse e calibrou un modelo numérico de simulación da calidade físico-química das augas do río Sar, desde o actual emprazamento da EDAR ata Padrón.


Elaboración de directrices técnicas para obras de saneamento en pequenas aglomeracións no medio rural da administración hidráulica de Galicia

Elaboración dunhas directrices de saneamento no medio rural que sirvan de orientación para a procura da mellor solución posible á variada e complexa casuística que se presenta en Galicia.


Deseño dunha tecnoloxía branda de saneamento autónomo mixto para a súa aplicación en Galicia

O obxectivo xeral consistiu na aplicación e avaliación a escala piloto dun humidal de fluxo vertical cultivado con I. pseudacorus (HFV2) como tratamento terciario para reducir a demanda de osíxeno carbonosa e nitrogenada do efluente dun tratamento físico-químico dunha EDAR urbana.


INNDES LASNITRO: Investigación dun leito aireado mergullado como solución de depuración integrada de materia orgánica, nitróxeno e micro-contaminantes

Avaliación do funcionamento e deseño dun leito aireable mergullado aplicado ao tratamento de auga residual urbana para a redución de materia orgánica e nitróxeno total. Para isto, no 2010 construíuse un sistema a escala real e instaloulla na Planta Municipal de Tratamento de Augas Residuais de Abegondo (Galicia, España). Abegondo posúe unha rede unitaria de saneamento.


Avaliación da composición, caudais e tratamento dos lixiviados do vertedoiro selado de RSU de Lugo

Este vertedoiro de residuos sólidos urbanos (RSU) entrou en funcionamento no ano 1984 e estivo 17 anos acollendo residuos municipais ata o seu clausura e selado. Á data do estudo o vertedoiro tiña unha idade de 22 anos. O volume de residuos acollido nos 17 anos de vida útil do vertedoiro foi superior aos 300.000 m3.