Portos e Costas

Como resposta á demanda da Sociedade aos seus técnicos, a Enxeñaría Oceanográfica en xeral, e a Enxeñaría de Portos e Costas en particular, enfróntanse ante a necesidade de estudar, proxectar e construír nun medio, o mariño, complexo e dinámico. Con referencia ao campo da experimentación, coas instalacións construídas no CITEEC tense capacidade para a realización dos ensaios seguintes:

 • Ensaios estruturais a gran escala baixo a acción de ondada media ou extremal.
 • Estudo en planta do comportamento de diques, dársenas e praias.
 • Ensaios de rías, estuarios, grandes portos e formas litorais. Hidrodinámica e contaminación. Para a realización de ensaios en modelos reducidos disponse dunha canle e unha dársena con capacidade para xerar ondada aleatoria real e correntes.

Ámbitos de aplicación

 • Portos: deseño en planta. Axitación interior por ondada. Efectos de ondas longas e correntes en dársenas e canles. Acceso, manobra e atracada de buques. Esforzos en puntos de ancoraxe e defensas.
 • Costas: morfodinámica litoral. Transporte de sedimentos e cambios na liña de costa a curto e longo prazo. Deseño e evolución da planta e o perfil de praias. Defensa de costas.
 • Rías e estuarios: Hidrodinámica. Fenómenos de transporte e difusión. Contaminación das augas, fondos e liña de costa.
 • Estruturas: estabilidade de diques rompeolas, verticais e mixtos. Comportamento de pantaláns, plataformas e peiraos. Resposta de estruturas flotantes, mergulladas e apoiadas no fondo ante a acción da ondada.

Dársena

A dársena de experimentación hidrodinámica ten unhas dimensións en planta de 30 x 40 m e unha profundidade de 1 m. Conta con 8 pas de sección (4 x 1.2 m) capaces de xerar 0.35 m de altura máxima de onda con profundidade de 0.7 m.

Nestes momentos está dividido en dúas dársenas con batimetrías e xeradores de ondada diferentes.

 • Ondada multidireccional (16.5x34x1.2 m) e batimetría cunha pendente media do 1.58% e fronte de xeración de 14.4 metros.
 • Ondada unidireccional (12x34x1.2 m) e fondo plano cunha fronte de xeración de 12 metros ampliable a 34 metros.

Equipamento:

 • 16 pas multidireccionales tipo serpe con sección individual 0.88x1.2m (equivalente a 0.44m de ancho en pa tipo pistón). Programa de xeración AwaSys para ondada tridimensional de crista longa e curta con absorción activa de ondada reflectida.
 • 8 pas unidireccionales con sección individual de 4x1.2m. Programa de xeración DHI Wave Synthesizer para ondada bidimensional regular ou espectral con absorción activa nunha pa.
 • 3 polipastos para mover cargas ata 2.5 toneladas dentro da dársena.

Canle de Ondada

A canle de ondada ten unha lonxitude de 70x3 m de anchura e 3 m de altura, cunha pa de xeración de ondada de sección 3 x 3 m, capaz de xerar ondas de 0.7 m cunha profundidade ata 2 m.

Divídese lonxitudinalmente en tres zoas:

 • Na primeira delas, de 10 m de lonxitude, sitúase o mecanismo xerador.
 • A segunda é de transición e ten unha lonxitude de 30 m.
 • A última é a zona de ensaios propiamente dita. Nesta instálanse os modelos e os sensores, dispondo de áreas acristaladas para unha observación directa dos ensaios.

Equipamento:

 • Pa de xeración tipo pistón con sección 3x3m capaz de xerar ondas de augas someras ata 0.7m sobre unha profundidade de ata 2 metros.
  • Programa de xeración DHI Wave Sinthesizer regular/espectral.
   Sistema de absorción activa de ondada reflectida AWACS 2D.
 • Pa de xeración tipo bisagra elevada capaz de xerar ondas de augas profundas ou intermedias ata 0.3m sobre unha profundidade de ata 2.25 metros.
  • Programa de xeración AwaSys regular/espectral.
   Sistema de absorción activa de ondada reflectida.
 • Ponte guindastre para mover cargas ata 10 toneladas.

Instrumentación

Entre a instrumentación dispoñible hai 40 sensores de nivel de auga, con posibilidade de conexión ao propio sistema xerador para o rexistro en continuo de variacións de nivel. Ademais poden utilizarse 4 sensores piezorresistivos para o rexistro en continuo de presión (DRUCK), acondicionados para o sistema de adquisición de datos. O sistema conta co hardware necesario para a adquisición de 16 canles analóxicas desde as pas ao panel de control.

Tamén se dispón de 8 sensores de nivel de auga para a medida de ondada de 1.3 m de lonxitude e 3 perfiladores ADP para medida en campo e en laboratorio, con sistema de almacenamento de datos sumergible e frecuencia de traballo de 5 MHz/p>

Awacs

Sistema de control activo de absorción de ondas, que permite un control total das ondas xeradas, sen afectarlle a incidencia de ondas reflectidas producidas polos elementos a ensaiar ou o propio medio do ensaio. O sistema utiliza como referencia uns sensores aloxados na parte dianteira da pa que xera a onda, para poder responder as necesidades do ensaio. é capaz de traballar tanto con ondas regulares como irregulares


Sensor de Altura de Onda

Sensores para poder medir, tanto nivel de auga, como altura onda. Veñen acompañados dun módulo que realiza a fución de alimentación, adquisición e verificación de ata 8 sensores.


Sensores de Presión

Sensores de última xeración de alta precisión, empregados para o control de niveis nun medio líquido. Son totalmente sumergibles en diferentes medios tales como: ríos, mares ou diferentes líquidos. Existen diferentes modelos segundo o rango de niveis no que se queira traballar.

Especificacións

Perfilador Doppler

Perfilador de correntes de alta calidade. Co, grazas ao efecto Doppler, pódense medir velocidades 3d da auga en diferentes franxas de altura nun rango de 110m. Está deseñado para reducir ao mínimo culquier tipo de interferencias á hora de realizar a medición, e mostrar dunha forma sinxela e eficaz os datos obtidos.

Especificacións

Velocímetro Doppler

Medidor de velocidades 3D de alta resolución nun punto. Non necesita reVerificación. Para a medición da velocidade da auga, utiliza un pricipio físico coñecido como Efecto Doppler, segundo o cal se a fonte dun son está en movemento, en relación co receptor, a frecuencia do son recibida é diferente á emitida.


Perfilador Altura de Onda

Perfilador acústico que, ademais de obter velocidades 3D en diferentes rangos de altura de auga, é capaz de proporcionar a altura de calquera tipo de onda. O seu deseño faino ideal para realizar medicións durante longos períodos de tempo e en condicións de olaje e fortes correntes.


Sonda Batimétrica

Ecosonda deseñada para realizar recoñecementos do chan mariño, equipada cun transductor de 210Khz e un DGPS (GPS Diferencial). Cunha capacidade de traballo dunhas 30 horas, é capaz de rexistrar posición e profunfidad cunha gran precisión. é configurable para realizar correciones de medición, proporcionándolle datos das mareas.

Especificacións

Sensores de Calado

Sensores para poder medir, tanto nivel de auga, como altura onda. Veñen acompañados dun módulo que realiza a fución de alimentación, adquisición e verificación de ata 8 sensores


Velocímetros de Imaxe

Tamén chamado P.I.V., calcula a velovidad segundo a posición das partículas. Ilumínaas cun feixe láser, fotografa a súa posición e volve repetir o mesmo procedemento. Coas dúas fotografías, pode calcular o espazo que percorreu no tempo entre foto e foto e por tanto a súa velovidad.


Ensaio en modelo físico da 2a fase do contradique do Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña)

As obras de ampliación das instalacións do Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña) engloban a construción dun contradique, localizado enfronte do dique principal, e que permite dotar de mellores condicións para a operatividade na dársena portuaria.


Optimización estrutural da 2ª fase da construción do contradique de Punta Langosteira. Estudo en modelo físico de cubípodos bicapa e monocapa

Neste proxecto realízanse os ensaios en modelo físico para a validación da variante proposta polas empresas SATO-OHL e DRAGAXES ao deseño basee do Dique Oeste do Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña), para a súa presentación na correspondente licitación.


Estudo en modelo físico da variante do Dique Oeste do Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Optimización da solución estrutural con Blacastar

Para mellorar as condicións de abrigo do interior do Porto Exterior de Punta Langosteira, a Autoridade Portuaria da Coruña propuxo a ampliación do contradique existente. Co fin de presentar unha alternativa viable ao proceso de licitación, a empresa FCC propuxo o presente estudo cuxa finalidade era a optimización do deseño basee da Autoridade Portuaria.


Estudo integral para o reforzo do manto de protección do dique de abrigo do porto de Bermeo (Bizkaia)

O dique de Bermeo tivo ao longo da súa historia sucesivas modificacións no seu deseño e estabilidade, tanto no manto de protección como no espaldón, ocasionando a realización de diferentes actuacións de mantemento sobre o mesmo. A empresa TYPSA tras o concurso licitado polo Gobierno Vasco valorou o estado actual do dique e definido unha serie de obras de adecuación que permiten ao dique aumentar a súa vida útil.


Estudo en modelo físico da nova configuración do Port D´Aro (Xirona). Análise de axitación portuaria e estabilidade con diferentes pezas de protección

A mariña de Port D´Aro (Xirona) tivo problemas de estabilidade do manto nos últimos anos, que se pretenden solucionar cun novo proxecto e estrutura de protección. Para iso, Enginyería Reventos deseñou unha solución para ampliar a bocana e aumentar a estabilidade do dique principal.


Aplicación combinada de técnicas Geomáticas avanzadas e Modelización hidrodinámica SPH na monitoraxe de diques de abrigo portuarios en noiro

As estratexias de mantemento e prolongación da vida útil das estruturas portuarias son elementos necesarios dado o decisivo papel económico e social dos portos. O traballo realizado polo Grupo de Enxeñería da auga e do Medio Ambiente (GEAMA) da Universidade dá Coruña, e o Grupo de Investigación en Geotecnologías Aplicadas (GEOTECH) da Universidade de Vigo, desenvolve unha nova metodoloxía que permite definir estratexias de monitoraxe e mantemento dos diques en noiro.


Ensaios físicos 3D de morros monocapa de Cubípodos

Este proxecto de investigación tivo como obxectivo principal a determinación da estabilidade hidráulica de morros protexidos con mantos monocapa de cubípodos en diques en noiro.


Estudo en modelo físico da protección da toma de auga de Gas Natural-Fenosa e peche da chaira de ribeira no Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña)

Como parte da ampliación das instalacións do Porto Exterior de Langosteira, requírese a construción dun contradique que mellore as condicións de axitación no porto e sirva de protección á toma de auga da central de Sabón de Gas Natural-Fenosa.


Optimización da solución estrutural da 1ª fase da construción do contradique e espigón en Punta Langosteira. Estudo en modelo físico de cubípodos monocapa e bicapa

Como parte do proceso de licitación da primeira fase de construción do contradique do Porto de Punta Langosteira, a empresa SATO-OHL realizou uns ensaios nas instalacións do CITEEC co obxectivo de optimizar a solución do deseño e propoñendo a utilización do cubípodo como peza de protección.


Medición de movementos e tensións nos amarres do barco Urania Mella no Porto Exterior de Punta Langosteira (A Coruña). Análise integrada de resultados coa hidrodinámica existente na dársena

Ante a recente entrada en servizo do Porto Exterior de Punta Langosteira, en setembro de 2012, a Autoridade Portuaria da Coruña (APAC) expón unha análise completa para a caracterización do comportamento dun buque atracado no Peirao Transversal das devanditas instalacións e a identificación dos axentes forzadores que actúan sobre el.


Estudo e transferencia de tecnoloxía na toma de datos relativos ao movemento de buques na Dársena de San Diego (A Coruña)

A eficiencia dun porto pode verse determinada en gran medida polos movementos que presente un buque atracado, baixo diferentes condicións de ondada e de traballo (situación da carga, tipo de buque, etc.). Estes movementos poden chegar a certos limiares críticos e provocar interrupcións nas tarefas de carga ou descarga, ou na propia manobra de amarre.


Desenvolvo de sistemas de axuda e transferencia de tecnoloxía na xestión das operacións portuarias dentro do Proxecto Smart Port (A Coruña)

Durante o ano 2015, o Porto Exterior de Punta Langosteira experimentou cambios substanciais na súa xeometría. A construción do novo contradique constitúe a principal modificación. Ante esta perspectiva, a Autoridade Portuaria da Coruña, a través do desenvolvemento do proxecto SmartPort A Coruña, persegue a creación dun conxunto de ferramentas que fagan máis competitivas e seguras as instalacións.


Desenvolvo dun modelo de comportamento dinámico de diques flotantes. Transferencia de tecnoloxía e aplicabilidade en condicións reais

O presente estudo xorde do interese mostrado por Portos de Galicia en realizar un proxecto de investigación aplicada para a procura dun deseño óptimo de diques flotantes, que poida asegurar unha adecuada protección dos portos deportivos localizados nas diferentes rías galegas fronte a períodos de ondada de vento.


Análise hidrodinámico e estrutural dos diques flotantes de "Mariña Coruña"

O obxectivo do presente proxecto foi a análise hidrodinámico e estrutural do conxunto de diques flotantes construído no complexo denominado Mariña Coruña (A Coruña, España).


Technology transfer of the hydrodynamic study in physical model of the SF10000 Mariña System International AB Floating Breakwater

O obxectivo deste proxecto foi coñecer as capacidades de disipación da ondada do novo modelo de dique flotante deseñado por SF Mariña. En concreto, realizáronse ensaios en modelo físico do prototipo SF1000BW, de 10 metros de ancho, cunha configuración en dúas filas de módulos paralelas separadas entre elas 70 m, cunha profundidade de 30 m.


Estudo do coeficiente de transmisión con ensaio en modelo físico do dique flotante SF600 de SF Mariña System International AB

A complexidade de todos os fenómenos hidrodinámicos e turbulentos presentes na interacción entre os diques flotantes, os seus sistemas de unión e ancoraxes, e a propia ondada fan necesario a realización de ensaios en modelo físico para determinar con total precisión o comportamento dos mesmos.


Análise paramétrico en modelo físico do dique flotante do Porto de Xufre. Optimización do deseño das liñas de fondeo

A ampliación e mellora das instalacións no Porto do Xufre (Illa de Arousa, Pontevedra), require a construción dun dique flotante de 160 m, para o abrigo fronte a ondada de vento da zona de profesionais da dársena. O deseño estrutural de dicha estrutura proposto por Portos de Galicia consiste en 8 módulos de formigón fondeados ao fondo mariño mediante elastómeros.


Instrumentación en campo dun novo modelo de pantalla antioleaje no Porto de Cabo de Cruz- Boiro (A Coruña)

A utilización de pantallas como estruturas de defensa da costa foi frecuente desde hai moitos anos, buscándose na actualidade alternativas de disipación e reflexión da ondada incidente máis eficaces respecto das solucións clásicas, e con menor impacto ambiental.


Ensaios a escala dun novo modelo de Barreira Antioleaje

O obxectivo deste proxecto foi analizar unha nova tipoloxía de pantalla fixada ao fondo como estrutura de disipación de ondada. Para o estudo analizáronse os parámetros máis importantes do funcionamento hidráulica deste tipo de obras, como a porosidad, a profundidade relativa e os pares de valores altura de onda / período.


Ensaios en modelo físico do dique flotante do Porto de Aguete (Pontevedra)

Un dos principais problemas que poden presentar estruturas como os diques flotantes é o fallo das unións entre cada un dos módulos. O estudo do dique flotante do porto de Aguete xorde do interese mostrado por Portos de Galicia no coñecemento en detalle dos esforzos dos diques flotantes do Porto de Aguete, tanto nas liñas de fondeo como nas unións entre módulos, así como o comportamento da estrutura como conxunto.


Determinación da erosión máxima nunha e dúas pilas para Plataforma Offshore en Dahej (India). Ensaio en modelo físico e transferencia de tecnoloxía

O obxectivo do presente proxecto foi determinar a erosión máxima producida a interacción entre os alicerces e as correntes de marea no proxecto de ampliación da terminal de gas natural de Dahej, situada no Golfo de Cambay (India)


Análise experimental das variables ambientais e de deseño en verteduras hiperdensos. Optimización do tramo difusor

O obxectivo do presente proxecto é a caracterización detallada do proceso de mestura entre unha vertedura hiperdenso procedente dunha planta desalaldora e o medio receptor mediante modelización física. O estudo deste fenómeno é complexo e constitúe un gran reto científico na enxeñería hidráulica actual, dada a multitude de variables que interveñen: deseño do dispositivo, condicións hidrodinámicas, etc.


Determinación do parámetro T90 para a proposta de tipoloxías de emisarios submarinos. Aplicación de tecnoloxías láser na análise experimental da xeometría óptima de descarga

O principal obxectivo deste proxecto experimental, promovida por Augas de Galicia, era analizar a eficiencia de varios emisarios submarinos actualmente en operación nas rías galegas, e propoñer melloras de deseño para futuras infraestruturas de verteduras. O estudo foi realizado nun consorcio liderado pola empresa Serumano.


Caracterización de tensións tangenciales e turbulencia en ríos meandriformes. Estudo en modelo físico e modelo numérico

O obxectivo deste proxecto foi caracterizar de forma detallada as condicións hidrodinámicas en ríos con tramos meandriformes en condicións de avenida, coa finalidade de diferenciar a potencia da corrente en canle central e chairas de inundación.