Laboratorio de Estradas e Geotécnia

Liñas de investigación

 • Propiedades mecánicas de materiais granulares
 • Propiedades mecánicas de mesturas bituminosas, tanto en frío como en quente
 • Utilización de residuos para a fabricación de mesturas bituminosas (residuos de construción e demolición, residuos vexetais, dregs, etc)
 • Ligantes alternativos e bioasfaltos
 • Reciclado de firmes con emulsión bituminosa
 • Mesturas bituminosas semicalientes e tépedas con altas taxas de RAP
 • Mesturas bituminosas semicalientes e tépedas con betún modificado con caucho
 • Conservación de estradas
 • Estudos tráfico
 • Análise de seguridade viaria

Tipos de Ensaios

No laboratorio pódense realizar numerosos ensaios de firmes de estradas (materiais granulares, mesturas bituminosas, adoito cemento, etc.), entre os que cabe citar:

 • Caracterización de materiais básicos:
  • Betunes:
   • Punto de reblandecimiento anel e bóla (NLT-125)
   • Penetración (NLT-124)
   • Viscosidade (NLT-133)
  • Áridos e chans:
   • Humidade mediante secado en estufa (NLT-102-91)
   • Apisonado Proctor (NLT-107-91)
   • Apisonado Proctor Modificado (NLT-108-91)
   • Granulometría por tamizado (UNE-EN 933-1)
   • Determinación da porcentaxe de caras de fractura das partículas do árido groso (UNE-EN 933-5)
   • Ensaio do equivalente de area (UNE-EN 933-8)
   • Ensaio de clasificación dos compoñentes dos áridos grosos reciclados (UNE-EN 933-11)
   • Ensaio índice CBR no laboratorio (NLT 111-78)
   • Densidade relativa e absorción de áridos finos (NLT-154)
   • Densidade relativa e absorción de áridos grosos (NLT-153)
   • Densidade aparente dos áridos (NLT-156)
  • Afinidade entre o árido e o ligante:
   • Boiling Water Test (ASTM D 3625-96)
   • Método da botella giratoria (UNE-EN 12697-11)
 • Resistencia á deformación plástica de mesturas bituminosas empregando o aparello Marshall (NLT-159/86)
 • Densidade e ocos en mesturas bituminosas compactadas (NLT 168)
 • Determinación da sensibilidade á auga das probetas de mesturas bituminosas (Tracción indirecta tras inmersión) (UNE-EN 12697-12)
 • Efecto da auga sobre a cohesión das mesturas bituminosas compactadas (ensaio de Inmersión ? compresión) (NLT-162)
 • Resistencia á deformación plástica de mesturas bituminosas mediante a pista de ensaio de laboratorio (NLT-173)
 • Resistencia a compresión simple de materiais tratados con conglomerantes hidráulicos (NLT-305)
 • Compactación con martelo vibrante de materiais granulares tratados (NLT-310)
 • Densidade máxima e humidade óptima de compactación, mediante martelo vibrante de materiais granulares con ou sen produtos de adición (NLT-311)
 • Resistencia á fatiga mediante o ensaio de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas (Anexo E ? UNE-EN 12697-24:2006+A1)
 • Ensaio de compresión cíclica uniaxial con confinamento (Anexo A ? UNE-EN 12697-25)
 • Ensaio de compresión cíclica triaxial para mesturas bituminosas (Anexo B ? UNE-EN 12697-25)
 • Análise da rixidez mediante a obtención do módulo resiliente, IT-CY (Anexo C da norma UNE-EN 12697-26)
 • Módulo de rixidez por tracción-compresión directa, DTC-CY (Anexo D da norma UNE-EN 12697-26)
 • Ensaio triaxial con carga cíclica para mesturas sen ligante e materiais granulares (UNE-EN 13286-7:2008)

Máquina universal servo-neumática CRT-NU 14 de Cooper

Este equipo permite realizar unha rápida determinación do módulo, da deformación permanente e da fatiga de mesturas bituminosas utilizando mostras cilíndricas extraídas da estrada ou preparadas en laboratorio. Os seus pricipales usos son:

 • Avaliación da resistencia á deformación permanente (rodamiento)
 • Medición do módulo de rixidez
 • Avaliación da resistencia ao agrietamiento por fatiga
 • Módulo de elasticidade de materiais granulares
 • Deseño de mesturas

Máquina dinámica de ensaios de SERVOSIS servo-hidráulica ME-401/10

Prensa estática multiensayo IBERTESTAplicación sustentable de residuos de construción e demolición en enxeñería civil: capas bituminosas en frío en firmes flexibles de medio/baixo tráfico.

As mesturas bituminosas en frío foron consideradas materiais de pavimentación de menor calidade que as mesturas bituminosas en quente debido a varias razóns, como o seu maior contido de ocos de aire e a necesidade dunha maduración para alcanzar unha adecuada resistencia. Con todo, son especialmente aptas para estradas de baixo/medio tráfico, que habitualmente se atopan afastadas das plantas de aglomerado e teñen unha mala chaira. Ademais, presentan vantaxes ambientais como un menor consumo enerxético.


Estudo dos parámetros que caracterizan mecanicamente as mesturas bituminosas recicladas in situ con emulsión asfáltica.

Unha técnica de gran futuro para a conservación de firmes de estradas é a súa rehabilitación mediante a reciclaxe in situ en frío con emulsión, debido ás súas numerosas vantaxes ambientais e económicas