Laboratorio de Construción

Laboratorio maquina instron Central de amasado Máquina MTS Pórtico de gran luz Cámara climática Portico Muro de Reacción Sistema Oleohidráulico

Este laboratorio ten como liñas de investigación:

  • Adherencia entre formigóns e aceiro activo e pasivo
  • Formigón con áridas reciclaxes e reciclaxe de RCD's en xeral
  • Aplicación de técnicas de intelixencia artificial á construción
  • Formigón con expansións por reacción álcali-árido
  • Ensaios estruturais a gran escala

O ensaio de elementos estruturais de gran envergadura esixe a aplicación de cargas elevadas mediante actuadores hidráulicos. As forzas de reacción que se xeran como efecto de tales accións deben ser recollidas por estruturas de gran rixidez que poidan considerarse indeformables. Grazas a esta característica, é posible aplicar sobre os modelos ensaiados unha gran variedade de hipótese de carga e, así mesmo, medir movementos e deformacións cunha referencia exacta.

Esta necesidade materialízase na área mediante dous elementos singulares, consistentes nunha laxa de carga, dotada de ancoraxes para aplicación de cargas, e un muro de reacción provisto tamén de numerosas ancoraxes, que posibilita a aplicación de cargas horizontais estáticas e dinámicas. Aínda que en España é posible atopar outras laxas de carga para o ensaio de estruturas, resulta absolutamente novo o contar cun muro de reacción, similar ao que existe na Universidade de San Diego (California), que permite realizar ensaios que ata hoxe, e a pesar da súa necesidade, non foron posibles no noso país.

O laboratorio conta ademais cunha planta automática de preparación de formigón, con cámaras de ambiente controlado de gran volume, e con modernos sistemas de adquisición de datos e medidas, estáticos e dinámicos, que permiten extraer toda a información necesaria para interpretar adecuadamente o comportamento das estruturas e materiais ensaiados.

A instalación conta con máquinas universais de gran capacidade e actuadores hidráulicos de diverso rango. Entre estes, cabe mencionar dous dinámicos de 50 Tm e un seudodinámico de 270 Tm e 1 m de carreira de pistón. Entre as máquinas destacan a de 120 Tm, de acción dinámica, e a extraordinaria prensa de 1500 Tm, capaz de ensaiar elementos de ata 6 m de altura, unha das 25 maiores máquinas do mundo na súa categoría. Completarase en breve a dotación cunha máquina triaxial multipropósito, de preto de 400 Tm, que incorpora a máis avanzada tecnoloxía de detección de dano estrutural e de comportamento tridimensional en medios saturados ou semisaturados.

Losa de Carga

A laxa de carga ten unhas dimensións de 14.77 x 23.40 m2 en planta e a súa estrutura é a dunha sección caixón bicelular de 4.0 m de canto, cunha plataforma superior de 1.0 m de canto (medidas aproximadas). A laxa atópase perforada regularmente en toda a súa superficie mediante buracos de 0.15 m de diámetro separados 0.8 m en ambas as direccións. A misión de tales ocos é a de aloxar posibles ancoraxes que poidan precisarse no ensaio de grandes estruturas. Para facilitar o seu uso, o caixón da sección ten unha altura libre de 2.2 m, que permite circular a un touro eléctrico para pequenos transportes inferiores. Esta laxa posúe un foso de 4 x 4 m2 capaz de aloxar a prensa de altísima capacidade (15 MN) para o ensaio de elementos verticais.


Muro de Reacción

Muro de Reacción, de 8 m de ancho e 10 m. de altura, dotado de numerosas ancoraxes, soportando cada un destes ata 800kN.


Sistema Oleohidráulico

O sistema posibilita a acción de 10 cilindros ocos de dobre efecto, cada un dos cales ten unha capacidade de carga de 500 kN. Na actualidade disponse de 3 cilindros e dunha rede oleohidráulica de gran caudal capaz de proporcionar caudais de ata 1500 lpm.


Prensa MTS

Máquina de capacidade de 15 MN en compresión e 10 MN en tracción, con dúas actuadores para carga axial e lateral, e para cargas con grandes deformacións (>1 m.). útil para ensaios de soportes de 7 m. de altura a escala real, de vigas de ata 30 m. a escala real, aparellos de apoio, etc. é unha máquina única a nivel español. A súa fabricación é da firma MTS.


Prensa Universal

Máquina Universal de ensaios Instron 8033, con capacidade estática de 50 Tm e dinámica de 25 Tm


Pórtico de Gran Luz

O pórtico é metálico e vai situado sobre a laxa de carga do laboratorio.

Está formado por 4 alicerces de gran rixidez que van ancorados á laxa a través dos puntos de ancoraxe desta (situados cada 0.8 m en ambas as direccións). As distancias entre eixos de alicerces serán de 4.8 m nunha dirección (curta) e de 6.4 m na outra dirección (longa). A unión á laxa permite trasladar o pórtico cando sexa necesario e para iso utilízanse unións atornilladas.


Actuadores Dinámicos

O laboratorio conta con dous actuadores dinámicos de ±500 kN para ensaios de estruturas capaces de actuar en réxime inámico con control de carga e desprazamento mediante sensor LVDT de posición.


Banco de Pretensado

Utilízase para fabricación dun modelo a escala reducida de vigas de pretensado, para o estudo da adherencia de cordóns de pretensado.


Central de Amasado

A planta, totalmente automatizada e capaz de amasar ata un volume de 250 litros, consta de 4 tolvas para áridos con capacidade de 1 m3 por unidade, as cales dispoñen de 4 apoios e un soporte na parte superior para ser substituídas mediante unha carretilla elevadora eléctrica capaz de transportar ata 1500 Kg.

Os elementos máis importantes da central son os seguintes:

  • Cinta de transporte con control de peso mediante células electrónicas
  • Báscula de cemento
  • Dous silos de cemento da máxima tecnoloxía
  • Amasadora planetaria con SKIP axustado
  • Pupitre de mandos e instalación eléctrica, e hidráulica que permiten o goberno de toda o proceso.

Cámara Climática

Utilízase para manter as condiciondes de temperatura e humidade das probetas de ensaio.

Células de Carga

Células de carga para medir as forzas de ensaio


Galgas Extensométricas

Bandas extensométricas para a medida de deformación en diversos materiais, como poden ser formigón, metal..., tanto superficiais como en embebidas.


Transductores

Baseado en transformador diferencial (LVDT) o sinal eléctrico de saída é proporcional ao desprazamento dun núcleo sen contacto dentro da súa bobina. Posúe pantalla magnética de aceiro inoxidable.


Adquisición de Datos

Sistema completo de adquisición de datos de alta velocidade de 128 canles de entrada analóxicos e 8 canles de saída analóxicos que permiten unha velocidade máxima de adquisición de 1 millón de mostras por segundo e unha resolución de 12 bits en tensión ou corrente. O sistema está conectado integramente a un PC co software necesario para a adquisición e o procesado dos sinais tratados.Unións Metálicas Encoladas con Adhesivos en Barras de Madeira

Formulación da capacidade de carga de unións encoladas de barras roscadas en madeira. Análise numérica meidante MEF utilizando sistemasa de xeración paramétrica. Sistemas de mellora da Unión. Patentes de ancoraxes mediante bulbos e multibulbos. Análise experimental a tracción simple e dobre


Aplicación da metodoloxía de madurez armature.és á redución de prazos de construción de pontes do ferrocarril Eixe Atlántico de Alta Velocidade.

Durante a construción dos taboleiros postesados dos viaductos de Ou Marco e Ulló do Eixe Atlántico de Alta Velocidade, do tramo UTE Vilaboa (Aldesa e Arias Irmáns) aplicouse un novo procedemento baseado no método da madurez segundo a ASTM C1074-2011, denominado armature.és


Validación experimental en planta de prefabricados dun sistema automatizado de control de calidade de vigas pretensadas. Resistencia, ductilidad e lonxitude de anclaje.

O proxecto TECNOVAL (Interconnecta): desenvolvemento de tecnoloxías para a valorización de RCDs en aplicacións innovadoras, incluíu a validación experimental en planta dun sistema automatizado para proxectar, monitorizar a través do método da madurez e outros ensaios non destrutivos (ultrasóns e esclerómetro) e producir elementos prefabricados con hormigones de áridos reciclados procedentes da demolición de hormigón dos rexeitamentos en planta.


Aplicación da metodoloxía de madurez armature.é á determinación de prazo de descimbrado de falsos túneles do tramo de Ferrocarril de Alta Velocidade Uxes-Pocomaco

Durante a ejecución dos falsos túneles do tramo de ferrocarril de alta velocidade entre Uxes e Pocomaco, aplicouse o método da madurez mediante o procedemento desenvolvido na UDC en colaboración con Cimarq SL, denominado armature.és


Aplicación da metodoloxía de madurez armature.é á redución de prazos de tesado dos bulbos dos muros ancorados da Autovía UTE Rolda 3 Pocomaco

Durante a construción da autovía UTE Rolda 3 Pocomaco, que dá acceso ao centro comercial Marineda City, desenvolveuse esta investigación, co fin de minimizar a idade de tesado dos anclajes das pantallas para o paso inferior da AC-552 na súa entronque coa terceira rolda de circunvalación da Coruña.


Aplicación da metodoloxía de madurez armature.é ao estudo dos tempos de desencofrado das pilas do viaducto do Ulla en Catoira

A ponte do Ulla cruza o estuario deste río, entre os municipios de Rianxo e Catoira, na liña de ferrocarril Eixe Atlántico de Alta Velocidade. Trátase dunha ponte singular de 1620 m de lonxitude, de vans de 50-80-3x120-225-240-225-3x120-80 metros.


Aplicación do método armature.esa a redución de prazos de prefabricación das zapatascolumnas pretensadas das Autopistas Elevadas de Cidade de México.

O obxectivo da investigación é optimizar a produción das zapatas columnas prefabricadas pretensadas dos Segundos Pisos de Cidade de México. Estas autopistas constrúense mediante viaductos prefabricados de varios quilómetros de lonxitude. Neste proxecto aplicouse o método da madurez (armature.es). Para iso estúdase o efecto combinado do tempo e da temperatura na evolución temporal das propiedades mecánicas do hormigón autocompactante de alta resistencia das zapatas-columnas.


Estudo de viabilidad de vigas pretensadas de hormigones lixeiros. Determinación da súa capacidade portante, ductilidad e acotación das lonxitudes de transmisión e de anclaje

O emprego de hormigones lixeiros de alta resistencia permite a redución do peso propio das vigas pretensadas con sección transversal caixón dos taboleiros de pontes, o que posibilita a prefabricación de vigas de maior lonxitude que as actuais empregando cordóns de 15 mm de diámetro. Actualmente o elevado peso destas estruturas, que pode superar 200 T., limita a súa lonxitude e, consiguientemente, a lonxitude de van a salvar.


Valorización das cunchas de bivalvos galegas na o ámbito da construción (BIOVALVO)

Este proxecto pretende desenvolver e valorar ambientalmente as aplicacións máis adecuadas para a utilización dun árido composto por cuncha de moluscos bivalvos. A produción en Galicia de mexillón é dunhas 227.229 t ao ano (2012), o que sitúa á nosa comunidade autónoma como o maior produtor europeo e o terceiro do mundo, só por detrás de China e Tailandia. Gran parte destes moluscos destínanse a conserva (o 35%) e, del obtéñense unhas 25000 toneladas de residuos (cunchas) cada ano.


Caracterización das cinzas da central térmica da Pereda (Asturias) como adición na moenda de cemento

O uso de carbón para a produción eléctrica produce unha cantidade de cinzas variable segundo a natureza, proveniencia, tipo, etc. do carbón. Estas cinzas de central térmica pódense utilizar como adición na fabricación de cemento.


Deseño Integrado de Formigóns de Altas Prestacións dirixido ao usuario (DIHAPO)

Neste proxecto pretendeuse avanzar na liña dos formigóns de altas prestacións pero aceptando como única formulación o que se deu en chamar integrado. Tal formulación esixe ter en conta o Análise Ciclo de Vida dos materiais en todas as etapas, incluída a desconstrucción e reintegración. Por outra banda, consideráronse aqueles materiais, que cumprindo unha clara función ambiental permitan mellorar as prestacións dos nosos formigóns.


Caracterización de eléctrodos usuais na fabricación do silicio metal.

Neste proxecto pretendeuse realizar diversos ensaios que poden axudar a coñecer o comportamento estrutural do eléctrodo de grafito e do nipple de unión buscando alternativas noutros materiais.


Guía Española de áridas reciclaxes (GEAR).

O proxecto GEAR, cuxo principal obxectivo pasa por caracterizar tecnicamente e estandarizar as áridas reciclaxes a partir da reciclaxe dos RCD na procura das mellores aplicacións e usos en obra pública e privada, é unha iniciativa da Asociación Española de Xestores de Residuos de Construción e Demolición, GERD, no marco de Proxectos de Desenvolvemento Experimental do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, e que se elaborou no período 2008-2011.


Investigación industrial sobre formigón para un mercado sustentable (INHORMES)

Este proxecto céntrase no deseño integral dun formigón autocompactante reciclaxe (HACR), cuxo uso contribuirá a aumentar a competitividade e mellorar a sustentabilidade do sector produtivo.


Optimización de puntais de edificación.

Neste proxecto pretendeuse realizar diversos ensaios que poden axudar a optimizar a xeometría de puntais de edificación.


Estudo prenormativo sobre a utilización dos RCDs en formigón reciclado de aplicación estrutural (RECNHOR).

Este proxecto coordinado entre diferentes centros de investigación e universidades foi financiado co Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 de Ministerio de Medio Ambiente. Tomouse como punto de partida a experiencia dos traballos previos realizados e os acordos alcanzados no Grupo de Traballo "Formigón Reciclado" sobre a normativa reguladora de aplicación en formigón estrutural.


Desenvolvemento e mellora de modelos teóricos do formigón estrutural a partir da súa dosificación mediante técnicas de Programación Xenética e Redes de Neuronas Artificiais.

O proxecto consistiu na modificación e desenvolvemento de novos algoritmos baseados en Computación Evolutiva para, por unha banda, ampliar o coñecemento dos modelos físicos que explican un determinado problema e, por outra, mellorar o axuste e a seguridade das expresións normativas (baseadas en formulacións matemáticas) que se empregan tanto no dimensionado como na comprobación na área do formigón estrutural.


O almacenamento dos residuos de fuel e a súa reciclaxe como elemento de construción

O Prestige vertiu 63.000 t de fuel pesado fronte ás costas galegas nunha das peores mareas negras acaecidas en Europa. As tarefas de recuperación de residuos realizáronse de maneira diferente no mar e na costa. No mar recuperouse unha emulsión de auga e fuel, con todo no litoral, dada a extensión da vertedura e a necesidade de traballo manual, o residuo producido era unha mestura de fuel, auga, area, rocas, bolsas plásticas, ferramentas de limpeza, etc. Deste xeito, aínda que só se recuperaron 45.000 t de fuel, a cantidade de residuos xerada foi de aproximadamente 171.000 t.