Membros da Xunta de Centro

Os membros da Facultade de Enfermaría e Podoloxía aparecen recollidos dentro do capítulo III no artigo 6 seguindo os seguintes criterios:

 

a) O profesorado encargado da docencia das distintas materias para a obtención do título de Grao en Enfermaría e do Grao en Podoloxía.
b) O persoal de administración e servizos, cando a vinculación á Facultade sexa de carácter funcionario ou laboral.
c) O estudantado que estiver matriculado.
d) O alumnado bolseiro que figurar no Plano de Organización Docente.