Comisión Económica

 

• Decana:
          Emma Rodríguez Maseda

• Secretaria:

          Julia María Janeiro Arocas
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Enfermaría:
          María Jesús Movilla Fernández
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Podoloxía:
          Fátima Santalla Borreiros
• Un representante dos estudantes do Grao en Enfermaría:
          Cristina Caamaño Jáudenes
• Un representante dos estudantes do Grao en Podoloxía:
          Cristina Fernández Sande
• Xefe de negociado de asuntos económicos:
          María José Grueiro Maroño


 

As funcións da Comisión Económica recollidas dentro do capítulo IV no artigo 37 serán:

a) Propoñer á Xunta de Facultade a distribución anual do orzamento autorizado.
b) Analizar as propostas de obras e propoñer a máis conveniente.