TRABALLO DE FIN DE GRAO

As ensinanzas oficiais de grao concluirán coa elaboración e defensa pública dun traballo de fin de grao (TFG).

O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis titores.
 

Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do Grao.
 

O TFG (6 ECTS) debe ser defendido e avaliado unha vez se tiver constancia fidedigna de que o
estudantado superou o resto dos créditos do título (234 ECTS).
 

O TFG é un traballo protexido pola Lei de Propiedade Intelectual. En consecuencia, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual, se é o caso, corresponderá a quen o realizase, salvo que se establecese doutra maneira no documento de asignación do TFG que cada estudante asine nos termos e coas condicións previstas na lexislación vixente.

A documentación xenérica para ámbalas titulacións aparecen a continuación:

 

NORMATIVA

Regulamento

 

Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud

 

CALENDARIO

Calendario Traballo Final de Grao

 

 

COMITÉ DE ÉTICA UDC

Regulamentos, avaliación de proxectos

 

SOLICITUDES

Solicitude de Acceso a Pacientes Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol:

 

Procedemento de solicitude de acceso a doentes e ou historias clínicas para investigación na Clínica Universitaria de Podoloxía:

 

AXUDAS

 

 

DOCUMENTOS DE AVALIACIÓN

 

  • Documentación para os tribunais         

Avaliaciones individuais: cada membro do tribunal reflectirá a súa valoración individual segundo a modalidade de traballo

 

Avaliaciones conxuntas do tribunal: o tribunal reflectirá a súa valoración conxunta segundo a modalidade de traballo

  • Revisión Sistemática (deseño cuantitativo)
  • Revisión Sistemática (deseño cualitativo)
  • Estudo dun Caso
  • Proposta de Investigación (deseño cuantitativo)
  • Proposta de Investigación (deseño cualitativo)
  • Traballo de Investigación (deseño cuantitativo)
  • Traballo de Investigación (deseño cualitativo)