Comisión de Servizos Xerais

 

• Decana:
          Emma Rodríguez Maseda
• Secretaria:
          Julia María Janeiro Arocas
Conserxe:
          Francisco Javier Alonso Rodríguez
• Un representante do Dpto. de Ciencias da Saúde:
          Avelino Castro Pastor
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Enfermaría:
          Carmen Novo Casal
• Un membro do profesorado que imparta docencia na titulación de Podoloxía:
          Carmen Coronado Carvajal 
• Un representante dos estudantes do Grao en Enfermaría:
          Cristina Caamaño Jáudenes
• Un representante dos estudantes do Grao en Podoloxía:
           Eloy Lorenzo Domínguez
• Un representante do PAS:
          Elena Fraga Martínez

 

 

As funcións da Comisión de Servizos Xerais aparecen recollidas dentro do capítulo IV no artigo 39 serán:

a) Propoñer á Xunta de Facultade a distribución anual do orzamento autorizado.
b) Analizar as propostas de obras e propoñer a máis conveniente.
a) Asesorar a todos os membros da FEP en tódalas materias referidas aos medios informáticos de que dispón a Facultade, así como a súa posibilidade de uso.
b) Elevar á Xunta de Facultade a proposta de necesidades de adquisición de equipos de informática e programas necesarios para establecer unha docencia acorde cos procesos nesta rama da ciencia.
c) Realizar a proposta de normas para a utilización dos servizos xerais da Facultade (medios audiovisuais, sala de informática, fotocopiadora, etc…).
d) Propñer a incorporación de novos servizos.
e) Avaliar o funcionamento dos servizos xerais da FEP .