II Plan de Igualdade 2019-2022

Aprobado no Consello de Goberno do 3 de abril de 2019

O II Plan de Igualdade, aprobado na sesión de Consello de Goberno celebrada o día 3 de abril de 2019, desenvólvese arredor de catro eixos de traballo:

  • Gobernanza, Responsabilidade Social e Transversalidade
  • Perspectiva de xénero na actividade docente e investigadora
  • Prevención e intervención fronte á violencia machista
  • Conciliación, desenvolvemento persoal e carreira profesional

As medidas e actuacións previstas en cada un deles están dirixidas aos distintos colectivos que conforman a UDC:
profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos pero tamén e, en última instancia, a toda a sociedade.

 

 

 

 

II Plan de Igualdade da UDC 2019-2022