Bicis e mobilidade

Bicis na UDC (c) Bicis na UDC

Bicis na UDC

Programa de préstamo de bicicletas na UDC

RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS CURSO 2019-2020

O obxectivo deste programa é o de promover o emprego da bicicleta como vehículo sostible, facilitando o acceso a unha bicicleta a aquelas persoas interesadas en facer uso da mesma para desprazarse aos centros universitarios.
O uso da bicicleta como medio de transporte e desprazamento reduce a conxestión do tráfico, mellora a calidade ambiental nas cidades, contribúe a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, e mellora a saúde das persoas que fan uso delas.

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS CURSO 2019-2020

Esta lista inclúe a relación completa de solicitantes, por orde alfabética de NOMES, e na que se indica a orde na que se realizou a solicitude, que será a orde de acceso ao préstamo (Nº adxudicación).

Dela, as primeiras 80 solicitudes (64 para campus de A Coruña e 16 para o de Ferrol) terán acceso ao préstamo. O resto de solicitudes constitúe a lista de agarda, seguindo a orde de numeración indicada na columna “Nº adxudicación”, ás que se convocará no caso de dárense renuncias por parte das persoas titulares. Ao final xúntase a relación de persoas excluídas por terse anotado fora do prazo de inscrición á solicitude.

As posibles reclamacións a esta lista faranse no prazo máximo de 5 días naturais, a contar desde a publicación da mesma na web da UDC (18/09/2019), mediante correo electrónico a bicis@udc.es.

Nos próximos días, as persoas beneficiadas do préstamo recibirán información por correo electrónico do proceder para a recollida de bicicleta.

Pagamento das taxas e entrega das bicicletas

Establécese unha taxa anual de 10 euros (estudantes) ou 20 euros (persoal da UDC) polo préstamo das bicicletas. As instrucións e o prazo para pagamento desta taxa comunicaranse ás persoas adxudicatarias xunto coa listaxe definitiva de solicitudes e adxudicacións.

Máis información: Convocatoria programa de préstamo de bicicletas 2019/2020.

A UDC establecerá un calendario de devolución das bicicletas para o mes de xuño e primeiras semanas de xullo de 2020 (ata venres 17/07/2020), no que se indicará datas e lugares de devolución. A devolución tamén poderá ter lugar ao longo do curso, por iniciativa da persoa usuaria, en data acordada coa OMA-UDC.


Informe e avaliación do préstamo de bicicletas no curso 2016-2017

Informe e avaliación


Somos tráfico: pequena guía do uso da bicicleta como medio de transporte

Esta guía informa sobre medidas de seguridade e outros consellos para desprazarse polas cidades: como circular entre os coches, que posición adoptar na calzada e á saída dos semáforos, ou cales son os equipamentos básicos (luz, timbre, reflectante etc.)

Somos tráfico


Circulación en bicicleta, como acceder á UDC

En resposta ás dúbidas formuladas por participantes no Programa de Préstamo de Bicicletas, redactáronse unha serie de documentos aos que se pode acceder ao final deste parágrafo. Neles poden atoparse información sobre a circulación pola cidade da Coruña e o acceso aos campus de forma segura para os membros da comunidade universitaria que desexen usar a bicicleta para os seus desprazamentos. O deseño dos itinerarios para o acceso en bicicleta a UDC foi realizado polo membros da asociación Mobi-Liza (Asociación por unha Mobilidade Responsable). O traxecto desde a Ponte Pasaxe e o Burgo explícase polo miúdo no primeiro destes documentos.


Mobilidade

Estudo de medios: “Aproximación á mobilidade no campus universitario”

O estudo trata de avaliar as características de diferentes percorridos cara ao campus de Elviña, co fin de sacar unhas conclusións sobre o actual trazado da cidade, as facilidades con que contan os diferentes medios de comunicación (bus, moto, coche, bicicleta e peón), os seus problemas e as súas virtudes.

Para a realización do estudo escolléronse cinco puntos de saída diferentes e representativos: Mercado de Monte Alto, Os Rosais, praza das Conchiñas, avenida dos Caídos e Mercado de Santa Lucía.

O traballo foi realizado pola Asociación Mobi-Liza.

Informe completo: Aproximación á mobilidade no campus universitario


Exposición: “Aproximación á mobilidade universitaria na Coruña”

Esta exposición móstranos en seis paneis unha versión reducida dun Estudo de Medios “Aproximación á mobilidade no campus universitario” desde diferentes barrios da cidade até o Campus de Elviña, realizado para a UDC pola Asociación Mobi-Liza por unha mobilidade sustentábel.

Dun total de 5 percorridos desde a cidade, elixiuse como exemplo para a exposición o desprazamento desde Santa Lucía á Elviña. Ofrécense os datos de distancias percorridas, tempos e as velocidades en medios alternativos, motorizados (coche, moto, autobús) ou non motorizados (bicicleta, a pé), xunto cos obstáculos que en diferentes áreas da cidade dificultan unha mobilidade máis sustentábel. Os mapas de isócronas, os 10 motivos para utilizar a bicicleta e un avance das liñas do plan de mobilidade da UDC completan os contidos.

Ver contidos da Exposición Aproximación a mobilidade universitaria na Coruña.


Plan de mobilidade e espazo público UDC

Este Plan foi elaborado polo prestixioso equipo da Agencia d’Ecología Urbana de Barcelona, coa participación do Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos e da Oficina de Medio Ambiente da UDC, entre 2009 e 2010. O plan responde a un modelo integral que pretende mellorar a calidade do ámbito universitario e a calidade de vida da súa comunidade, mellorando á súa vez a funcionalidade e a organización dos campus de Elviña e da Zapateira da UDC.

As propostas debuxan un novo modelo de mobilidade onde o número de viaxes en transporte privado se reducirá a favor de medios de transporte máis sustentables. Tamén se debuxa un novo espazo público cunha repartición de usos e funcións distinta da actual. Nos resultados compróbase que se libera espazo público que hoxe está reservado para os usos do coche, co obxectivo de que a comunidade universitaria poida ocupar o espazo público sen restricións.

Conclusións do plan: Plan de mobilidade e espazo público UDC (CONCLUSIÓNS)

O documento completo podes atopalo na sección de Documentos (2010) do Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos.