Preguntas frecuentes

Só para as actividades síncronas, é dicir, para aquelas que requiran a presenza do alumnado en tempo real (videoclases ou titorías). Aínda así, débense gravar as sesións para garantir que o alumnado que non poida asistir teña a opción de velas en diferido. Se varios profesores imparten a mesma materia, é importante que se coordinen entre eles para evitar que coincidan os horarios. Con todo, se por distintos motivos, non se pode ou non se considera pertinente respectar o horario de clases presenciais, deberá comunicarse esta circunstancia ao coordinador de titulación, para evitar que se produzan solapamentos entre as distintas materias dun curso.

Non, non é necesario. Cada docente poderá facer a adaptación que estime oportuna en función do tipo de materia que lle corresponda impartir. Unicamente debemos garantir que o alumnado teña posibilidade de acceder ao material necesario para adquirir as competencias que figuran na guía docente.

Na medida do posible, debemos evitar saturar a ferramenta de videoconferencia. Ademais, hai que ter en conta que non todas as persoas teñen opción de conectarse de forma síncrona (por conciliación, problemas de conexión, etc.). Por tanto, o recomendable é facilitar o traballo asíncrono mediante videoleccións gravadas, materiais didácticos descargables, tarefas, etc., aloxados na plataforma Moodle. No caso dos vídeos, debido á limitación de tamaño de ficheiro de Moodle, recoméndase incrustalos ou enlazalos en Moodle e subilos a Microsoft Stream no grupo correspondente ao equipo da materia.

Non. Teñamos en conta que esta é unha situación excepcional e que non todas as persoas teñen os recursos ou o tempo necesario para asistir a unha clase en tempo real. Por iso é importante non centrar a nosa actividade docente unicamente en videoleccións síncronas e, aquelas que fagamos, debemos deixalas gravadas para que se poidan visionar en diferido.

Por suposto, debemos seguir usando as mesmas ferramentas corporativas que usabamos. A plataforma Moodle é a principal ferramenta de teleformación que temos na UDC. Simplemente, agora temos a posibilidade de complementalas coas ferramentas do paquete Office365.

É unha ferramenta que nos permite chatear, facer videochamadas e eventos en directo. É similar a Whatsapp, pero coa vantaxe de que é unha ferramenta institucional e contén todo o directorio de contactos da UDC.

Teams funciona desde o navegador web, pero é recomendable descargalo no teu computador, móbil ou tablet. Para un mellor funcionamento se a túa conexión é lenta, podes te conectar por cable ao router.

Non é necesario crealos, están creados forma centralizada. Verás que tes un grupo en Teams nomeado co código de cada materia que impartes. Nel inclúense tamén o profesorado da materia.

Os equipos tieñen o nome curso2019-20.codigoDaMateria. En caso de querer engadir un acrónimo para identificar mellor a materia, recoméndase poñelo no medio do nome, da siguinte forma curso2019-20.ACRONIMO.codigoDaMateria. Por exemplo: curso2019-20.PDI.614G01035

Tamén é posible cambiar a imaxe dos equipos.

Os estudantes figuran como membros dos equipos. Poden chamar a atención do resto de participantes do equipo (empregando as mencións da forma @nomeDaPersoa ou @nomeDoEquipo). Tamén poden crear/eliminar/modificar ficheiros compartidos en cada canle do equipo (lapela de arquivos)

Os docentes poden facer todo o que pode facer un estudante e tamén engadir ou eliminar membros do equipo, crear/eliminar/modificar canles do equipo (por exemplo, para crear canles distintas para cada grupo da materia).

Os equipos de Teams permiten engadir membros que non pertenzan á UDC. Estes aparecerán como invitados. Para engadir un membro externo clicamos no menú dos tres puntiños do equipo e en "Agregar miembro". Escribimos o correo electrónico do destinatario e este recibirá no seu buzón as instrucións correspondentes como as da captura que se mostra a continuación (obtida do buzón de Gmail dun invitado).

Uploaded image: No description set. Mensaje recibido por invitado a equipo.png

Si, así como tamén os vas ver creados noutras aplicacións de Office365 como, por exemplo, STREAM, Yammer ou SHAREPOINT.

Non, soamente un bloc de notas normal compartido con todo o grupo.

Cando temos que agrupar aos alumnos dunha mesma materia en varios subgrupos, Teams dános a opción de crear Canles. Fai clic nos tres puntos ao lado do nome do grupo e crea unha canle por cada subgrupo de alumnado que teñas. No menú Privacidade, podes decidir se a canle é accesible a todos os membros do grupo ou só aos que inclúas nel.

Para configurar adecuadamente a videoconferencia e que os docentes sexan os únicos moderadores e os estudantes aparezan como asistentes consulta o seguinte videotutorial:

https://web.microsoftstream.com/video/eaf033fa-84e4-48a4-bd6f-91b56a8c47eb

 

Si, podes programala e compartir con eles a ligazón para unirse a través de Moodle ou do correo electrónico. Este titorial móstrache como facelo:

https://web.microsoftstream.com/video/dc1c1377-325b-4218-966f-06986f1b45b6

Si, só tes que facer clic nos tres puntos da barra que che aparece na parte inferior da pantalla e seleccionar “Gravar a sesión”. Aos participantes saltaralles o aviso de que a sesión se está gravando.

Os participantes son advertidos mediante unha mensaxe emerxente de que a sesión se vai a gravar e de que a súa participación implica consentir que se lle inclúa na mesma. Ademais, para evitar problemas temos a opción de “Desactivar o vídeo entrante”, para que non se grave a imaxe dos alumnos no caso de que teñan activada a cámara. Iso faise nos puntos suspensivos da barra de controis que aparece na parte inferior da pantalla.

Todo o que gravemos con TEAMS queda aloxado de forma automática na nosa canle de STREAM (a canle de vídeo de Office365). Dependendo da duración da gravación, pode tardar máis ou menos en procesala e subila.

Stream é a plataforma de vídeo de Office365. Ten as mesmas funcionalidades que Youtube, coa vantaxe de que é unha ferramenta corporativa. De momento, todos os vídeos aloxados aí son visibles unicamente a usuarios con credenciais da UDC. Na web de Teleformación do CUFIE tes un titorial para aprender a subir vídeos e a configurar STREAM.

Os vídeos pódense substituír, eliminar, compartir con outros grupos e/ou usuarios, pódense recortar, pódense quitar ou engadir a grupos e tamén se poden descargar.

En Teams pódense compartir documentos, que quedan almacenados na pestana de Arquivos, poden engadirse ademais outras opcións para compartir arquivos engadindo no + outras opcións.

O artigo 32 da Lei de Propiedade Intelectual (LPI) dispón, nas súas alíneas 3ª e 4ª o seguinte:

“3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

 1. a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.
 2. b) Que se trate de obras ya divulgadas.
 3. c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

 1. d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que resulte imposible.

A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

 1. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
 2. a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación científica.
 3. b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.
 4. c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.
 5. d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión”.

En consecuencia, cumprindo as condicións deste precepto, é lícita a reprodución de obras impresas protexidas por dereitos de autor – excluídas pois as de acceso libre ou de dominio público a través de licenzas como “creative commons” – sen retribución ningunha nos supostos previstos na alínea 3ª ou mediante “retribución equitativa” nos supostos regulados na 4ª.

O pagamento desta retribución equitativa é realizado pola UDC a través da CRUE en virtude do convenio celebrado entre esta entidade e CEDRO.

Nótese ben que en todos os casos este artigo 32 LPI non protexe a difusión pública (por exemplo, por medio do formato MOOCS ou similares) senón unicamente a realizada para o alumnado da universidade e a través de redes e sistemas ás que só teñan acceso estudantes da nosa universidade.

Unha Infraestructura Virtual de Escritorios, ou en inglés «Virtual Desktop Infraestructure (VDI)», é un escritorio «virtual» almacenado nun servidor remoto, en lugar de almacenarse físicamente no disco duro da máquina da persoa. Este é o xeito no que a maioría do Persoal de Administracións e Servizos (PAS) accede aos seus equipos dentro do dominio da UDC.

Deste xeito, pódese traballar desde a súa máquina persoal, pero os programas, aplicacións e datos que se almacenan execútanse nun servidor central, o que fai que se podia acceder remotamente o seu escritorio dende calquera dispositivo, dende un PC, ata un smartphone ou tablet. Isto quere dicir que permite traballar coas aplicacións que temos no noso escritorio remoto do traballo dende a casa.

Pódese entrar a través da descarga da aplicación ou a través da web, aínda que recomendamos a primeira (descargar a aplicación). Podedes consultar cómo facelo nesta ligazón: Instalación VDI Horizont Client

No caso de querer acceder vía web (neste caso recoméndase o uso do navegador Google Chrome), podedes consultar cómo facelo nesta ligazón: . Acceso á contorna VDI por web.

Se tedes algunha incidencia co VDI: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=45810289

O servizo de acceso remoto seguro (VPN SSL) permite, empregando unha conexión a Internet, o acceso a recursos e aplicacións electrónicas da rede interna da Universidade dunha forma segura e controlada. Este servizo require a instalación dun software no equipo do cliente e a autenticación por parte do usuario.

Este servizo debe empregarse para acceder aos seguintes servizos:

 • SPSS, OpenCMS e outros recursos xerais internos: permite a conexión ao servidor de licenzas do devandito paquete estatístico. Dispoñible para PAS, PDI, PEC e alumnado de doutoramento.
 • PRCC e Xescampus: permite a conexión aos servidores Datawarehouse e Xescampus da UDC. Exclusivo para os PRCC e usuarios de Xescampus de cada centro universitario tras unha solicitude.
 • Acceso as redes de laboratorio e docencia da Facultade de Informática. Exclusivo para PAS,PDI e alumnado do devandito centro.

Na seguinte ligazón podedes ver cómo facer a instalación e configuración: Instalación VPN e nesta outra ligazón podedes descargarvos o software necesario (teredes que autenticarvos para poder facelo): Pulse Secure Desktop

Todas as aplicacións que se empregan habitualmente no escritorio do dominio da UDC van a seguir funcionando do mesmo xeito que o facían no posto de traballo habitual, non haberá cambios sobre o seu funcionamento. A maioría de vós xa entrábades nese escritorio virtual cada día no voso posto, así que o funcionamento será o mesmo. Só tedes que acceder ao VDI e desde ahí entrar na web ou na aplicación correspondente.

Axuda para Xescampus: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=31883281

Axuda para SIGEM: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/SIGEM

No VDI engadiuse unha plantilla para as persoas usuarias de Millenium, deste xeito poderedes ter acceso a el dende o escritorio virtual sen problema.

Se tedes algunha incidencia con Millenium: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=52823856

Para facilitar o teletraballo engadiuse un novo tipo de solicitude para desviar a extensión da universidade a outro teléfono sen ter que ir presencialmente ao centro de traballo. Para tramitala só tedes que premer la seguinte ligazón: Solicitude de desvío de extensión telefónica e, logo de autenticarvos, engadir os datos que vos piden, incluída a vosa extensión e o número ao que queredes desviala.

De calquera xeito, e para non sobrecargaren as liñas telefónicas, se vos tedes que comunicar cos compañeiros da universidade empregade a ferramenta Teams na que tedes todos os contactos da UDC.

É unha ferramenta que nos permite chatear, facer chamadas, videochamadas e eventos en directo. É similar a Whatsapp, pero coa vantaxe de que é unha ferramenta institucional e contén todo o directorio de contactos da UDC sen ter que proporcionar o noso teléfono persoal xa que vai a través do noso enderezo electrónico.

Unha funcionalidade importante é que podedes crear un grupo cos vosos/as compañeiros/as de traballo e estar comunicados e ter un chat privado no que ir organizando as tarefas e incidencias. Podedes poñerlle o nome da vosa Unidade ou Servicio e que vos sirva para enviar mensaxes a todas as persoas integrantes.

Teams funciona desde o navegador web, pero é recomendable descargalo no computador, móbil ou tablet xa que o rendemento é mellor. Se detectades que a vosa conexión é lenta, podedes intentar conectarvos por cable ao router en lugar de empregar a wifi.

Toda a formación para alumnado e PDI que se realice en formato online poderá seguir realizándose con total normalidade. Tentarase cambiar formatos presenciais a online naqueles cursos nos que se poida. Estamos a explorar opcións e manterémosvos informados/as de todos os cambios.

Cada profesor vos fará chegar as instrucións correspondentes á súa materia. En principio, recoméndase respectar os horarios de clase no caso de organizar actividades síncronas ( videoclases, titorías..). De non ser posible, o profesorado das materias de cada curso deberá coordinarse e mantervos puntualmente informados dos horarios das videoconferencias.

A estas alturas xa todo o profesorado debería terse posto en contacto co estudantado. En todo caso, os centros están a solicitar ao profesorado os sistemas de adaptación das guías docentes. Estas adaptacións terán que ser subidas ao Moodle de cada materia. Deberedes estar atentos a esa información.

No caso de que as aulas se impartan por videoconferencia o profesorado deberá cinguirse aos horarios establecidos. De non ser posible, poderá facer os cambios que estime oportunos sempre que se fagan de xeito coordinado co profesorado dese curso. Tamén o estudantado deberá ser avisado deses cambios con tempo suficiente.   

Si tes un problema de conectividade que che impide o seguimento ordinario das sesións síncronas informa ao profesorado para que o poida ter en conta na planificación das actividades docentes e, no seu caso, nos sistemas de avaliación.

Con carácter xeral, estase indicando ao profesorado que grave as videoclases para que o alumnado poida seguilas a posteriori.

Si, podes, mais só para uso exclusivamente persoal. A difusión pública destas gravacións (xa non  falemos da súa explotación comercial) supón unha violación dos dereitos de propiedade intelectual do profesor ou profesora e, eventualmente, tamén dos autores das obras impresas ou gráficas empregadas na aula virtual. Esta violación pode dar lugar a responsabilidade e é legalmente perseguíbel a instancia dos titulares destes dereitos de propiedade intelectual e da propia UDC.

Os apuntamentos orixinais elaborados polo profesorado, facilitados a través de Moodle ou algunha plataforma institucional que sirva como canle para a docencia online, son propiedade intelectual do/a propio/a profesor/a; por este motivo, non se poden difundir publicamente nin compartir fóra da canle, materia e destinatarios en que foron distribuídos. Os apuntamentos elaborados polos estudantes con base nunha exposición do profesorado (por videoconferencia ou tamén presencial) continúan sendo propiedade intelectual do/a profesor/a na medida en que constitúan unha reprodución fiel da exposición. Unicamente serían propiedade do estudantado e, polo tanto, poderían difundirse ou compartirse, os textos elaborados a partir das exposicións ou apuntamentos do profesorado, sempre que constitúan unha reelaboración persoal e con aportacións propias do/a estudante.