Protección de datos

Normativa      

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento xeral de protección de datos)

Lei orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Real decreto1720/2007, de 21 de diciembre, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999 (vixente naqueles artigos que non contradigan o RGPD)

Delegado de protección de datos

O delegado de Protección de Datos (DPO) é o encargado de supervisar o cumplimento da normativa de protección de datos na UDC, pode poñerse en contacto co DPO para consultar calquera cuestión relativa ao tratamento dos seus datos persoais ou transmitir á Universidade as súas suxestións a través dos seguintes datos de contacto:

Universidade da Coruña

Luz María Puente Aba (Adxunta á Secretaría Xeral)
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfonos: 881011605 e 88101161
dpd@udc.gal

Reponsable de protección de datos

O responsable de Protección de Datos é quen determina os fins e medios do tratamento dos datos, neste caso o RPD é a Universidade da Coruña cuxos datos de contacto son os seguintes:

Universidade da Coruña
Secretaría Xeral
CIF: Q6550005J
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfono: 881 011 161
rpd@udc.gal