Protección de datos

Normativa      

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento xeral de protección de datos)

Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Normativa xeral relativa á protección de datos persoais na UDC

Resolución reitoral do 22 de xullo de 2019 pola que se aproba a política de seguridade da información e protección de datos persoais na UDC


Delegada de protección de datos

A persoa delegada de protección de datos (DPO) é a encargada de supervisar o cumplimento da normativa de protección de datos na UDC, pode poñerse en contacto co DPO para consultar calquera cuestión relativa ao tratamento dos seus datos persoais ou transmitir á Universidade as súas suxestións a través dos seguintes datos de contacto:

Universidade da Coruña

Luz María Puente Aba (Adxunta á Secretaría Xeral)
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfonos: 881011605 e 88101161
dpd@udc.gal


Responsable de protección de datos

O responsable de Protección de Datos é quen determina os fins e medios do tratamento dos datos, neste caso o RPD é a Universidade da Coruña cuxos datos de contacto son os seguintes:

Universidade da Coruña
Secretaría Xeral
CIF: Q6550005J
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfono: 881 011 161
rpd@udc.gal

Delegada de protección de datos

A persoa delegada de protección de datos (DPO) é a encargada de supervisar o cumplimento da normativa de protección de datos na UDC, pode poñerse en contacto co DPO para consultar calquera cuestión relativa ao tratamento dos seus datos persoais ou transmitir á Universidade as súas suxestións a través dos seguintes datos de contacto:

Universidade da Coruña
Luz María Puente Aba (Adxunta á Secretaría Xeral)
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfonos: 881011605 e 88101161
dpd@udc.gal

Responsable de protección de datos

O responsable de protección de datos é quen determina os fins e medios do tratamento dos datos. Neste caso o RPD é a Universidade da Coruña cuxos datos de contacto son os seguintes:

Universidade da Coruña
Secretaría Xeral
CIF: Q6550005J
Enderezo postal: Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña
Teléfono: 881 011 161
rpd@udc.gal