Estudantes

Todos os estudantes da Universidade da Coruña terán igualdade de dereitos e deberes, sen máis distinción que a derivada dos estudos que estean cursando, sen ningunha discriminación por razón de nacemento, raza, género, lingua, capacidade económica, discapacidade, orientación sexual, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal, social, relixiosa e/ou política.

Recoñécese a liberdade de expresión a todos os estudantes, conforme ao artigo 16 da Constitución Española e a lexislación de desenvolvemento.

Información xeral

Servizos