Repositorios de documentos en acceso aberto

Repositorios. Creative Commons Attribution 3.0 License (c) Repositorios. Creative Commons Attribution 3.0 License

Iniciativas e directorios

Busca Repositorios: directorio de repositorios institucionais españois.

COAR (Confederation of Open Access Repositories). É a confederación de repositorios de acceso aberto que une e representa a 90 institucións de todo o mundo. A súa misión é mellorar a visibilidade e lograr unha maior aplicación dos resultados de investigación a través de redes globais de repositorios de acceso dixital aberto.

Hispana: Proxecto do Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que é a principal porta de acceso aos repositorios dixitais españoles, ademáis de agregador nacional ó portal Europeana. Acolle as coleccións dixitais máis importantes creadas por arquivos, bibliotecas e museos españois, destacando os repositorios institucionais das universidades españolas, as bibliotecas dixitais de ámbito autonómico e o proxecto de dixitalización da Biblioteca Nacional de España, a Biblioteca Digital Hispánica.

OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe). Proporciona ferramentas para o depósito das publicacións financiadas pola UE; mecanismos de acceso eficiente a todas as publicacións OA da Unión Europea; soporte en liña para os investigadores que depositan as súas publicacións de investigación; estruturas de apoio para os administradores de repositorios; información sobre as políticas de acceso aberto e as prácticas para investigadores e institucións de investigación.

OpenDOAR: directorio de repositorios de todo o mundo.

Registry of Open Access Repositories (ROAR). Proporciona unha visión bastante ampla do número de repositorios existentes, ademais do software de xestión documental utilizado. Mediante unha das súas ferramentas pódese ver a evolución de cada unha das entradas. O máis destacado da análise que xenera información coa evolución do número de rexistros introducidos no repositorio por mes desde a súa introdución no sistema.

SPARC (The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition). É un proxecto integrado por organizacións, universidades e bibliotecas de investigación que ofrece enlaces e recursos, en acceso aberto, de gran interese para a comunidade académica, as institucións ou incluso para os órganos de goberno. Non é un editor, senón que intervén no proceso de comunicación científica apoiando revistas editadas por investigadores e asociacións. Os recursos ofrecidos inclúen guías, materiais de presentación e os manuais elaborados por SPARC.

 

Repositorios institucionais

Digital.CSIC. Este repositorio institucional pretende reunir documentos de distintos tipos pertencentes a todas as áreas científicas do CSIC, tales como artigos de revistas, capítulos de libros, comunicacións a congresos, documentos de traballo, etc.

DSpace Mit Library. Pertence ás bibliotecas do MIT, é un repositorio institucional, construído para gardar, compartir e buscar os materiais dixitais de investigación do MIT. Inclúe preprints, informes técnicos, working papers, teses, actas de conferencias, imaxes e máis.

E-Ciencia. Plataforma dixital de acceso libre á produción científica, xerada polas universidades públicas da Comunidade de Madrid, que se integran no Consorcio Madroño, e tamén por calquera investigador doutra universidade, institución, OPI, ou de maneira independente, que pretenda e desexe participar na difusión da ciencia en aberto, é dicir, descubrir e transmitir coñecemento á comunidade científica e á sociedade en xeral.

Investigo: repositorio institucional da Universidade de Vigo.

La Referencia: rede latinoamericana de repositorios de acceso aberto que comparte e da visibilidade á producción científica xerada nas institucións de educación superior e de investigación científica.

Minerva. Repositorio institucional da Universidade de Santiago de Compostela.

Revistas Científicas de la Universidad Complutense de Madrid. O portal de revistas científicas editadas pola UCM está orientado á difusión da investigación e a apoiar a edición electrónica de revistas científicas no marco desta universidade. Pódese consultar e obter o texto completo das 67 revistas editadas polo Servizo de Publicacións, ademais de aquelas revistas editadas polos departamentos da UCM que queren incorporarse a este proxecto de edición dixital.

Revistas Catalanas de Acceso Abierto (RACO). É un depósito cooperativo desde o que se pode consultar os artigos a texto completo de revistas científicas, culturais e eruditas catalanas.

RUC. Repositorio da Universidade da Coruña. Sistema que proporciona de forma estable e segura a difusión e preservación de documentos dixitais produto da actividade científica e institucional da UDC.

 

Repositorios temáticos

Arquitectura e enxeñaría

Arxiv.org. É un arquivo electrónico automatizado e un servidor de distribución para artigos de investigación. Inclúe: física, matemáticas, ciencias da computación, bioloxía e estatística. É mantido pola Biblioteca da Universidade de Cornell.

NASA Technical Report Server: repositorio de información científico-técnica de temática aeroespacial, física, matemáticas, etc. Contén fundamentalmente informes técnicos, tamén artigos e comunicacións a congresos, realizados en varios centros da NASA, así como documentos a texto completo incluidos en arquivos abertos.

Enxeñaría

Electrical Engineering and Systems Science (EESS): especializado en Enxeñaría Eléctrica e de Sistemas baixo os auspicios de IEEE Signal Processing Society (SPS), e dentro do dominio de ArXiv. Ten como obxectivo recoller as contribucións que abordan os aspectos analíticos e computacionais da Enxeñaría Eléctrica (incluíndo Señais, Sistemas, Comunicacións, Redes e Teoría e Métodos de Información) e a Ciencia de Sistemas nun sentido máis amplo que inclúe a Dinámica de Sistemas e Control.

engrXiv: arquivo aberto das ciencias sociais nacido na servidor de preprints para a enxeñaría, lanzado en xullo de 2016, administrado pola Universidade de Wisconsin-Stout, e aloxado no servidor OSF Preprints do Center for Open Science.

Física

CERN Document Server (CDS): sobre física de altas enerxías e áreas relacionadas, que inclúe tanto referencias como documentos íntegros. Inclúese produción científica do CERN, así como outra literatura recopilada pola institución.

Informática

CiteSeerX: especializado en informática ou computación con sistema de análise de citas. Recolle mediante acceso aberto documentos electrónicos a texto completo (prepublicacións sen revisar, informes, comunicacións de congresos, artigos de revistas, etc.). Inclúese abundante información sobre documentos relacionados.

Computing Research Repository (CoRR): parte do repositorio de e-prints arXiv, contén documentos en diferentes áreas da computación.

 

Ciencias

Bioloxía

BioRxiv: arquivo en liña para prepublicacións de artigos científicos do eido da bioloxía, mantido polo Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL).

Química

ChemRxiv: repositorio de acceso aberto para preprints inéditos en química e áreas relacionadas.

Crystallography Open Database (COD): colección de acceso aberto de estruturas cristalinas de compostos orgánicos, inorgánicos, organometálicos e de minerais, salvo biopolímeros.

 

Ciencias da saúde

Europe PMC: repositorio que proporciona acceso a artigos, libros, patentes e guías clínicas de ciencias da vida en todo o mundo.

Pubmed: arquivo dixital de traballos de investigación en bioloxía, medicina e ciencias da saúde. Funciona como un servizo de busca bibliográfica da National Library of Medicine en colaboración con outras institucións. Dá acceso a máis de 11 millóns de referencias de Medline, PreMedline e outras bases de datos relacionadas.

Psicoloxía

Cogprints: repositorio de artigos de investigación a texto completo de Psicoloxía, Neurociencias, Lingüística e áreas afíns.

MindRxiv: arquivo aberto do ámbito da psicoloxía aloxado no servidor OSF Preprints do Center for Open Science.

PsyArXiv: repositorio de preprints para a psicoloxía, creado pola Society for the Improvement of Psychological Science (SIPS) e o Center for Open Science (COS). Aloxado temporalmente no OSF Preprints, a súa interface definitiva está en desenvolvemento.

PsyDok: repositorio open access de psicoloxía, creado co apoio da Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek (SULB)

 

Ciencias sociais e xurídicas

Social Science Research Network (SSRN): maior repositorio de investigación en ciencias sociais

Dereito

LawArXiv (Legal Scholarship in the Open): proporciona arquivos de acceso aberto á investigación legal. Desenvolvido por tres consorcios de bibliotecas de dereito (Legal Information Preservation Alliance, Mid-American Law Library Consortium y NELLCO Law Library Consortium Inc) e pola Cornell Law Library.

Economía

RePEc (Research Papers in Economics): esforzo colaborativo de centos de voluntarios en 82 países para mellorar a difusión da investigación en Economía e ciencias relacionadas.

Socioloxía

SocArXiv: arquivo aberto das ciencias sociais nacido na Universidade de Maryland en xullo de 2016 e aloxado no servidor OSF Preprints do Center for Open Science.

 

Artes e humanidades

Arte

ART-Dok: repositorio, xestionado pola Biblioteca da Universidade de Heidelberg, do servizo de información especializada sobre arte, arthistoricum.net. Permite a investigadores de todo o mundo publicar os seus textos (monografías, artigos, relatorios) de xeito gratuíto. Por agora, conta con 4.300 traballos.

Información e documentación

Archive Ouverte en Sciences de l'Information et de la Communication. Repositorio que contén literatura sobre ciencias da información na súa maior parte en idioma francés.

CORE: Open Access for the Humanities: repositorio da red Humanities Commons, dirixida a investigadores, profesores e bibliotecarios especializados nas humanidades.

E-LIS: E-prints in Library and Information Science. É un arquivo de acceso aberto para documentos científicos ou técnicos, publicados ou non, sobre biblioteconomía, ciencias da información e tecnoloxía, e outras áreas relacionadas.

LISSA (LIS Scholarship Archive): especializado en Biblioteconomía, Ciencias da Información e campos afíns.

 

Repositorios centralizados

Archive ouverte HAL. HAL é un arquivo aberto desenvolvido polo CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) onde os autores poden depositar documentos académicos de calquera disciplina.

Base: Ferramenta de busca que provee máis de 120.000 de documentos de máis de 6.000 fontes con acceso completo ao 60% deles. É dirixida pola Bielefeld University Library. Indexa os metadatos de diversas fontes de interese académica co protocolo OAI-PMH.

Core: agregador que fai accesible ao público o contido artigos open access de repositorios e revistas de todo o mundo.

GitHub é un servizo de aloxamento de repositorios baseado en Git, o software de control de versións deseñado por Linus Torvalds. GitHub dispón ademais de interfaz gráfica para web e móbil, e ofrece control de acceso, wikis, xestión de tarefas e sistema de seguimento de erros para cada proxecto. Centos de institucións gubernamentais empregan GitHub para almacenar e difundir os seus datos abertos.

OA Button:repositorio de artigos científicos financiado por Arcadia – a charitable fund of Lisbet Rausing and Peter Baldwin e apoiado por SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

OAIster. Proxecto de OCLC. É un catálogo colectivo de millóns de rexistros de fontes de acceso aberto, que se recolectan desde coleccións de acceso aberto de todo o mundo empregando Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Inclúe máis de 25 millóns de rexistros, de máis de 1100 colaboradores.

OpenGrey Repository. Repositorio que pertence á rede GreyNet. Sistema para Información sobre Literatura Gris en Europa (SIGLE, System for Information on Grey Literature in Europe), ofrece acceso aberto a máis de 700.000 referencias bibliográficas de literatura gris (en papel) producida en Europa e permite exportar rexistros e localizar os documentos. Inclúe informes de investigación, teses de doutoramento, publicacións oficiais, papers de conferencias e outro tipo de literatura gris. Cubre os campos de ciencia, tecnoloxía, biomedicina, economía, ciencias sociais e humanidades. Inclúe preprints das GL conferences (GreyNet International) a texto completo.

OSF Preprints: servizo do Center for Open Science (COS) a través da plataforma web Open Science Framework, que permite buscar traballos en PeerJ, engrXiv, arXiv, BioRxiv, PsyArXiv, RePEc e SocArXiv, entre outros. Almacena e permite subir directamente prepublicacións a engrXiv e SocArXiv

Recolecta. Iniciativa conxunta da Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) e a Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) que ten como obxectivo principal promover a publicación en acceso aberto dos traballos de investigación que se desenvolven nas distintas institucións académicas españolas e facilitar o seu uso e visibilidade á vez que proporciona ferramentas para a creación de contidos en acceso aberto.

Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT): repositorio da FECYT de xestión, edición e acceso ao contido de revistas cientí­ficas españolas de calidade contrastada.

Scielo: repositorio internacional de revistas científicas.

Unpaywall: Repositorio de artígos recollidos de 50.000 revistas integrado que tamén recolle os datos abertos de PubMed Central, the DOAJ, Crossref e DataCite. É un proxecto de Impactstory