Auga e ríos

Aforro de auga na UDC

  • Medidas para tomar nos centros da UDC co obxectivo de reducir o consumo de auga

Se ben o consumo de auga na UDC mostra unha caída gradual no tempo, nos últimos anos esta foi inferior e continuamos a ter un consumo bastante elevado na actualidade. Aínda superamos os 60 millóns de litros cada ano!

É por iso que a UDC promove a adopción de diferentes medidas para reducir o consumo e mellorar a eficiencia do uso da auga.

O Cambio Climático é unha realidade que non podemos esquecer, e a mellor adaptación é facer un uso máis eficiente da auga que nos chega desde os ríos da nosa comarca.

O programa conta con tres elementos básicos de actuación:

  1. Medidas sen custo económico: Axuste do caudal
  2. Medidas de baixo custo: Instalación de aireadores eficientes, arranxo de chave
  3. Medidas de custo medio/alto: Muda de billas e cisternas de dobre carga

Presentación das medidas para o aforro de auga: que se fai na UDC?

Con motivo da grave seca de 2017, a OMA elaborou un Documento destinado ás direccións dos centros da UDC, co obxectivo de adoptar aquelas medidas factibles para a redución do consumo de auga. O procedemento consiste en levar a cabo os catro pasos seguintes:

- Paso 1: axustar a chave individual de cada billa até seleccionar o chorro de auga que se desexa, buscando o menor caudal confortábel.

- Paso 2: comprobar a compatibilidade de cada billa co perlizador eco-eficiente RS 1529 (facilitado pola OMA baixo encargo).

- Paso 3: medir o caudal antes e despois da actuación e obter o aforro acadado.

- Paso 4: informar a usuarios/as

Os centros que o precisen poden recadar o asesoramento e a participación da OMA na súa aplicación.

  • Axuste do caudal mediante chave

Unha billa de pulsador pode descargar até 5 litros de auga cada vez!!! Nós podemos facer que non pase de 0,5 litros.

A UDC está a arranxar moitas destas chaves, se están avariadas, para facilitar a redución do consumo de auga. Unha vez arranxadas, precisamos a colaboración de todas e todos para manter o caudal no óptimo.

Información con imaxes e especificación de caudais óptimos para as billas: Aforro de auga mediante o axuste de chave

  • Sistemas de aforro de auga na UDC

Algúns centros da UDC contan con cisternas de descarga interrompida, ou con outros sistemas aforradores de auga. Para informar e concienciar sobre o seu uso correcto, iniciouse unha campaña de sinalización de cada un destes dispositivos mediante adhesivos que se dispuxeron en cada un destes equipamentos.

Máis información sobre sistemas aforradores: Sistemas de aforro de consumo de auga nas instalacións da UDC

En febreiro de 2010 substituíronse as antigas billas dos lavabos da Facultade de Ciencias por billas temporizadas de baixo consumo de auga. Foron en total 44 unidades e estímase unha redución no consumo de auga nos lavabos do 77%.

Satisfacción coas billas de baixo consumo na Facultade de Ciencias

Segundo a enquisa realizada, as persoas usuarias atópanse en xeral (>95%) conformes e de acordo con esta medida de aforro de auga. Esta conclusión obtívose tendo en conta varios factores, como por exemplo a comodidade no uso (axeitada para máis dun 78% das persoas usuarias) e a opinión sobre os beneficios ambientais e o aforro económico que se consegue. Así, para un 92% das persoas que responderon a enquisa, é importante ou moi importante que UDC intente reducir o consumo de auga nos centros.

Enquisa de satisfacción coas billas de baixo consumo na Facultade de Ciencias

 

A depuradora natural de augas residuais

No Campus da UDC contamos cunha planta piloto de depuración de augas residuais, que é a vez unha infraestrutura de investigación de tecnoloxías de depuración natural ou enxeñaría ecolóxica (Grupo de investigación en Enxeñaría Química Ambiental) e tamén parte do proxecto Sostauga (xestión sustentábel da auga) da UDC.

A depuración con plantas (carrizos, espadanas, lirios, xuncos) permite mellorar a calidade da auga se necesidade de consumo de enerxía e sen o emprego de produtos químicos. Esta modalidade de tratamento está a ser estudada como alternativa para a recuperación das augas usadas con vistas á súa reutilización no Campus. Por outra banda, existen no espazo do Campus moitos mananciais que poden ser obxecto de recuperación e aproveitamento.

Algúns resultados dos estudos realizados aparecen no seguinte resumo dunha tese de doutoramento:
Depuración de augas residuais en humidais construídos (Tese Tania Carballeira Amarelo Resumo e Sostauga)

A empresa Sedaqua, spin off da UDC, utiliza actualmente parte desta planta piloto para o proxecto HighWet (Performance and validation of HIGH-rate constructed WETlands).


Proxecto Sostauga

O uso sustentable da auga e a súa relación co territorio nos campus de Elviña e A Zapateira da Universidade da Coruña

SOSTAUGA é un proxecto estratéxico da Universidade da Coruña (UDC) que persegue pór en valor a auga e os ecosistemas asociados no ámbito dos campus de Elviña e da Zapateira. Trátase, por tanto, de preservar e potenciar un elemento chave do patrimonio sociocultural e ambiental deste territorio mediante o seu estudo técnico e o desenvolvemento posterior dunha serie de accións propostas. Pero, ademais, ao nacer este proxecto desde a universidade, as actuacións derivadas deben ser exemplares, de modo que favorezan a educación ambiental e a sensibilización de toda a comunidade académica e do seu ámbito de influencia.

Velaquí os obxectivos xerais do proxecto:

- Conseguir un axeitado estado ecolóxico dos fluxos e masas de auga existentes nos campus a seguir as directrices da Directiva marco da auga da UE.
- Avanzar cara a unha xestión sustentable da auga na que se alcance a máxima autosuficiencia posible.
- No plano cultural, favorecer a potenciación das oportunidades únicas que ofrece a existencia de cursos fluviais, zonas húmidas e mananciais, intentar renaturalizar no posible estes elementos e mellorar os índices de biodiversidade.
- Promover a divulgación dos resultados do estudo no ámbito universitario local e galego, así como na sociedade en xeral.

Coordinado por Juan Cagiao Villar (LIS), contou coa colaboración de Jesús Manuel Giz Novo, María José Servia García, Elvira Sahuquillo Balbuena, Flavia Piñeiro Ces, Manuel Soto Castiñeira e Xosé Lois Martínez Suárez.

Máis información: Proxecto Sostauga

Avances no Proxecto Sostauga

 

Manual eco-auditoría da auga no fogar

Este manual de eco-auditoría e programa de xestión eficiente da auga no fogar foi elaborado por Manuel Soto Castiñeira, profesor da área de enxeñaría química da UDC. O seu obxectivo é facilitar a realización dunha auditoría sobre o consumo de auga no fogar, determinar as opcións e o potencial de redución do consumo, e elaborar un programa de uso eficiente e solidario. A auditoría segue as metodoloxías dunha auditoría dirixida á minimización, polo que ten como obxectivo coñecer as actividades e lugares onde se consume auga, e as causas (equipamentos e hábitos) dun posíbel gasto en exceso. O programa de uso eficiente da auga permite identificar as opcións de aforro e avaliar a súa viabilidade práctica e económica.

O manual é de interese para o seu uso en materias da UDC, nas que se quere facer uso do fogar como laboratorio.

Descarga aquí o manual. Unha vez feita a eco-auditoría, se estás interesada/o en ter unha avaliación da eco-auditoría, podes enviar o teu resultado a oma2@udc.gal


Auga embotellada?... Mellor da billa!

En 2009, a UDC instalou 20 fontes de auga refrixerada noutros tantos centros universitarios, co obxectivo de ofrecer un subministro de calidade, económico e sustentable de auga para beber á toda a comunidade universitaria, e reducir a xeración de residuos de envases e outros custos ambientais asociados ao consumo de auga embotellada.

Preme aquí para saber máis sobre o Custo ambiental da auga embotellada.