Solicitude de Permisos

PROCEDEMENTO PARA A SOLICITUDE DE PERMISOS DE AUSENCIA:

AUSENCIA POR ASUNTOS PROPIOS:
  • Utilización da nova aplicación web no portal do persoal da UDC: https://persoal.udc.es/
  •  Folla de solicitude de permiso da Facultade debidamente cumplimentada indicando o plan aternativoa para a recuperación da docencia e das titorias que non se realizan.
 AUSENCIA POR MOTIVOS ACADÉMICOS:
  • Utilización da nova aplicación web no portal do persoal da UDC:https://persoal.udc.es/  
  • Folla de solicitude de permiso da Facultade debidamente cumplimentada indicando o plan aternativoa para a recuperación da docencia e das titorias que non se realizan
  • Documento acreditativo dos motivos académicos que xustifican a ausencia

Non se admitirán solicitudes que estean fora de prazo (5  días)  e que NON cumpran as condicións anteriores.

Folla de Solicitude_ausencias_menores_dun_mes