Servizo de Xestión Financeira

O Servizo de Xestión Financeira é unha unidade administrativa dependente da Xerencia con cometidos esenciais referidos á tramitación do orzamento, á rendición de contas e á tramitación de pagamentos.

Está dividido en tres seccións:

  • Sección de Contabilidade (rendición de contas): elaboración da contabilidade orzamentaria e financeira de gastos, elaboración de documentación contable de gastos de persoal, liquidación de tributos, alta de terceiros, arquivo de documentación de gastos, etc.
  • Sección de Tesouraría (tramitación de pagamentos): tramitación dos expedientes de pagamentos directos, pagamentos ACF, contabilización orzamentaria e financeira dos apuntes de ingresos e gastos, ingresos e pagos non orzamentarios, conciliacións, etc.
  • Sección de Orzamentos (tramitación orzamentaria): carga do orzamento no sistema informático, modificacións de créditos, contabilización orzamentaria e financeira de ingresos, emisión de facturas, arquivo de documentación contable, etc.