Normativa académica

1. Normativa xeral

a. Estatal

b. Autonómica

c. UDC

2. Normativa de admisión e matrícula

3. Normativa de simultaneidade de estudos e normativa de graos abertos

Normativas específicas para os programas de simultaneidade de estudos 

Normativas específicas para os programas de graos abertos

4. Normativa de avaliación

5. Normativa sobre recoñecemento de créditos

6. Normativa de mobilidade

7. Normativa de doutoramento

8. Normativa de expedición de títulos

a. Lexislación aplicable a titulacións reguladas pola Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro de universidades (LOU)

b. Lexislación aplicable a titulacións reguladas pola Lei reforma universitaria

c. Instrucións

d. Delegación de sinaturas

9. Normativas que regulan os títulos que habilitan para profesións reguladas

Ordes e resolucións sobre planos de estudo conducentes á obtención de títulos que habiliten para o exercicio da profesión regulada de: