Cifras da UDC 2018

  2017 2018
Orzamento 119.446.445 € 123.294.723 €
Centros: 24 24

Facultades

14 14

Escolas técnicas superiores

4 4

Escolas universitarias propias

3 3

Escolas universitarias adscritas

3 3
Departamentos 26 26
Institutos 8 8
Centros tecnolóxicos de investigación 4 4
Titulacións oficiais: 88 95

Graos

37 39

Másteres

51 56
Programas de simultaneidade 8 7
Programas de doutoramento 35 36
Estudos propios 45 40
Persoal docente e investigador (PDI) 1.423 1.393
Persoal de admón. e servizos (PAS) 791 799
Ratio PAS por cada PDI 1,80 1,74
Matrícula total (grao + máster + doutoramento) 17.032 16.847
Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES: 14.093 13.681

Campus da Coruña

12.188 11.724

Campus de Ferrol

1.905 1.957
Alumnado de novo ingreso en grao 3.209 3.185
Estudantes en másteres oficiais 1.838 1.976
Estudantes de doutoramento 1.101 1.190
Titulados/as de grao 2.006 2.070
Titulados/as en titulacións non adaptadas ao EEES 190 246
Titulados/as en másteres oficiais 853 900
Estudantes en títulos propios 319 261
Mobilidade estudantes saíntes 409 389
Mobilidade estudantes entrantes 629 679
Ratio n.º estudantes por cada PAS 20,14 19,60
Ratio n.º estudantes por cada PDI 11,20 11,24
Alumnado Universidade Sénior 954 940
Grupos de investigación 113 117
Proxectos de investigación competitivos 57 30
Convenios/contratos de investigación 217 273
Financiamento externo para investigación 11.101.800 12.176.857
Patentes tramitadas 11 9
Rexistros de sóftware 15 15
Teses de doutoramento 163 89
Gasto en fondos bibliográficos e documentais 2.187.739 2.297.957
Alumnado do Centro de Linguas 817 1.481
Número total de convenios asinados 738 933