Unidade de Medios Audiovisuais (UMAv)

A Unidade de Recursos Audiovisuais é unha infraestrutura da Universidade da Coruña que ten a función de poñer á disposición da comunidade universitaria, o soporte e os medios necesarios para integrar as tecnoloxías da información e comunicación na actividade docente, así como contribuír á proxección das actividades que en materia de investigación, docencia e cultura desenvolve a propia Universidade.

Organicamente está adscrito á Reitoría.