Requisitos de acceso

Para estar en condicións de solicitar praza é necesario cumprir algún dos seguintes requisitos de acceso establecidos no art. 3 do RD 412/2014.

ABAU

Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar a proba de acceso á universidade.

Ciclo superior FP

Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensino de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior ou títulos equivalentes.

Titulados universitarios

Posuír un título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación do ensinos universitario (diplomado, licenciado, enxeñeiro etc.) ou títulos equivalentes.

Maiores de 25 anos e maiores de 45 anos

Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e a proba para maiores de 45 anos.

Proba para maiores de 25 anos: prazo de matrícula do 20 de xaneiro ao 7 de febreiro, ambos os dous inclusive

Proba para maiores de 45 anos: prazo de matrícula do 20 de xaneiro ao 7 de febreiro, ambos os dous inclusive.

Estudos estranxeiros

Dispoñer do bacharelato homologado ou credencial da UNED. Máis información CiUG

Información da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia, para a homologación de estudos de sistemas educativos estranxeiros Non Universitarios aos seus equivalentes españoles de Educación NON Universitaria

Outros

Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, non contempladas nos apartados anteriores.