Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Medio Ambiente na Facultade de Filoloxía

 

Declaración Medioambiental da Facultade de Filoloxía

Aprobada polo Comité Ambiental da facultade o 20 de outubro de 2016 e ratificada pola Xunta de Facultade o 26 de decembro de 2016

Política medioambiental
 • Asumir un desenvolvemento sostible.
 • Manter en funcionamento un Comité Ambiental.
 • Solicitar á Oficina de Medio Ambiente da UDC que un/ha bolseiro/a sexa asignado/a ao centro.
 • Realizar unha avaliación periódica dos aspectos medioambientais da facultade.
Aforro de enerxía eléctrica e auga
 • Optimizar o consumo de enerxía eléctrica e auga.
 • Promover o seu uso responsable.
Consumo responsable
 • Promover o consumo responsable e minimizar ou optimizar o consumo.
 • Promover o uso de documentos electrónicos en lugar de papel.
 • Favorecer a adquisición ou subministración de materiais reciclables, reciclados ou co mínimo impacto ambiental posible.
 • Optar, na medida do posible, por provedores de subministracións que garanten o coidado ambiental.
Xestión de residuos
 • Fomentar a redución de residuos, o aproveitamento de materiais e a reciclaxe.
 • Xestionar os aparatos eléctricos e electrónicos de xeito que manteñan a súa funcionalidade ou poidan ser reutilizados.
 • Reciclar adecuadamente os residuos de aparatos eléctricos e electrónicos avariados ou no fin da súa vida útil.
Educación ambiental e voluntariado
 • Acoller e realizar accións de formación e sensibilización.
Ambientalización curricular
 • Estimular a incorporación de competencias e contidos ambientais ás materias.
 • Promover o comportamento sostible na dinámica das materias.