Cathryn Teasley

Profesora Interina de Substitución

Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Faculdade de Ciencias da Educación

Universidade da Coruña

Campus de Elviña, s/n

15071  A Coruña  

España (Spain)

Correo-e:  cathryn@udc.es

Tel:  981 167000, ext. 4659

   

Breve biografía (Read in English)

 

Cathryn Teasley é natural de San Francisco, California (EUA) e afincada na Coruña (Galiza) desde o ano 1991. É Profesora Interina de Substitución de Didáctica e Organización Escolar da Universidade da Coruña. A súa liña de investigación céntrase no fomento da xustiza intercultural mediante a Pedagoxía Crítica, a investigación etnográfica, a formación do profesorado e a Educación para a Paz, todo o cal refléctese tanto na súa docencia como no traballo da tese de doutoramento sobre a recente incorporación do alumnado romaní/xitano na Educación Secundaria en España. Ten colaborado en volumes como Volver a pensar la educación (Morata, 1995), que aborda temas críticos sobre a educación no mundo, e Globalizing Cultural Studies: Ethnographic Interventions in Theory, Method, and Policy (Peter Lang, 2007), que examina o papel dos Estudos Culturais e a etnografía no ámbito educativo, entre outros. Coordinou, xunto con Cameron McCarthy, o volume colectivo Transnational Perspectives on Culture, Policy and Education: Redirecting Cultural Studies in Neoliberal Times, que conta con colaboradores/as procedentes de diversos países.

   

 

Materias impartidas

 • Modelos de Educación para a Paz e o Desenvolvemento (Diplomatura en Educación Social)
 • Administración e Supervisión de Centros (Licenciatura en Psicopedagoxía)
 • Dirección de Centros Educativos (Titulacións de Mestre)
 • Bases Didácticas da Intervención Logopédica (Diplomatura en Logopedia)
 • Orientación e Atención ao Alumnado (Curso de Aptitude Pedagóxica)
 • Practicum II (Titulacións de Mestre: Educación Primaria / Audición e Linguaxe)
 • Deseño, Desenvolvemento e Innovación do Currículo (Lic. en Psicopedagoxía)
 • Organización e Avaliación das Institucións Educativas (Grao en Educación Infantil)
 • Organización do Centro Escolar (Licenciatura en Psicopedagoxía)
 • Practicum I (Titulacións de Mestre)
   

Proxectos de investigación 

Referencia: EDU2008-04858/EDUC (Ministerio de Educación)
Título: “La enseñanza y el aprendizaje de la diversidad en la ESO mediante libros de texto”
Investigador principal: Jurjo Torres Santomé
Duración: 3 anos (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011)

 

Liñas de investigación

 • Formación crítica do profesorado

 • Xustiza intercultural a través da educación

 • Pedagoxía Crítica

 • Estudos Culturais

 • Educación para a Paz

   

 

Publicacións

20 de setembro de 2013

Título da tese de doutoramento

La formación antisesgo del profesorado. Hacia una pedagogía de la justicia sociocultural
 

Libros

McCarthy, Cameron y Teasley, Cathryn (Coords.) (2008): Transnational perspectives on culture, policy: redirecting cultural studies in neoliberal times. Nueva York, Peter Lang. ISBN: 978-0-8204-9731-0.

Bueno Aguilar, Juan José; Muñoz Carril, Pablo César y Teasley Severino, Cathryn (2005): Programa de asesoramento e atención á diversidade para o profesorado—PAADP. A Coruña, Centro Universitario de Formación y Innovación Educativa (CUFIE), Universidad de A Coruña. D.L. C-1757-05. ISBN: 84-9749-157-2 (en soporte CD-ROM).

Capítulos de libros

Teasley, Cathryn (2013): Educating against the cultural politics and complicities of containment. En M. Miskovic (Coord.), Roma Education in Europe: Practices, policies, and politics. Nueva York, Routledge,  ISBN: 978-0-415-53598-4.

DePalma, Renée y Teasley, Cathryn (2013): Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain. En D. Brook Napier y S. Majhanovich (Coords.), Education, dominance and identity. Rotterdam, Sense Publishers, pp. 101-120. ISBN: 978-94-6209-8.

Teasley, Cathryn (2012): Deconstructing discourses on racism in educational contexts in Spain: along a continuum of racialization new and old. En J. Paraskeva y J. Torres Santomé (Coords.), Globalisms, education and power: Iberian educational and curriculum policies. Nueva York, Peter Lang Publishing, pp. 193-206. ISBN: 978-1-4331-1553-0.

Teasley, Cathryn y McCarthy, Cameron (2008): Introduction: redirecting and resituating cultural studies in a globalizing world. En C. McCarthy y C. Teasley (Coords.): Transnational perspectives on culture, policy, and education: redirecting cultural studies in neoliberal times, pp. 1-14. Nueva York, Peter Lang.

Teasley, Cathryn (2008): Roma youth at school: instituting inclusion from a legacy of exclusion. En C. McCarthy y C. Teasley (Coords.), Transnational perspectives on culture, policy, and education: redirecting cultural studies in neoliberal times, pp. 293-317. Nueva York, Peter Lang Publishing.

Teasley, Cathryn (2007): Cyberculture and (trans)national Romani identity: implications for a truly public education. En C. McCarthy, A. Durham, L. Engel, A. Filmer, M. Giardina, J. Logue y M. Malagreca (Coords.), Globalizing cultural studies: ethnographic interventions in theory, method and policy, pp. 359-384. Nueva York, Peter Lang Publishing.

Teasley, Cathryn y Bueno Aguilar, Juan José (2005): Atención ás mulleres con discapacidade nos estudos superiores: o caso da Universidade da Coruña. En I. Novo Cortí y Á. Alonso González (Coords.), Cidadá invisible, pp. 1-13. Sada, Asociación Inclusión / Concello de Sada (en soporte CD-ROM).

Teasley, Cathryn (2002): Sobre a Educación Ecoloxista e a transformación da educación Ambiental. En A. Serantes Pazos, H. Pose Porto y F. Ramos García (Coords.): Educación Ambiental nas cidades, nas vilas, nas aldeas, pp. 49-75. A Coruña, Diputación de A Coruña.

Teasley, Cathryn (1995): Hacia una pedagogía para la diversidad en la formación del profesorado de California. En F. Alfieri, J. M. Álvarez Méndez, F. Álvarez Uría, J. F. Angulo Rasco, M. W. Apple y otros: Volver a pensar la educación (Vol. II): Prácticas y discursos educativos (Congreso Internancional de Didáctica), pp. 354-365. Madrid / A Coruña, Ediciones Morata / Fundación Paideia.

Artígos en revistas

Teasley, Cathryn; Sánchez Blanco, Concepción y DePalma, Renée (2012): Postcolonial perspective, social integration and cultural diversity vis-à-vis neoliberal policies and practices in Galizan schooling. Power and Education, Vol. 4, No. 1, pp. 303-314. ISSN: 1757-7438.

Teasley, Cathryn (2012): Aprendizagems pós-coloniais em tempos neocoloniais. Boletim da Academia Galega da Língua Portuguesa, No. 5, pp. 171-184. ISSN: 1888-8763.

Teasley, Cathryn (2011): Aprendizagems pós-coloniais em tempos neoliberais. Revista Itinerários. Fórum Global de Investigação Educacional, Vol. 1, No. 1, pp. 34-41. ISSN: 1645-6076.

Teasley, Cathryn (2010): Os “outros” de sempre: xitanidade, cidadanía e educación. Eduga: Revista Galego do Ensino, No. 59. Recuperado el 1 de noviembre de 2011 de: http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/01/01/tribuna.pdf

Teasley, Cathryn (2008): Postcolonial learning in neocolonial times. The International Journal of Learning, Vol. 16, No. 6, pp. 91-100.

McCarthy, Cameron; Rezai-Rashti, Goli y Teasley, Cathryn (2009): Race, diversity, and curriculum in the era of globalization. Curriculum Inquiry, Vol. 39, Nº 1, pp. 75-96. Recuperado el 1 de noviembre de 2011 de: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-873X.2008.01438.x/full

Teasley, Cathryn (2008, octubre): Perspectivas postcoloniales sobre la acogida del alumnado inmigrante en Galiza, España. Education Policy Analysis Archives, Vol. 16, Nº 19. Recuperado el 1 de noviembre de 2011 de: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/44

Lodeiro, Isabel y Teasley, Cathryn (2007): Entrevista a Cathryn Teasley Severino. Andaina. Revista Galega de Pensamento Feminista, No. 48 (otoño), pp. 24-26.

Teasley, Cathryn (2005): Ambiguous legacy: instituting student diversity at a Spanish secondary school. Cultural Studies <--> Critical Methodologies, Vol. 5, Nº 2, pp. 206-229.

Teasley, Cathryn (2005, noviembre): Respuestas socioeducativas ante la creciente diversidad cultural en Galicia. Aula de Innovación Educativa, No. 146, pp. 29-32.

Teasley, Cathryn (2004): El lugar del Otro en el discurso educativo reformista del Estado Español contemporáneo. Estudios de Sociolingüística, Vol. 5, Nº 2, pp. 231-256.

Teasley, Cathryn (2004, octubre-diciembre): The culture of discourse on educational reform in Spain. Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies, Vol. 26, Nº 4, pp. 249-275.

Teasley, Cathryn (2002): Perdidos en la batalla: el tratamiento del alumnado socioculturalmente diverso en la reforma de la LOGSE. Educar, No. 29, pp. 67-90.

Teasley, Cathryn (2000, octubre): Construir la ‘Atención a la Diversidad’ en la ESO: etnografía de una realidad escolar. Aula de Innovación Educativa, No. 95, pp. 38-41.

Recensións en revistas internacionais

Teasley, Cathryn (1996): Recensión del programa de software didáctico-interactivo Spanish Now! Call@Chorus. Revista electrónica coeditada por la Universidad de California en Berkeley y CALL@Chorus (Computer-Assisted Language Learning). Recuperado el 12 de noviembre de 2011 de: http://www-writing.berkeley.edu/chorus/call/reviews/archives/spanishnow.html

Recensións en revistas estatais

Teasley, Cathryn (1999, febrero): Recensión del libro Current Changes and Challenges in European Teacher Education: Galicia (Cambios e retos actuais na Formación do Profesorado europeo: Galicia). Compilado por José M. Vez y Lourdes Montero. Publicado por Compare-TE European Network, Osnabrück, Alemaña, con la Universidad de Santiago de Compostela, 1997. Revista Galega do Ensino, No 22, pp. 231-234.

Actas de congresos internacionais, publicadas

DePalma, Renée e Teasley, Cathryn (2010): Constructing Spanish: Discourses of language hegemony in Spain and the US. En Full Papers and Abstracts. XIV World Congress of Comparative Education Societies. Istambul, Turquía (14, 15, 16, 17 e 18 de junio). En soporte CD-ROM.

Teasley, Cathryn (2006): Atención a la diversidad en la Universidad de A Coruña. En A. Cifuentes García; M. Fernández Hawrylak y J.A. Gómez Monedero (Coords.): La accesibilidad como medio para educar en la diversidad: educación, diversidad y accesibilidad en el entorno europeo. Burgos, Universidad de Burgos, Servicio de Publicaciones. En soporte CD-ROM.

Teasley, Cathryn (1998): The Place of Linguistic-Minority Students in Spain’s Recent Educational Reform Law En Annual Meeting of the University of California Linguistic Minority Research Institute: “From Policy to Pedagogy (actas electrónicas). Berkeley, Instituto de Investigación das Minorías Lingüísticas, Universidade de California. Retirado en 2002 del URL: http://lmrinet.ucsb.edu/confs/teasley.htm

Teasley, Cathryn (1994): El estado actual de la formación del profesorado para una población escolar culturalmente diversa: los programas universitarios de California. En AA.VV.: Comunicaciones del Congreso Internacional: Nuevas Perspectivas Críticas en Educación, pp. 264-269. Barcelona, Estudios de Formación Continuada da Universidade de Barcelona / Fundació Bosch i Gimpera.

 Actas de congresos estatais, publicadas

Teasley, Cathryn (2009): Os “outros” de todo a vida: xitanidade, cidadanía e educación. En Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) (Coord.): Actas da 3a Escola de Primavera: “Educación Social e cidadanía. Intervención na escola e na comunidade”, pp. 106-119. Santiago de Compostela, Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG). En soporte CD-ROM.

 Edición de revistas electrónicas

Teasley, Cathryn (con apoyo técnico de Pablo Muñoz Carril) (2006, enero-agosto): Boletín Informativo. Unha publicación mensual de la “Unidade Universitaria de Atención á Diversidade (ADI)”, del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE). A Coruña, Universidade da Coruña

Edición de páxinas web

Teasley, Cathryn (con apoyo técnico de Pablo Muñoz Carril) (2004-2006): Páxina Web ADI. De la “Unidade Universitaria de Atención á Diversidade (ADI)”, del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE). A Coruña, Universidade da Coruña.

Libros propios reseñados en revistas internacionais

Brown, Douglas (2010): “Book Reviews: Transnational Perspectives on culture, policy, and education: redirecting cultural studies in neoliberal times” (co-coordinado por Cameron McCarthy y Cathryn Teasley. New York, Peter Lang Publishing, 2008). Power & Education, Vol. 2, No. 1, pp. 107-114.

Fitzpatrick, Margaret y Geary, James (2010): “Book Review: Transnational Perspectives on culture, policy, and education: redirecting cultural studies in neoliberal times” (co-coordinado por Cameron McCarthy y Cathryn Teasley. New York, Peter Lang Publishing, 2008). Mediterranean Journal of Educational Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 127-130.

 

 

Outras actividades profesionais:

 

Cathryn Teasley é membro dos grupos a seguir:

   

 

Máis información (curriculum ampliado)

 

(Última actualización: 2 de Outubro de 2010)