Cifras da UDC 2017

  2017 2016
Orzamento 119.446.445 € 116.320.297 €
Centros: 24 24

Facultades

14 14

Escolas técnicas superiores

4 4

Escolas universitarias propias

3 3

Escolas universitarias adscritas

3 3
Departamentos 26 43
Institutos 8 6
Centros tecnolóxicos de investigación 4 4
Titulacións oficiais: 88 85

Graos

37 37

Mestrados

51 48
Programas de doutoramento 35 36
Estudos propios 45 46
Persoal docente e investigador (PDI) 1.423 1.422
Persoal de admón. e servizos (PAS) 791 765
Ratio PAS por cada PDI 1,80 1,86
Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES: 14.093 14.513

Campus da Coruña

12.188 12.561

Campus de Ferrol

1.905 1.952
Alumnado de novo ingreso en grao 3.209 3.274
Estudantes en mestrados oficiais 1.838 1.729
Titulados/as de grao e titulacións non adaptadas ao EEES 2.196 2.079
Titulados/as en mestrados oficiais 689 784
Estudantes de doutoramento 1.101 985
Estudantes en títulos propios 319 259
Mobilidade estudantes saíntes 409 573
Mobilidade estudantes entrantes 629 608
Ratio n.º estudantes por cada PAS 20,14 21,23
Ratio n.º estudantes por cada PDI 11,20 11,43
Alumnado Universidade Sénior 954 878
Grupos de investigación 113 115
Proxectos de investigación competitivos 57 90
Convenios/contratos de investigación 217 244
Financiamento externo para investigación 11.101.800 19.073.158
Patentes tramitadas 11 25
Rexistros de sóftware 15 4
Teses de doutoramento 163 273
Gasto en fondos bibliográficos e documentais 2.187.739 1.912.867
Alumnado do Centro de Linguas 817 1.117
Número total de convenios asinados 738 800