A Universidade da Coruña foi creada pola Lei 11/1989 do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia. 

Está estruturada territorialmente en campus da Coruña e campus de Ferrol.

Ler máis

Goberno

Son órganos da Universidade da Coruña os que a seguir se relacionan:

Colexiados: Consello Social, Consello de Goberno, Claustro, xuntas de centro, consellos de departamento e institutos universitarios.

Unipersoais: reitor/a, vicerreitores/as, secretario/a xeral, xerente, decanos/as, vicedecanos/as e secretarios/as de facultades, directores/as, subdirectores/as e secretarios/as de escolas, directores/as e secretarios/as de departamentos e institutos universitarios.

Notas de prensa

Ver máis

CENTROS

As facultades e escolas universitarias organizan o ensino e todos os procesos necesarios para obter unha titulación

Ver máis

DEPARTAMENTOS

Ver máis

SERVIZOS

Ver máis

O Campus Industrial conta con seis centros nos que se imparten catorce graos, nove másteres e seis programas de doutoramento enmarcados nas dúas áreas de especialización que fan de Ferrol un Campus singular: a naval e oceánica e a industrial.

A Universidade da Coruña quere comprometerse decididamente, desde os ámbitos da docencia, da investigación e da transferencia de resultados, co impulso da sustentabilidade do modelo de sociedade actual. De aí xorde a súa aposta pola especialización neste eido a través da posta en marcha deste Campus Sustentabilidade.

O Campus Innova responde ao impacto da innovación no crecemento económico e no desenvolvemento empresarial consolidando a Universidade da Coruña como un polo de coñecemento de excelencia na innovación dixital, tecnolóxica e humanística.

As cátedras e as aulas institucionais, financiadas cunha dotación económica periódica achegada en concepto de patrocinio polas empresas, permiten desenvolver actividades non lucrativas específicas de formación, divulgación, transferencia de coñecemento e  investigación nos ámbitos de interese común para a empresa e a Universidade.

Cátedras e aulas institucionais