Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 

OBXECTIVOS

a)
Organizar e evaluar plans e proxectos de investigación multidisciplinar e interdisciplinarmente sobre ciencias e técnicas do mar, co fin de cubrir o vacío académico e investigados que ata o momento é ofrecido polas diferentes institucións galegas.
b)
Programar e realizar actividades docentes de terceiro ciclo e posgrao (de carácter interdisciplinar), así coma de especialización e actualización profesionais, conducintes ou non a obtención de diplomas académicos.
c)
Impulsar a actuación científica e técnica dos seus membros e da Comunidade universitaria no seu conxunto, co obxeto de alcanzar a formación personal inicial e continuada nos diversos campos que son obxeto de estudio.
d)
Contratar e executar traballos científicos e técnicos con persoas físicas ou entidades públicas ou privadas no marco da lexislación vixente, coa intención de aportar solucións prácticas os problemas que poidan surxir.
e)
Promover a difusión e realización de traballos e publicacións (monografías, boletines especializados, xornal propio) sobre estudios científico-técnicos do mar, así como a creación de bases de datos informativas.
f)
Colaborar cos demas órganos da Universidade na realización das súas funcións.

 

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

a)
Impulsar o prestixio da presencia marítima española.

b)
Formar recursos humáns de alto nivel.

c)
Establecer fontes de información de calidade esenciais en actuacións industriais.
d) Deseñar estratexias na planificación, organización e dirección das diferentes áreas funcionais dos servicios portuarios.
e) Estudio das potencialidades do turismo náutico en Galicia.
f) Definir criterios para a xestión integrada dos portos.
g) Investigación multidisciplinar do dominio público.
h) Evaluación das instalacións portuarias e os efectos de ondas longas, mareas e correntes nas instalacións e estructuras portuarias.
i) Investigación multidisciplinar dos diferentes aspectos relacionados cos buques e o transporte de mercancías e pasaxeiros por vía marítima.
k) Definir novas estratexias de transporte adaptadas as necesidades de distribución internacional actuais.
l) Análisis dos efectos económicos do sector marítimo-pesqueiro.
m) Investigación e evaluación da actividade pesqueira nos seus diferentes aspectos técnicos, económicos e xurídicos.

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007