Centro da Universidade da Coruña adicado a investigación, actividades docentes e asesoramento sobre temas marítimos;
coa finalidade de dar acceso o coñecemento especializado no ámbito das ciencias e técnicas do mar
Centro de la Universidade da Coruña dedicado a la investigación, actividades docentes y asesoramiento sobre temas marítimos; cuya finalidad es dar acceso al conocimiento especializado en el ámbito de las ciencias y técnicas del mar
Centre dedicated to research, teaching activities and advice on issues related to the maritime world; with the aim of giving access to specialised knowledge within the sphere of maritime sciences and techniques
 
"Xornada sobre desenvolvemento dos espacios litorais en Galicia "

 

 Instituto Universitario de Estudios Marítimos
Facultade de CC Económicas e Empresariais
Campus de Elviña
15071 A Coruña
Tlfno: 981-167000 (extensión 2463)
Fax: 981-167125
E-mail: iuem@udc.es

 

Lugar y data de celebración

3 de marzal de 2004. Facultade de Ciencias. Campus da Zapateira. A Coruña

Descripción e obxetivos

A xornada está organizada polo I.U. de Estudios Marítimos, baixo a dirección do Profesor D. Fernando González Laxe e coordinada por D. José Antonio Díaz Fernández y D. Bernardo Sánchez Pavón.

Os espacios litorais constitúen un dos principais activos de Galicia, o converxer neles numerosas actividades que se complementan, xustaponen e interactúan.

A xornada trata de examinar, con cáracter multidisciplinar, as potencialidades do litoral galego, dende o punto de vista económico, biolóxico e medioambiental. Con este análisis búscanse dous obxetivos: por un lado, potenciar o litoral, para o que será preciso estudiar as particularidades biolóxicas de ditas áreas e, por outrro lado, proporcionar liñas básicas de actuación destinadas a elaboración dunha planificación responsable dos recursos litorais.

A xornada, convalidable por un crédito de libre configuración, está dirixida a estudiantes e profesores universitarios, especialmente das titulacións de Bioloxía, Ciencias Económicas, Marina Civil, Enxenería Naval, Enxenería de Camiños, Canais e Portos, e a todos os especialistas das actividades Marítimo-Pesqueiras.

Programa da xornada

8:45
Recepción de asistentes e entrega de documentación
9:00
Acto de apertura e inauguración a cargo da Vicerreitora de Investigación da UDC, Dna. Concepción Herrero e do Decano da Facultade de Ciencias, D. Juan Freire
9:30
Primera Ponencia: O turismo e os espacios litorais
D. Carlos Alberto Patiño Romarís
. IDEGA. Universidade de Santiago de Compostela
D. Xulio Pardellas de Blas. Universidade de Vigo
11:30
Pausa cafe
11:45
Segunda Ponencia: Dinamización dos espacios litorais: Economía e Emprego
Dna. Mª Carmén García Negro
. Universidade de Santiago de Compostela.
D. Luis García. Fundacion Ronsel
14:00
Comida
16:00
Terceira Ponencia: A ordenación territorial dos espacios litorais
D. José Antonio Díaz Fernández
. IDEGA. Universidade de Santiago de Compostela
D. Bernardo Sánchez Pavón. IDEGA. Universidade de Santiago de Compostela
17:30
Pausa Café
17:45
Cuarta Ponencia: Xestión medioambiental dos espacios litorais
D. Jesús Dopico Castro
. Universidade da Coruña
D. Juan M. Freire Botana. Universidade da Coruña
19:30
Taller de traballo: “Os espacios litorais de Galicia no Século XXI”
20:45
Clausura. D. Fernándo González Laxe. Director do Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Universidade da Coruña
20.45
Peche y entrega de diplomas

 

Prazo e formalización de inscripcións

O prazo de inscripción permanecerá aberto dende o 12 de febrero ata o 1 de marzo, ambos incluidos. Para realizar o pago os interesados pasarán pola Secretaría do Instituto Universitario de Estudios Marítimos ou poñeranse en contacto con dita Secretaria.

Prezo de Inscripción: 15 ˆ

 

Edificio de Servicios Centrales de Investigación. Campus de Elviña s/n. 15071 A Coruña. España
Tel. +34 981 167 000 (Ext.: 2463) | Fax +34 981 167 125
E-mail: iuem@udc.es

Instituto Universitario de Estudios Marítimos 2007