ISO

Información sobre a ISO

Servizos

Laboratorios

 • Grupo de Radioactividade Ambiental (RA) (Escola Universitaria Politécnica). Certificado pola Norma ISO 9001:2008
 • Laboratorio de Combustibles (Centro de Investigacións Tecnolóxicas). Certificado pola Norma ISO 9001:2008 e acreditado pola Norma ISO/IEC 17025:2005
 • Laboratorio de Plásticos (Centro de Investigacións Tecnolóxicas). Certificado pola Norma ISO 9001:2008
 • Laboratorio de Química (Centro de Investigacións Tecnolóxicas). Certificado pola Norma ISO 9001:2008
   
 • Unidade de Augas e de Plasma-Masas. (Servizos de Apoio á Investigación). Acreditación pola Norma ISO/IEC 17025:2005 para a realización dos Ensaios no Sector Medioambiental. Determinación de parámetros físico-químicos en augas continentais. Condutividade (5 – 12815 µS/cm, 32 - 12815 µS/cm), pH (2 – 12 uds. de pH), Sólidos en suspensión (10 – 10000 mg/L), Demanda química de osíxeno (DQO) por espectrofotometría (50 mg/L– 10000 mg/L), Demanda bioquímica de osíxeno (DBO5) polo método respirométrico (40 mg/L- 2000 mg/L), Amonio por espectrofotometría UV-VIS (0,050 – 17,9 mg/L), Metais disoltos por ICP-MS: Chumbo (0,50 µg/L a 10 mg/L), Níquel (2,5 µg/L a 100 mg/L), Cobre (1,5 µg/L a 20 mg/L), Arsénico (0,50 µg/L a 10 mg/L), Cadmio (0,25 µg/L a 10 µg/L), Cromo (1 µg/L a 20 mg/L), Fósforo disolto total por ICP-MS: (8 µg/L– 80 mg/L).
  Número de acreditación: 725/LE1798 Data de entrada en vigor 20/05/2013. Expedido por ENAC.
   
 • Unidade de Técnicas Cromatográficas (Servizos de Apoio á Investigación). Acreditada pola Norma ISO/IEC 17025:2005 para a realización dos Ensayos de Productos Agroalimentarios. Determinación do Equivalente Tóxico Total (total‐EQT) de policlorodibenzodioxinas (PCDDs) e policlorodibenzofuranos (PCDFs) 2,3,7,8 tetraocta sustituidos e policlorobifenilos similares a dioxina (DL‐PCBs) mediante dilución isotópica e cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de alta resolución (HRGC‐HRMS). Forraxes, cereais, piensos e materias primas para piensos (≥ 0,082 ng EQT(*)‐PCDD/F/kg) (≥ 0,027 ng EQT(*)‐PCB/kg). Carnes e derivados cárnicos ( ≥ 0,082 pg EQT‐PCDD/F/g grasa) (≥ 0,027 pg EQT‐PCB/g grasa). Pescados, moluscos, crustáceos e cefalópodos ( ≥ 0,082 pg EQT(*)‐PCDD/F/g) (≥ 0,027 pg EQT(*)‐PCB/g) Aceites, graxas e manteigas (≥ 0,17 pg EQT(*)‐PCDD/F/g grasa) (≥ 0,026 pg EQ. ‐PCB/g graxa.eqt. Número de acreditación: 725/LE1402. Data de entrada en vigor: 22/05/2009. Expedido por ENAC.
   

 

 •  Instituto universitario de Medio Ambiente. Acreditada pola Norma ISO/IEC 17025:2005 para a realización de ensaios no sector medioambiental. Toma de mostras e determinación de PM10. Número de acreditación: 1051/LE1939. Expedido por ENAC.