Oferta Cursos de Formación Específica de Posgrao

Carga lectiva:

Mínimo: 6 créditos ECTS

Requisitos de acceso:

  • Persoas que reúnan os requisitos esixidos para a realización dun curso de especialización. Porén, de acordo cos fins e cos obxectivos de cada curso e xa que a finalidade destes cursos é a de contribuíren a especialización, á actualización e á mellora da cualificación profesional, o Consello de Goberno poderá informar favorablemente sobre a flexibilización das condicións de acceso atendendo á xustificación presentada polas persoas solicitantes.

Diploma universitario propio a que conduce:

Diploma de formación específica de posgrao