Cursos de Especialización

Carga lectiva:

Mínimo: 25 créditos ECTS

Requisitos de acceso:

Os requisitos previos para acceder a un curso de especialización serán os mesmos que para a realización dun mestrado. Excepcionalmente, poderán ser admitidos nun curso de especialización:

  • O estudantado das titulacións universitarias de primeiro ciclo ao que non lle faltar máis de 30 créditos LRU (300 horas lectivas) para obter a titulación. Neste caso, para poder obter o título de experto ou especialista universitario, o/a estudante deberá posuír a condición de titulado/a antes de rematar o curso de especialización.
  • Se a especificidade do curso de especialización así o aconsellar, aqueles profesionais sen titulación universitaria mais que reúnan os requisitos legais para poder cursar estudos universitarios.

 

Título universitario propio a que conduce:

Experto Universitario ou Especialista Universitario