Futuros estudantes de grao da UDC

A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), organiza para as tres universidades do Sistema Universitario Galego, SUG, as probas de acceso á Universidade (ABAU) e o proceso de admisión no 1º curso das titulación de Grao (Preinscrición): www.ciug.gal

Convocatoria e calendario das  probas ABAU 2019

Notas de corte e prazas ofertadas para o curso 2018/2019

Táboa de ponderacións acceso 2019/2020

Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos : Prazo de matrícula do 21 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2019

Proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos : Prazo de matrícula do 21 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2019

 

Titulacións de grao da UDC 

Estudos de Grao na UDC
Oferta da UDC con notas de corte do curso 2018/2019
Oferta da UDC por ramas de coñecemento con indicación do prezo público de matrícula
Centros da UDC

 

Acceso

Requisitos de acceso

ABAU: calendarios e indicacións básicas

Admisión e matrícula: Calendarios e indicacións básicas
Matrícula na UDC 2019/2020
Calendario Académico
Bolsas/Axudas/Premios
Guia do Estudante na UDC

 

Acceso 

Requisitos de acceso

Para estar en condicións de solicitar praza é necesario cumprir algún dos seguintes requisitos de acceso establecidos no art. 3 do RD 412/2014:

  • ABAU

Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar a proba de acceso á universidade.

  • Ciclo Superior FP

Posuír un título de técnico superior de formación profesional, ensino de artes plásticas e deseño ou de técnico deportivo superior ou títulos equivalentes.

  • Titulados Universitarios

Posuír un título universitario oficial de grao, un título dos correspondentes á anterior ordenación do ensinos universitario (diplomado, licenciado, enxeñeiro etc.) ou títulos equivalentes.

  • Maiores de 25 años e maiores de 45 años

Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e a proba para maiores de 45 anos.

Proba para maiores de 25 anos : Prazo de matrícula do 21/01/2019 ao 12/02/2019

Proba para maiores de 45 anos : Prazo de matrícula do 21/01/2019 ao 12/02/2019

  • Estudos Estranxeiros

Dispoñer do bacharelato homologado ou credencial da UNED. Máis información

  • Outros

Estar en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións educativas anteriores á Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, non contempladas nos apartados anteriores.

ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade)

 
Calendario de Matrícula: Convocatoria xuño Convocatoria xullo
Anticipada Pendente Publicación  
Prematrícula (nos centros de secundaria)    
Nos LERD (polos centros)    
  
Calendario de Desenvolvemento ABAU 2019 Xuño 2019 Xullo 2019  
Realización da ABAU 12,13 e 14 de xuño 10,11 e 12 de xullo  
Publicación das cualificacións provisionais Pendente Publicación    
Solicitude de reclamación e 2ª corrección      
Resolución de reclamacións e 2ª correción      
Solicitude de revisión á 2ª correción      
Publicación das cualificacións definitivas      

 

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida. Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior.
Aos efectos da súa ponderación, a cualificación das materias da Parte Voluntaria e da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria terá validez para o acceso á universidade durante os dous cursos académicos seguintes á superación destas; por exemplo, para aqueles que as superasen na convocatoria Ordinaria e Extraordinaria de 2019, a nota das materias da Parte Voluntaria e da materia troncal de modalidade da Parte Obrigatoria terá validez para o acceso á universidade nos cursos 2019-2020 e 2020-2021.
Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación de calquera das materias da Parte Voluntaria. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta sexa superior á anterior.
Nas sucesivas convocatorias a proba realizarase na universidade pública á que estea adscrito, aos indicados efectos, o centro de educación secundaria no que se superase o segundo curso de bacharelato ou na universidade á que estea adscrito o instituto de educación secundaria máis próximo ao seu lugar de residencia.

Información na CIUG


Admisión e matrícula

Solicitude de admisión (preinscrición) 2019
Preinscrición Convocatoria xuño Convocatoria xullo
Anticipada Pendente Publicación  
Ordinaria    
Extraordinaria (1)    
Titulados universitarios (2)    

(1) para alumnado que aprobe as ABAU despois da reclamación á segunda corrección
(2) da convocatoria ordinaria de 2019 que teña feito o depósito do título

Alumnado admitido

 Quenda presasignación de prazas Listaxe admisión Prazo de matrícula
Pendente Publicación    
     
     
     


Cota de reserva para colectivos

Colectivo Porcentaxe
Titulados Universitarios 1 %
Discapacitados (igual ou superior ao 33%) 5 %
Deportistas de alto nivel ou alto rendemento

3 % (Fisioterapia e CC. Actividade Física e do Deporte 8%)

Maiores de 25 anos 2 %
Maiores de 45 anos 2 %

 A solicitude de acceso poderá facerse a través dos procedementos telemáticos que se establezan (NERTA) ou entregándoa debidamente cuberta nos LERD.
Cada alumno/a poderá presentar un único impreso de solicitude, no que indicará -por orde de preferencia- ata un máximo de cinco titulacións diferentes nas que desexa matricularse, podendo chegar ata un máximo de dez se as solicitudes corresponden a titulacións iguais impartidas en diferentes centros.
É fundamental a orde de preferencia, posto que o alumno/a será admitido nunha única titulación, que será aquela de maior preferencia na que acade a nota do último alumno admitido. Unha vez admitido nunha titulación, o resto das titulacións solicitadas de menor preferencia eliminaranse automaticamente da lista de agarda.
É imprescindible indicar correctamente o código das titulacións ás que se solicita acceso, xa que a asignación de prazas se leva a cabo informaticamente a partir deste código que indica o nome da titulación e o campus no que se imparte.
Na convocatoria extraordinaria non se ofertarán prazas nas ensinanzas universitarias que teñan a matrícula cuberta na convocatoria ordinaria, ou aquelas nas que a CIUG considere que existen datos obxectivos que permitan prever esa circunstancia. En todo caso, non se poderán deixar prazas vacantes previamente ofertadas mentres existan solicitudes formalizadas dentro dos prazos establecidos.
O alumnado poderá presentar reclamación á súa asignación de prazas no LERD en que presentou solicitude de acceso e dirixida ao presidente da CIUG.
A resolución da reclamación correspóndelle á CiUG e será asinada polo delegado ou delegada do reitor/a da universidade na que se imparte a ensinanza universitaria obxecto da reclamación. O resultado comunicaráselle ao/a interesado/a a través das listaxes de asignación de prazas ou dunha notificación e indicarase, se é o caso, o prazo para matricular.

Información na CIUG

Matrícula na UDC 2019/2020