Resolución reitoral do 10 de marzo de 2004 sobre delegación de competencias no xerente desta universidade

O artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, orgánica de universidades atribúelles aos reitores das universidades a meirande parte das competencias que a autonomía universitaria lles confire aos órganos universitarios. Así mesmo, o artigo 65 dos Estatutos da Universidade da Coruña determina, de xeito específico, as competencias do máximo órgano unipersoal da universidade.

Pola súa banda, o artigo 23 da LOU, establece que ao xerente lle corresponde a xestión dos servizos administrativos e económicos da universidade. Asemade, o artigo 69 dos estatutos da universidade establecen que o xerente exercerá, baixo a potestade do reitor a xestión dos servizos económicos e administrativos da universidade e poderá ostentar, por delegación do reitor, a xefatura do persoal de administración e servizos.

A Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento común regula a delegación de competencias no seu artigo 13, establecendo que os órganos das distintas administracións públicas poderán delegar o exercicio das competencias que teñan atribuídas noutros órganos da mesma administración.

Por todo o anterior, este reitorado, no uso das atribucións conferidas no artigo 20 da Lei orgánica de universidades e 65 dos Estatutos da Universidade da Coruña, RESOLVE:

Un.- Queda delegada no xerente da universidade a xefatura de persoal de administración e servizos e, en particular, as funcións seguintes:

 1. Executar, coordinar e controlar a política aprobada polos órganos de goberno sobre o PAS laboral e funcionario.
 2. Establecer as directrices conforme as cales exercerán as súas competencias en materia de persoal os distintos órganos e servizos da Universidade da Coruña.
 3. Dictar instruccións sobre política de persoal.
 4. Establecer os criterios para coordinar a programación de PAS.
 5. Preparar a oferta de emprego público así como os actos derivados dela.
 6. Propoñer as convocatorias de probas selectivas de PAS laboral fixo e interino, funcionarios de carreira e interinos, así como a dos membros dos tribunais de selección ou comisións de avaliación destas probas.
 7. A convocatoria de probas selectivas de PAS laboral temporal e a designación, se é o caso, dos tribunais e comisións de selección deste persoal.
 8. O nomeamento e cesamento do persoal PAS interino.
 9. Autorizar e asinar os contratos do PAS contratado temporal, así como a rescisión destes contratos.
 10. Asumir a inspección de persoal.
 11. Propoñer a designación de representantes da administración da universidade nas distintas comisións de negociación colectiva.
 12. Negociar directamente ou dictar as instruccións ás que deberán aterse os representantes da universidade cando proceda a negociación colectiva, xa sexa cos representantes do persoal contratado laboral ou do persoal funcionario.
 13. Os actos de execución dos convenios colectivos e demais pactos legalmente formalizados.
 14. Propoñer a estructura de postos de traballo.
 15. Autorizar a asistencia a cursos de selección, formación e perfeccionamento.
 16. As adscricións provisorias e as comisións de servizo do persoal PAS.
 17. O recoñecemento e adquisición de grao e trienios.
 18. Conceder os permisos e licencias non delegados aos decanos e directores de centros ou servizos.
 19. Os actos derivados da xestión e tramitación dos procedementos de xubilación .
 20. Os procedementos seguidos ante a Seguridade Social e Muface, así como as reclamacións previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a vía administrativa.
 21. Propoñer as concesións de autorización ou denegacións de compatibilidade cando corresponda a súa concesión ó reitor, e, así mesmo, os informes de compatibilidade cando a súa concesión corresponda a outras administracións.
 22. O asinamento de todas as comunicacións ao Rexistro Central de Persoal de todo o persoal PAS funcionario e contratado laboral.
 23. As accións derivadas da xestión da formación do PAS.
 24. Comunicar as resolucións reitorais en materia de persoal.
 25. Todos os actos de administración e xestión de persoal que non figuren atribuídos a outros órganos universitarios.
 26. As accións derivadas da coordinación da prevención de riscos da universidade.

Dous.- O xerente, respecto das funcións delegadas, poderá realizar encomendas de xestión ou delegación da sinatura en favor dos vicexerentes ou xefes de servizo.

Tres.- Quedan excluídos da presente delegación a favor do xerente:

 1. A convocatoria de probas selectivas de funcionarios de carreira e interinos, contratados laborais fixos e interinos, así como a designación dos tribunais e comisións de selección destas probas.
 2. O nomeamento do persoal PAS funcionario de carreira.
 3. O asinamento de contratos de persoal laboral fixo.
 4. O nomeamento, contratación e resolución de contratos do persoal docente.
 5. A xubilación.
 6. A declaración das situacións administrativas.
 7. A concesión dos permisos do profesorado atribuídos polos Estatutos da universidade á Comisión de Goberno, reitor e decanos e directores de centros.
 8. A presentación dos recursos que esgoten a vía administrativa.
 9. A interposición de demandas ou iniciación de procedementos xudiciais.
 10. A imposición de sancións administrativas no caso de que sexa necesario o expediente disciplinario previo.

Cuarto.- Os actos e resolucións dictados en uso da presente delegación de atribucións, farán constar expresamente esta e consideraranse dictados pola autoridade do reitor.

Quinto.- En calquera momento o reitor poderá avocar para si o coñecemento e resolución de cantos asuntos considere oportunos en relación coas atribucións delegadas.

Disposición derradeira.- Esta resolución terá eficacia o día da data.

A Coruña, 10 de marzo de 2004.

O REITOR,

José María Barja Pérez.