Regulamento de Réxime Interno do Departamento de Letras

Aprobado polo Consello de Goberno do 20 de xullo de 2017

TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1. Ámbito de aplicación

O presente regulamento é de aplicación ao Departamento de Letras.

Artigo 2. Departamentos

O Departamento de Letras é a unidade de docencia e investigación encargada de coordinar as ensinanzas dos ámbitos de coñecemento das áreas que o constitúen, en diferentes centros e de acordo coa programación docente da Universidade, de apoiar as actividades docentes e investigadoras do persoal docente e investigador e das demais funcións que lles foren encomendadas polos Estatutos da Universidade de Coruña.

TÍTULO PRIMEIRO: CONSTITUCIÓN E ADSCRICIÓN

Artigo 3. Constitución

1. O departamento de Letras está constituído polas áreas de coñecemento de Filoloxía Francesa, Filoloxías Galega e Portuguesa, Filoloxía lnglesa, Filoloxía Latina, Filoloxía Románica, Lingua Española, Literatura Española, Teoría da Literatura e Literatura Comparada e mais Lingüística Xeral, agrupando o persoal docente e investigador correspondente a estas.

Artigo 4. Adscrición

1. O Departamento de Letras está adscrito á Facultade de Filoloxía.

2. A adscrición inicial do persoal docente e investigador ao departamento de Letras faise de acordo coa convocatoria da praza correspondente. Calquera mudanza de adscrición deberá ser acordada polo Consello de Goberno por instancia da persoa interesada e logo do informe dos departamentos afectados.

3. O Departamento de Letras ten asignada a Unidade de Apoio a Departamentos e Grupos de Investigación (UADI) adscrita á Facultade de Filoloxía.

TÍTULO SEGUNDO: ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO 1. DO CONSELLO DE DEPARTAMENTO

Artigo 5. Composición

1. O consello de departamento, órgano colexiado de goberno do Departamento de Letras, estará integrado polas seguintes persoas:

a) O director ou directora, que o presidirá e o convocará, e o secretario ou secretaria.

b) Todas as persoas doutoras vinculadas por relación funcionarial, laboral ou bolseira á Universidade e todo o profesorado e axudantes sen título de doutor/a e a tempo completo integrados no departamento.

c) Unha representación do profesorado a tempo parcial e do persoal investigador en formación que colabore na docencia e, de ser o caso, do profesorado lector integrado no departamento, que suporá o 5 %.

d) Unha representación do estudantado do ámbito da docencia do departamento que suporá un 28 %, do que, de ser o caso, o 40 % corresponderá ao estudantado de doutoramento.

e) Un/unha representante do persoal de administración e servizos adscrito/a ao departamento.

2. A elección da representación dos diferentes sectores no Consello de departamento realizarase de acordo co previsto no Regulamento electoral da Universidade.

Artigo 6. Competencias

É competencia do consello de departamento:

a) Elixir o director ou directora e, de ser o caso, revogalo/a.

b) Programar as actividades docentes e investigadoras do departamento, elaborar o seu plan de organización docente e propor os programas de doutoramento, de acordo coa Escola Internacional de Doutoramento.

c) Formular as demandas do persoal docente e investigador.

d) Organizar cursos ou estudos de posarao ou especialización dentro do seu ámbito de competencia.

e) Participar na selección e contratación do persoal docente e investigador.

f) Propor nomeamentos de doutores honores causa.

g) Aprobar a distribución do orzamento anual do departamento e a súa execución.

h) Elaborar e, de ser o caso, reformar o regulamento de réxime interno do departamento.

i) Informar as solicitudes de realización de congresos e xornadas científicas.

j) Calquera outra competencia que lle for asignada polas disposicións legais vixentes e os Estatutos.

Artigo 7. Da Comisión Permanente

1. O Consello de Departamento poderá delegar as súas competencias na Comisión Permanente, agás as que non poidan ser obxecto de delegación.

2. Os acordos adoptados en Comisión Permanente deberán ser comunicados ao Consello de Departamento na seguinte sesión ordinaria que realice.

3. A Comisión Permanente estará composta por:

a) Ola director/a.

b) O/a secretaria/a.

c) Catro membros doutores/as ou outro persoal docente e investigador a tempo completo de distintas áreas de coñecemento.

d) Un membro do profesorado a tempo parcial, persoal docente e investigador en formación e lectores/as.

e) Dous membros do sector de estudantes.

d} Un membro do PAS.

Artigo 8. Das comisións de estudo e asesoramento

O Consello de Departamento poderá crear, con carácter temporal ou permanente, comisións de estudo e asesoramento de carácter non decisorio. O acordo de creación determinará as súas funcións e composición.

CAPÍTULO 2. DA DIRECCIÓN DO DEPARTAMENTO

Artigo 9. Elección

1. A dirección do departamento é o órgano que ten a encomenda de dirixir, xestionar e representar o departamento.

2. Poderá ser candidato/a á dirección do departamento calquera membro do persoal docente e investigador doutor con vinculación permanente á Universidade e dedicación a tempo completo. As eleccións serán realizadas polo Consello de Departamento na forma prevista no Regulamento electoral da Universidade. A persoa elixida será nomeada polo/a reitor/a.

3. De non se poder efectuar o nomeamento do director ou directora do departamento por falta de candidaturas que reúnan os requisitos esixidos, unha vez oído o consello de departamento, ola reitor/a encargaralle provisionalmente as funcións de dirección a un membro do profesorado do departamento, de preferencia ao de maior categoría e, dentro dela, maior antigüidade.

4. A duración do mandato será de catro anos. Só se poderá presentar a unha única reelección.

5. Os/as directores/as de departamento cesarán nas súas funcións ao final do seu mandato, por pedimento propio, por causa legal sobrevida ou como consecuencia dunha moción de censura aprobada nos termos que regulamentariamente se estableceren.

6. En caso de ausencia, vacante ou enfermidade da persoa titular, as funcións de dirección serán exercidas polo membro do persoal docente e investigador adscrito ao departamento de máis categoría e, dentro dela, con maior antigüidade.

Artigo 10. Funcións

Correspóndelles aos/ás directores/as de departamento:

a) Exercer a representación do departamento.

b) Presidir e convocar o consello de departamento e executar os seus acordos.

c) Dirixir, coordinar e supervisar as actividades do departamento.

d) Coordinar coa UADI correspondente a atención ás necesidades administrativas e de xestión do departamento.

e) Promover contratos, de acordo co previsto na lei e nos Estatutos da Universidade.

f) Executar as previsións orzamentarias.

g) Propor ao/á reitor/a o nomeamento, entre o profesorado adscrito ao departamento, da persoa que vaia desempeñar a secretaría deste.

h) Calquera outra que lle atribuíren as disposicións legais vixentes e os Estatutos.

CAPÍTULO3. DA SECRETARÍA DO DEPARTAMENTO

Artigo 11. Nomeamento

A persoa que vaia desempeñar a secretaria do departamento será nomeada polo/a reitor/a, por proposta do director ou directora, de entre o profesorado a tempo completo ou de entre os/as axudantes do departamento.

Cesará no cargo por pedimento propio, por causa legal sobrevida ou por decisión do/a reitor/a a proposta da dirección do departamento.

Artigo 12. Funcións

A secretaría do departamento ten como función redactar as actas das sesións, custodiar a documentación e expedir certificacións, ben como calquera outra función que lle fose delegada polo director ou directora de departamento ou encomendada polas disposicións vixentes e os Estatutos.

CAPÍTULO 4. DAS SECCIÓNS DEPARTAMENTAIS

Artigo 13. Creación

Por proposta do profesorado interesado, e logo do informe do departamento, o Consello de Goberno poderá crear seccións departamentais cando así o aconsellaren razóns xeográficas, a existencia de diversas áreas ou ámbitos de coñecemento ou o elevado número de persoal docente e investigador adscrito ao departamento.

Artigo 14. Organización

1. Cada sección deberá contar con un número mínimo de tres membro do persoal docente e investigador.

2. De entre o persoal docente e investigador adscrito á sección e por proposta desta, o Consello de Departamento nomeará unha persoa responsable que terá dereito a unha redución da súa carga docente con cargo á bolsa de horas xestionada polo centro en que imparta docencia, só no caso de que a sección conte con dez ou máis membros do persoal docente e investigador permanente a tempo completo, incluíndo quen teña compromiso de permanencia

3. O Departamento de Letras está constituído polas seccións departamentais aprobadas polo Consello de Goberno a proposta do Consello de departamento.

4. As áreas de coñecemento que non se constitúan en seccións terán a todos os efectos a capacidade de iniciativa recollida nos parágrafos a e b) do artigo 15.

Artigo 15. Competencias

Cada sección exercerá as competencias seguintes:

a) Propor ao Consello de Departamento as convocatorias de prazas de persoal docente e investigador correspondentes á sección, de acordo co que está disposto nos artigos 81 a 84 dos Estatutos da Universidade. A proposta de convocatoria inclúe, en todo caso, a comisión xulgadora, o perfil e a categoría da praza.

b) Propor ao Consello o Plan de organización docente (POD) correspondente ao persoal docente e investigador adscrito á sección.

c) Calquera outra que lle for delegada polo Consello de Departamento.

TÍTULO TERCEIRO: NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Artigo 16. Convocatorias e sesións

1. O Consello de departamento poderase constituír e realizar as súas sesións tanto de forma presencial como a distancia. Neste último caso, os membros do órgano poderán asistir á reunión por medias electrónicos, considerándose tales aqueles que permitan asegurar a identidade da persoa, o contido e o momento en que se producen as súas manifestacións, ben como a intercomunicación en tempo real.

2. Para a válida constitución do Consello de Departamento requirirase en primeira convocatoria a asistencia, presencial ou a distancia, polo menos, da metade dos seus membros sempre que asistan os que ocuparen a dirección e a secretaría ou as persoas que, de ser o caso, as substitúan. De non se acadar este quórum, o órgano poderase constituír en segunda convocatoria coa presenza dun terzo dos seus membros e, en calquera caso, de quen ocupe a dirección e a secretaría ou das persoas que, de ser o caso, as substitúan.

3. A orde do día da sesión será fixada pola dirección do departamento tomando en conta as solicitudes realizadas polos demais membros.

4. As convocatorias serán remitidas aos membros do Consello de Departamento cunha antecedencia mínima de dous días hábiles, a través de medias electrónicos, incluíndo a orde do día e a documentación que corresponda, ben como o día, hora e lugar da sesión e o sistema de conexión para a asistencia a distancia. A asistencia a distancia estará condicionada á dispoñibilidade de medios técnicos.

Artigo 17. Votación e adopción de acordos

1. Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído na orde do día, salvo que asistan todos os membros do Consello e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. Tampouco se poderán adoptar acordos nos puntos da orde do día correspondentes a informes ou suxestións e preguntas.

2. Os acordos serán adoptados por maioría de votos afirmativos sen se teren en conta as abstencións. En caso de empate, decidirá o voto de calidade da dirección.

3. Cando os membros do Consello voten en contra ou se absteñan, quedarán exentos da responsabilidade que, se for o caso, poida derivar dos acordos. Quen votase en contra dun acordo maioritario poderá formular voto particular por escrito no prazo máximo de dous días que conta desde o remate da sesión.

Artigo 18. Actas

1. O secretario ou secretaria redactará a acta de todas as sesións do Consello de Departamento. A acta especificará a relación de asistentes, as ausencias xustificadas, a orde do día, o lugar e tempo da reunión, referencia sucinta das deliberación e o contido dos acordos adoptados.

2. Poderanse gravar as sesións que realice o órgano colexiado. O ficheiro resultante da gravación, xunto coa certificación expedida polo secretaria ou secretario da súa autenticidade e integridade, e cantos documentos en soporte electrónico foren utilizados como documentos da sesión, poderán acompañar a acta das sesións, sen necesidade de facer constar nela o contido das deliberacións. Neste caso, deberanse conservar de forma que se garanta a integridade e autenticidade dos ficheiros electrónicos correspondentes e o acceso a eles por parte dos membros do Consello.

3. A acta de cada sesión aprobarase na mesma ou na seguinte reunión do Consello. Con tal fin, a persoa que ocupe a secretaría elaborará a acta, que, co visto e prace do presidente ou presidenta, será remitida a través de medias electrónicos aos membros do órgano colexiado. Estes poderán manifestar polos mesmos medias a súa conformidade ou reparos ao texto, para os efectos da súa aprobación.

Artigo 19. Aplicación analóxica

O establecido nos artigos anteriores respecto do Consello de Departamento aplicarase analoxicamente ao resto dos seus órganos colexiados.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor

O presente regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Taboleiro Electrónico Oficial da Universidade da Coruña