Comisións estables

Comisión de Investigación

Terá a competencia para entender en todo o relativo ao fomento da investigación e especialmente para:

 • Elaborar a proposta de distribución de parte do orzamento da Universidade entre os departamentos e institutos.
 • Propoñer á Xunta de Goberno a distribución doutra parte do orzamento de investigación da Universidade para financiar proxectos de especial interese.
 • Determinar os tipos e condicións das convocatorias dos programas de axuda á investigación e propoñer a resolución das solicitudes presentadas nas ditas convocatorias.
 • Informar sobre as orientacións xerais relativas á investigación.

Composición

Vicerreitores

 • Naya Fernández, Salvador (presidente)
 • Valderruten Vidal, Alberto

Profesorado

 • Souto Camba, Sonia. Ciencias da Saúde
 • Canle López, Moisés. Ciencias Experimentais
 • Lorenzo Modia, Mª Jesús. Humanidades
 • Castedo Ribas, Luis. Ensino Técnico
 • Pérez Valcárce, Juan. Ensino Técnico
 • Vázquez Cendón, Carlos. Ensino Técnico
 • Sierra Palmeiro, Elena. CC. Sociais e Xurídicas

Representantes do estudantado

 • Losada López, José María
 • Saavedra Fernández, Raquel


Comisión de Plano de Estudos

Será competente para entender sobre os diferentes aspectos dos planos de estudo propostos para a súa aprobación pola Xunta de Goberno, así como sobre a súa implantación e sobre os distintos aspectos das validacións entre eles, e especialmente para:

 • Informar sobre a adecuación á lexislación vixente e ás normas xerais aprobadas polo Claustro das propostas dos planos de estudo.
 • Velar por un deseño dos planos de estudo o máis axeitado posible ás necesidades xerais e específicas da Universidade da Coruña.
 • Velar pola congruencia dos novos planos de estudo por aprobar e das adaptacións dos xa aprobados.
 • Informar as propostar de implantación e de adaptación dos planos de estudo.
 • Propoñer as equiparacións de materias entre os diferentes planos de estudo da Universidade da Coruña, así como a resolución de solicitudes de validación de estudos cursados en centros docentes doutras Universidades.
 • Informar os proxectos de regulamentos e normativas da súa área de competencia.

Composición

Vicerreitoras

 • Vázquez Veiga, Nancy
 • García de la Torre, M.ª Pilar

Profesorado

 • González Doniz, M.ª Luz. Ciencias da Saúde
 • Lorenzo Modia, M.ª Jesús. Humanidades
 • Miguélez Pose, María Fernanda. Cc. Experimentais
 • Hervella Nieto, Luis. Ensino Técnico
 • Gómez Súarez, Manuel Alberto. Ciencias Sociais e Xurídicas
 • Peralbo Uzquiano, Manuel. Ciencias Sociais e Xurídicas
 • Piñón Pazos, Andrés José. Ensino Técnico

Estudantado de 1.º e 2.º ciclo

 • Carrillo García, Carmela
 • Ogando Fernández, Andrea

Representantes do persoal de administración e servizos

 • María Jesús Torres Labandeira


Comisión de Organización Académica e Profesorado

Terá a competencia para entender en todo o referido a cuestións de organización académica e profesorado e en particular para:

 • Velar por unha dotación axeitada de prazas de profesorado e de recursos docentes nas diferentes áreas e departamentos.
 • Informar as normas xerais de actuación das comisións para xulgar as prazas de profesores interinos, contratados e axudantes.
 • Informar as propostas de nomeamento de profesores eméritos.
 • Informar as propostas para a contratación de profesores visitantes e sobre a contratación de lectores.
 • Estudar os resultados de avaliación anual da actividade docente da Universidade.
 • Informar as normas de organización docente da Universidade.
 • Informar e propoñer programas de formación de profesorado.
 • Informar a proposta de cadro de persoal docente e investigador.

Composición

Vicerreitores

 • Valderruten Vidal, Alberto (presidente)
 • Vázquez Veiga, Nancy

Profesorado

 • Ávila Álvarez, Adriana Ivette. Ciencias da Saúde
 • López Fernández, Mª Teresa. Humanidades
 • Colominas Ezponda, Ignacio. Ensino Técnico
 • Hervella Nieto, Luis María. Ensino Técnico
 • Yáñez Casal, Armando José. Ensino Técnico
 • Gómez Súarez, Manuel. Xurídico social
 • Peralbo Uzquiano, Manuel. Xurídico Social

Estudantado de 1.º e 2.º ciclo

 • Aguilar Rodríguez, Abel
 • Losada López, José María


Comisión de Asuntos Económicos

Terá como competencia para entender no relativo aos aspectos económicos da Universidade, e especialmente para:

 • Estudar os orzamentos ordinarios e informar sobre as necesidades dos orzamentos extraordinarios e adicionais que lles sexan presentados.
 • Estudar a memoria económica anual da Universidade.
 • Propoñer os criterios sobre a distribución das axudas de equipamento xeral.
 • Propoñer a resolución das solicitudes presentadas ás convocatorias de axudas ao equipamento xeral.
 • Informar os proxectos de regulamentos e normativas da súa área de competencia.

Composición

Vicerreitor

 • Calvo Dopico, Domingo

Xerente

 • del Valle López, Ramón

Profesorado

 • Álvarez Lata, Natalia
 • Gómez Súarez, Manuel Alberto 
 • Dopico Calvo, Xurxo
 • López Fernández, M.ª Teresa
 • Miguelez Pose, Fernanda
 • Navarrina Martínez, Fermín Luís

Representantes do estudantado

 • Cadrecha Paz, Ignacio
 • Couñago Domínguez, Sergio

Representantes do persoal de administración e servizos

 • María José Parga Massa
 • Juan Manuel Pernas Ladra


Comisión de Extensión Universitaria

Terá a competencia para entender en todo o relativo ao fomento das actividades e servizos de atención á comunidade universitaria, así como todo aquilo que contribúa ao progreso do coñecemento e da cultura no seo da sociedade, así como á promoción das actividades de extensión universitaria, e especialmente para:

 • Informar as propostas para o desenvolvemento das iniciativas de proxección das funcións e servizos da institución universitaria ao seu contorno social.
 • Informar e propor as iniciativas de atención á defensa, desenvolvemento e difusión da cultura galega desde a institución universitaria.
 • Propoñer a organización de actividades de extensión universitaria.
 • Informar e propor os repartos de orzamentos con cargo a créditos centralizados daquelas partidas que correspondan ás vicerreitorías da súa área de competencia.
 • Informar e propor normas sobre a organización dos servizos xerais de atención á comunidade universitaria.
 • Informar os proxectos de regulamento dos diferentes servizos da súa área de competencia.
 • Informar e propor a política de bolsas e axudas aos estudantes.

Composición

Vicerreitoras

 • Lombardía Cortiña, María José (presidenta)
 • López Villar, Cristina

Profesorado

 • Ávila Álvarez, Adriana Ivette
 • Calvo Rolle, José Luis
 • Dopico Calvo, Xurxo
 • Ladra González, Susana
 • Busto Lago, José M.
 • Martín Santamaría, María José

Representantes do estudantado

 • Bañón Goiriz, María
 • Rey Furelos, Martín

Representantes do persoal de administración e servizos

 • Pernas Ladra, Juan Manuel