Instrucións, resolucións e outra normativa de interese

Instrución da Vicerreitoría de Estratexia e Planificación Económica sobre a tramitación de gastos de manutención e aloxamento dos investigadores pertencentes á administración e integrados en equipos de investigación da Universidade da Coruña que non sexan persoal propio desta Universidade

Resolución do reitor sobre a posibilidade de financiar e/ou cofinanciar bolsas e contratos de investigación con cargo ao concepto "Fondos de Investigación Científica"

Instrucións para regulamentar as operacións de cerramento do exercicio de 2004 en relación coa contabilización dos ingresos, gastos e pagamentos da Universidade da Coruña

Circular 1/2010 sobre a base de datos de terceiros

Anexos en Word da circular 1/2010

Circular 2/2010 sobre a aplicación de custos indirectos

Circular 2/2005 sobre ampliación do prazo de incorporación de crédito 

Instrución sobre a tramitación de gastos de manutención e aloxamento dos investigadores pertencentes á Administración e integrados en equipos de investigación da UDC que non sexan persoal propio desta universidade

Instrución sobre a posibilidade de financiar e imputar bolsas e contratos de investigación
con cargo ao artigo 64: gastos en investimentos de carácter inmaterial

Instrución - Extensión ao exercicio 2007 da instrución relativa á posibilidade de financiar e imputar bolsas e contratos de investigación con cargo ao artigo 64: gastos en investimentos de carácter inmaterial

Procedemento administrativo para a xustificación das incorporacións de créditos do exercicio 2014 ao 2015 (Inclúe instrución da tramitación anticipada da incorporación de expedientes asociados a contratos laborais do capítulo VI con financiamento alleo)

Instrución da Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas sobre a imputación de determinados gastos do capítulo VI

Resolución conxunta da Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas e a Xerencia da UDC, sobre suspensión de compromisos de gastos con cargo ao Orzamento de 2015

Resolución conxunta da Vicerreitoría de Planificación Económica e Infraestruturas e a Xerencia da UDC, pola que se deixa sen efecto a suspensión dos compromisos de gastos establecida pola resolución conxunta do 17 de xuño de 2015 e se adoptan novas medidas de reequilibrio orzamentario no estado de ingresos e gastos de 2015

Procedemento administrativo para a xustificación das incorporacións de créditos do orzamento de gastos do 2015 ao orzamento de gastos do exercicio económico de 2016

Instrución conxunta da Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade e da Xerencia para a adaptación e reorganización económica dos departamentos aprobada no Consello de Goberno de 26.10.16 (capítulo II)