Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

1. Información xeral  |  2. Obxectivos e competencias  |  3. Admisión e estudantado  |  4. Estrutura do programa  |  5. Recursos humanos  |  6. Recursos materiais  |  7. Resultados do título

 

1. Información xeral

Denominación do título

Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Verificacion e autorización

Data de autorización: 05/03/2012 (BOE 26/03/2012)

Data de publicación do plan de estudos no BOE: 20/06/2012

Data de publicación da autorización no Diario Oficial de Galicia: 03/01/2012 (Resolución do 15/12/2011)

Data da última verificación: 26/07/2011

Número de créditos e duración do título

60 créditos, distribuidos en 2 cuadrimestres

Centro responsable do título

Facultade de Filoloxía, Universidade da Coruña

Coordinadora do título

Dra. Carme Fernández Pérez-Sanjulián (carme.fernandez.perez-sanjulian@udc.gal)

Centro onde se imparte o título 

Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña (UDC)
Campus da Zapateira
Rúa Lisboa 7
15008 A Coruña

Universidade coordinadora

Universidade da Coruña

Outros datos

Periodicidade da oferta: anual

Número de prazas de novo ingreso ofertadas: 20

Tipo de ensinanza: semipresencial

Réxime de estudo: tempo completo e tempo parcial

Linguas nas que se imparte: español e galego

 

Normativa de permanencia

Normativa general da UDC

 

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

Normativa xeral da UDC

Extracto das normas

 

Memoria vixente do título

Memoria do título

 

Comisión académica

Comisión de Organización Académica da Fac. de Filoloxía

 

 

2. Obxectivos e competencias do título

Obxectivos do título
Competencias

Básicas

Xerais

Transversais

Específicas


3. Admisión e estudantado

Criterios de acceso e admisión
Perfil de ingreso recomendado
Procedementos de acollida e orientación do estudantado de novo ingreso

 

 

4. Estrutura do programa formativo

Denominación de cada módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo
Guías docentes
Horarios
Calendario de exames

 

Traballo fin de mestrado


Oferta de liñas temáticas

Convocatorias e datas

Pautas e recomendacións

Comisións de avaliación

Procedementos de revisión e reclamación da avaliación

 


5. Recursos humanos

Profesorado

Contacto

Titorías

 

Outros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

 

 

6. Recursos materiais necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

 

Infraestruturas

 

Salas e seminarios

Listado dos espazos na Fac. de Filoloxía da UDC

 

Laboratorios

2 aulas de idiomas
1 laboratorio de fonética

 

Salas de informática

Sala con 25 postos, escáneres, impresora en rede, de libre disposición do alumnado no horario de apertura do centro
2 salas informatizadas para docencia (24 e 30 postos)
20 ordenadores portátiles nun rack móbil
 

Salas de estudo

Salas de lectura na biblioteca (253 postos)
Sala de traballo en grupo (40 postos)
Sala de traballo en grupo na biblioteca (8 postos)

 

Biblioteca (Fac. de Filoloxía da UDC)

Dotada de 110.000 monografías e 1200 títulos de revistas

 

Outros servicios dispoñibles

Reprografía

 

Espazos para representantes de estudantes

3 espazos (na Fac. de Filoloxía da UDC)

 

 

7. Resultados do título

Tasa de graduación, abandono, eficiencia, rendimento, éxito, evaluación, inserción laboral

Resultados no portal Estudos

 

Órgano responsable do sistema de garantía de calidade do centro

Comisión de Estratexia e Calidade

 

Política e obxectivos de calidade do centro

 http://www.udc.es/filo/calidade/politica_obxectivos/index.html

 

Manual e procedementos do SGIC

 Na Fac. de Filoloxía da UDC: http://www.udc.es/filo/calidade/sgic/