Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

1. Información xeral  |  2. Obxectivos e competencias  |  3. Admisión e estudantado  |  4. Estrutura do programa  |  5. Recursos humanos  |  6. Recursos materiais  |  7. Resultados do título

1. Información xeral

Denominación do título

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

Rama de coñecemento: Artes e humanidades

Verificacion e autorización

Título interuniversitario: Si

Data da  autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: Orde do 05/12/2013 (DOG 20/12/2013)

Data de publicación no BOE: 16/04/2014 (correc. erros: 24/04/2014 e 12/05/2014)

Data da última acreditación: 25/09/2013

Número de créditos e duración do título

60 créditos, distribuídos en 2 cuadrimestres

Centros en donde se imparte o título 

Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña (UDC)
Campus da Zapateira
Rúa Lisboa 7
15008 A Coruña

Facultade de Filoloxía
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Campus Norte
Avda. Castelao, s/n
15782 Santiago de Compostela

Facultade de Filoloxía e Traducción
Universidade de Vigo (UVigo)
Campus Lagoas Marcosende
36200 Vigo

Universidade coordinadora e universidades participantes

Univ. coordinadora:

Universidad de A Coruña

Universidades participantes:

Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Vigo
 

Centro responsable do título

Facultade de Filoloxía, Universidade de A Coruña (universidade coordinadora)

Coordinadora do título

Gabriela Prego Vázquez (gabriela.prego@usc.es)

Outros datos

Periodicidade da oferta: anual

Número de prazas de novo ingreso ofertadas: 10 en cada universidade; 30 en conxunto

Tipo de ensinanza: presencial

Régimen de estudio: tempo completo e tempo parcial

Linguas nas que se imparte: español e galego

 

Normativa de permanencia

Da UDC

Da USC (DOG 17.07.2012)
 

Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

Serán de aplicación os sistemas propostos poas respectivas universidades nas súas “Normativas de Recoñecemento e Transferencia de Créditos para Titulacións Adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior EEES”.

Están accesibles públicamente a través da web nos seguintes enlaces:

UDC: http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf

USC: http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf (aprobada en Consello de Goberno de 14 de marzo de 2008).
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf

UVigo: http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf

Estas normativas cumplen neste punto co establecido no RD 861/2010, de 2 de xullo,polo que se modifica o RD 1393/2007, de 29 de outubro, e teñen como principios, de acordo coa lexislación vixente, os seguintes:

1. Un sistema de recoñecemento baseado en créditos (non en materias) e na acreditación de competencias.
2. A posibilidade de establecer, con carácter previo á solicitude dos estudantes, táboas de recoñecemento globais entre titulacións, que permitan unha rápida resolución das peticións sen necesidade de informes técnicos para cada solicitude e disciplina.
3. A posibilidade de especificar estudos estranxeiros susceptibles de ser recoñecidos como equivalentes para o acceso ao grao, posgrao ou doutoramento.
4. A posibilidade de recoñecer outros estudos e competencias profesionais acreditadas.

Non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes aos traballos fin de grao e máster.

[Da Memoria, páx. 9]

 

Memoria vixente do título

 

Comisións académicas

Universidade da Coruña (UDC)
Esperanza Morales López (coordinadora)
Esperanza Acín Vila
Félix Córdoba Rodríguez (representante do decanato)

Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Gabriela Prego Vázquez (coordinadora)
María José López Couso (decana)
Xosé Luís Regueira
Pablo Gamallo (secretario

Universidade de Vigo (UVigo)
Inmaculada Báez Montero (coordinadora)
Miguel Cuevas Alonso
Rosa Pérez Rodríguez (representante do decanato)

 

 

2. Obxectivos e competencias do título

Obxectivos do título

Portal Estudos

Competencias

   a. Competencias xerais

Competencias básicas
Competencias xerais
Competencias transversais

   b. Competencias específicas

 

3. Admisión e estudantado

Criterios de acceso e admisión

O órgao encarregado da admisión e selección de estudantes será a Comisión Académica. De acordo co estabelecido no artigo 17 do Real Decreto 1393/2007, márcanse os seguintes criterios de acceso ao mestrado:

(a) Expediente académico (70%)
(b) Estar en posesión dunha licenciatura ou dun grao en Filoloxía, Lingüística, Tradución e Interpretación, Linguas/Letras noutras licenciaturas ou graos das áreas de Humanidades e Ciencias Sociais (5%);
(c) O conxunto do curriculum vitae (20%);
(d) Solicitude de admisión a tempo completo (5%).

Tanto a composición da Comisión de Admisión como o baremo que se emprega para valorizar as solicitudes presentadas no mestrado son publicadas no taboleiro de anuncios de cada unha das facultades e na páxina web do mestrado antes do inicio do proceso de admisión. [Do portal Estudos da UDC]

Perfil de ingreso recomendado

Resulta recomendable unha formación académica no ámbito das Artes e Humnanidades ou das Ciencais Sociais, especialmente ter cursado un título de graduado ou equivalente que contemple unha formación específica nos estudos lingüísticos, na xestión da información ou no ámbito da educación. [Do portal Estudos da UDC]

Procedementos de acollida e orientación do estudantado de novo ingreso

 

4. Estrutura do programa formativo

Denominación de cada módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter obrigatorio ou optativo

Guías docentes

Horarios

Calendario de exames

 

Traballo fin de máster

Oferta de liñas temáticas

Convocatorias e datas

Pautas e recomendacións

Comisiones de avaliación

Criterios

Procedmentos de revisión e reclamación da avaliación

 

Prácticas externas

 

5. Recursos humanos

Profesorado

Contacto

Titorías

 

Outros recursos humanos necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

 

 

6. Recursos materiais necesarios e dispoñibles para o desenvolvemento do plan de estudos

 

Infraestruturas
 

Salas e seminarios

 

Salas de videoconferencia

 • 2 salas completamente equipadas
 • 1 equipo portátil

 

Laboratorios

 • 2 aulas de idiomas
 • 1 laboratorio de fonética

 

Salas de informática

 • Sala con 25 postos, escáneres, impresora en rede, de libre disposición do alumnado no horario de apertura do centro
 • 2 salas informatizadas para docencia (24 e 30 postos)
 • 20 ordenadores portátiles nun rack móbil

 

Salas de estudo 

 • Salas de lectura na biblioteca (253 postos)
 • Sala de traballo en grupo (40 postos)
 • Sala de traballo en grupo na biblioteca (8 postos)

 

Biblioteca 

 • Dotada de 110.000 monografías e 1200 títulos de revistas
 • Sala de microformas
 • Espazo de reprografía
 • Equipos de consulta de catálogos e recursos electrónicos e audiovisuais

  

Outros servicios dispoñibles

 • Reprografía
 • Cafetaría
 • Conserxaría

 

Espazos para representantes de estudantes

 • 3 espazos

 

Máis información

 

7. Resultados do título

Tasa de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento, éxito, evaluación, inserción laboral

Resultados no portal Estudos

Histórico: http://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/calidade/Histxrico_de_taxas_MILA.pdf


Otras tasas / resultados complementarias que el título hace públicas

Informe institucional resultados Docentia

 

Órgano responsable del sistema de garantía de la calidad del centro

 Comisión de Estratexia e Calidade (Fac. de Filoloxía da UDC)

 

Política y objetivos de calidad del centro

 http://www.udc.es/filo/calidade/politica_obxectivos/index.html

 

Manual e procedementos do SGIC

Na Fac. de Filoloxía da UDC: http://www.udc.es/filo/calidade/sgic/