Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Goberno
 

A Xunta de Facultade é o principal órgano de goberno da Facultade de Filoloxía; esta ríxese, ademais de pola lexislación e normativas superiores, polo Regulamento de Réxime Interno.

 

A Xunta de Facultade dispón dunha Comisión Permanente e de Comisións Delegadas de carácter estable ou conxuntural.

 

Comisións delegadas:

 

Memoria anual do centro