Acceso e admisión

Estudos de grao

Existen dous procedementos para a admisión, que dependen da situación persoal de cada solicitante e que, no caso da UDC, son compatibles entre si; é dicir, pódese facer uso de ambos se o solicitante acredita que cumpre os requisitos para facelo:

  1. Solicitude de admisión para iniciar estudos universitarios: é o caso no que unha persoa solicita cursar estudos universitarios nunha titulación concreta desde o seu inicio. Aínda que o habitual é que se trate de estudantes que queren entrar por primeira vez na Universidade, é posible tamén utilizar esta vía cando se iniciaron outros estudos universitarios e deséxase cambiar de titulación. Realízase a través dun proceso denominado preinscripción que, no caso das universidades de Galicia, está centralizado nun órgano autonómico denominado Comisión Interuniversitaria de Galicia (http://ciug.gal). Neste sistema, as prazas asígnanse en función da nota de acceso que acredite cada solicitante, tendo en conta o colectivo ao que pertence (xeral, maiores de 25 anos, titulados, deportistas de alto nivel, etc.). No entanto, no caso de que, terminado o proceso xestionado pola Comisión Interuniversitaria de Galicia, quedasen prazas vacantes nalgún colectivo das diferentes titulacións, cada Universidade habilitará un prazo especial para solicitar a admisión nas mesmas, que se resolverán, unha vez comprobado que o solicitante cumpre os requisitos de acceso, a medida que se vaian presentando ata completar todas as prazas dispoñibles.
  2.  
  3. Solicitude de admisión para cambio de estudos: é o caso no que unha persoa solicita cursar estudos universitarios nunha titulación concreta alegando a posibilidade de "recoñecer" parte ou todo o contido previo duns estudos universitarios anteriores, españois ou extranxeiros, que non finalizase, ou que, no caso de estudos estranxeiros finalizados, non obtivese a homologación ou declaración de equivalencia dos ditos estudos. Realízase a través dun procedemento denominado "cambio de universidade e/ou estudos", cuxas datas e procedemento dependen de cada Centro da UDC. Este procedemento esixe que ao alumno recoñézanselle, na titulación á que quere acceder, polo menos 30 créditos ECTS, resolvéndose as solicitudes en función da nota media do expediente académico do solicitante. O número de prazas para este procedemento de admisión está limitado a un máximo do 20% do número de prazas que se ofertan para iniciar estudos. O plazo de solicitude comprende do 1 ao 19 de xullo de 2019. Podes acceder ao impreso de solicitude de cambio de universidade e/ou estudos a través destas ligazóns:

» Cambio de universidade e/o estudos para o Grao en Enxeñaría Eléctrica

» Cambio de universidade e/o estudos para o Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

 

Estudos de máster

O procedemento de admisión aos estudos de Máster lévase a cabo en cada Centro da UDC de modo independente. Para solicitar a admisión, o interesado deberá realizar unha preinscrición no prazo que lle corresponda segundo a súa situación académica. Esta preinscrición está centralizada na páxina web da UDC, na ligazón que se indica máis adiante, pero unicamente permite solicitar unha titulación, polo que se se está interesado en máis dun Máster, deberá cubrir tantos impresos como estudos interésenlle.

 

Admisión no máster de Eficiencia e Aproveitamento Enerxético (curso 2019/2020):

Consulta os criterios e o procedemento de admisión do Máster Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético.

 

Aviso: esta información non ten caracter legal, a única válida a estes efectos é a contida nas normas legais de aplicación.