Guías para contratar na UDC

Guía para contratar na UDC

Instrución do 24/04/2018 en relación coa entrada en vigor da nova lei 9/2017, de Contratos do Sector Público

Instrución 3/2018 pola que se modifica a Instrución do 24/04/2018

Instrución 4/2018 pola que se modifica a Instrución do 24/04/2018

Instrución 5/2018 pola que se modifica a Instrución do 24/04/2018

Solicitudes de inicio de Contrato Menor

Teñen a súa disposición a aplicación para tramitar contratos menores tanto na intranet https://servizos.udc.es, como nos trámites de xestión económica da sede https://sede.udc.gal, no enlace á aplicación https://contratos.udc.gal 

Axuda 

En https://axudatic.udc.gal, en concreto en  https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Contratando,  está a información da aplicación, co manual e FAQs de axuda.

Modelo de solicitude de prestación de servizos

Anexo I-D: Solicitude de prestación de servizos

Modelo de solicitude de Licitatación polo Procedemento Aberto Supersimplificado (PASS)

Solicitude PASS

Axuda PASS

Modelo de solicitude de Licitación polo Procedemento Aberto Simplificado (PAS)

Solicitude PAS

Modelo de solicitude de Licitación polo Procedemento Aberto  (PA)

Solicitude PA

Plantilla para a programación anual 

Modelo

Modelo de contrato de mantemento das fotocopiadoras da UDC

Modelo