ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR

Campus de Esteiro, Rúa Mendizábal s/n – 15403 Ferrol (A Coruña)       

WEB EPS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

120 créditos

O Máster Universitario en Enxeñaría Industrial, continuación das titulacións oficiais dos graos en Enxeñaría Industrial, proporciona os coñecementos científicos e tecnolóxicos necesarios para acceder aos postos de maior responsabilidade na industria.

Trátase dun título de máster oficial cunha orientación profesional e coas competencias que se establecen na Orde CIN/311/2009 (BOE n.º 42, do 18 de febreiro de 2009), polo que habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a industrial.

Así mesmo, este máster permite entrar en contacto directo cos grupos e programas de investigación que se desenvolven na Escola Politécnica Superior e que teñen a súa continuidade no doutoramento.

Unha profesión fascinante… Este máster capacitarate para traballar en diversos sectores ligados ao ámbito da enxeñaría industrial: electricidade, automática e electrónica, mecánica, construción, máquinas, materiais, organización industrial, química e técnicas enerxéticas, entre outros.

MÁIS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA

120 créditos

O Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica, continuación das titulacións oficiais dos graos en Arquitectura Naval, en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque e en Enxeñaría Naval e Oceánica, proporciona os coñecementos científicos e tecnolóxicos necesarios para o acceso aos postos de maior responsabilidade na industria mariña.

Trátase dun título de máster oficial cunha orientación profesional e coas competencias que se establecen na Orde CIN/354/2009 (BOE n.º 44, do 20 de febreiro de 2009), polo que habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a naval e oceánico/a.

Así mesmo, este máster permite entrar en contacto directo cos grupos e programas de investigación que se desenvolven na Escola Politécnica Superior e que teñen a súa continuidade no doutoramento.

Unha profesión fascinante… Este máster capacitarate para traballar en sectores ligados ao ámbito da enxeñaría naval e oceánica (proxecto, enxeñaría de fabricación, dirección de obra, inspección técnica, seguridade, salvamento e rescates, apoio loxístico, plans de mantemento, transformacións, reformas e grandes reparacións, xestión de industrias marítimas etc.) que se desenvolven, principalmente, sobre os seguintes sistemas tecnolóxicos:

 • Buques e embarcacións de todo tipo
 • Plataformas e artefactos flotantes e fixos (diques flotantes, dragas e artefactos auxiliares para a construción e o mantemento de portos e costas, artefactos para a explotación e o aproveitamento de recursos mariños etc.)
 • Tecnoloxía en mar aberto (offshore)
 • Acuicultura e sistemas de pesca
 • Industrias marítimas (estaleiros, navieiras etc.)

MÁIS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E COMERCIALIZACIÓN DE VIDEOXOGOS

120 créditos

Máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos é un título oficial que aborda as temáticas necesarias para facer do seu alumnado profesionais completos que sexan quen de aportar solucións creativas nunha industria cada vez máis dinámica e necesitada de talento.

O Máster céntrase no deseño, desenvolvemento e a comercialización de videoxogos, a través de dúas especialidades en función das necesidades actuais deste sector: Arte e Tecnoloxía para os Videoxogos ou Programación e Aplicacións Avanzadas.

Estes estudos de máster están dirixidos a aqueles estudantes interesados en achegárense a un sector con amplas perspectivas de crecemento e desenvolvemento no eido laboral.

Calquera egresado/a de Comunicación Audiovisual, Enxeñaría Informática, Deseño Industrial, Belas Artes, Administración e Dirección de Empresas, Economía… con interese na industria do videoxogo, inquedanzas internacionais e ganas de ampliar as súas perspectivas laborais ten neste máster unha oportunidade única para completar as súas competencias e coñecementos; converténdose nun profesional que encaixe nas demandas do sector da industria dos videoxogos.

MÁIS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATERIAIS COMPLEXOS: ANÁLISE TÉRMICA E REOLOXÍA

60 créditos

O Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía é unha titulación dupla(obtense un título en Francia e outro en España) nunha temática con presente e futuro: os materiais complexos.

Este máster duplo dá a oportunidade de poder estudar na Universidade da Coruña e a prestixiosa Université Paris Diderot (pertencente á Sorbonne Paris Cité), con acceso aos seus laboratorios e con prácticas remuneradas en empresas francesas.

Os materiais complexos abranguen os nanomateriais, polímeros, metamateriais etc. con aplicacións en biomedicina, nanotecnoloxía, cosmética, farmacia, alimentación, enxeñaría civil… Un dos piares do avance tecnolóxico actual é o desenvolvemento de novos materiais. Os materiais complexos constitúen un campo emerxente en que as grandes compañías necesitan profesionais altamente especializados.

O Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía proporciona:

 • Formación práctica e altamente especializada nos materiais complexos e as principais técnicas de investigación asociadas a estes materiais
 • Formación en técnicas avanzadas con base na gran variedade de equipamento científico das universidades participantes e un profesorado con experiencia investigadora contrastada
 • Experiencia internacional, ao se desenvolver nas dúas universidades asociadas (Université Paris 7-Paris Diderot e Universidade da Coruña)
 • Prácticas remuneradas. A maiores, o Traballo de Fin de Máster pode levarse a cabo en empresas españolas e francesas, así como na Universidade de Oregón (EUA)
 • Dous títulos de máster, un en “Materiais complexos: análise térmica e reoloxía” pola UDC e outro en “Physique de la matière molle” pola Université Paris Diderot
 • Apertura ao mercado laboral europeo e americano (EUA)

MÁIS

ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA

Campus de Serantes, Avda. 19 de febrero s/n - 15405 Ferrol (A Coruña)

WEB EUP

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA E APROVEITAMENTO ENERXÉTICO

72 créditos

O Máster é de carácter internacional e ofrece a posibilidade de obter unha dobre titulación co Instituto Politécnico de Bragança – Portugal.

Os estudos pódense realizar nun único curso académico e a distribución por créditos segundo o tipo de materias é o seguinte:

 • 30 ECTS – 5 Materias obrigatorias
 • 24 ECTS – 8 Materias optativas
 • 6 ECTS – Prácticas en empresas
 • 12 ECTS – Traballo Fin de Máster

O obxectivo fundamental do Máster é a formación de titulados especializados dentro do ámbito da eficiencia enerxética, tratando de responder as esixencias que se producirán no mercado laboral como consecuencia do desenvolvemento do marco normativo relativo á eficiencia enerxética dos edificios.

O 13 de febreiro publicouse o Real Decreto 56/2016, polo que se traspón a Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, relativa á eficiencia enerxética, no referente a auditorías enerxéticas, acreditación de provedores de servizos e auditores enerxéticos, e promoción da eficiencia da subministración de enerxía.

A finalidade deste real decreto é o impulso e a promoción dun conxunto de actuacións a realizar dentro dos procesos de consumo enerxético que poidan contribuír ao aforro e a eficiencia da enerxía primaria consumida, así como a optimizar a demanda enerxética da instalación, equipos ou sistemas consumidores de enerxía, ademais de dispor dun número suficiente de profesionais competentes e fiables a fin de asegurar a aplicación efectiva e oportuna da citada Directiva.

MÁIS

ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL

Campus de Esteiro, c/Dr. Vázquez Cabrera s/n - 15403 Ferrol (A Coruña)

WEB EUDI

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL

120 créditos

O Deseño Industrial, tal como se definiu pola Organización Mundial do Deseño (www.wdo.org), é un proceso estratéxico destinado a resolver problemas, aplicables a produtos, sistemas, servizos i experiencias, no que os seus resultados redundan en innovación, éxito nos negocios e nunha mellor calidade de vida.

É unha profesión transdisciplinar que involucra á innovación, a tecnoloxía, os negocios, a investigación e aos clientes no aproveitamento da creatividade e á visualización para resolver problemas de cara a propor solucións e convertelos en novas oportunidades coa intención de facer un mellor produto, sistema, servizo, experiencia ou negocio e proporcionando sempre valor e/o unha vantaxe competitiva.

Nos resultados do Deseño Industrial están implícitos de forma intencionada os aspectos económicos, sociais, ambientais i éticos que fan de ir sempre encamiñados a crear un mundo mellor.

Polo tanto, non falamos de un sector de actividade concreta, senón dunha actividade transversal e xeradora de valor na que a súas influencia afecta a tódolos sectores de actividade económica, esencialmente no ámbito industrial.

Dada a transversalidade do Deseño Industrial, o abanico de perfís profesionais aos que poden incorporarse os egresados en Enxeñaría en Deseño Industrial son moi diversos e obsérvase unha crecente demanda en persoal con formación en Deseño Industrial e unha capacidade específica para planificar, organizar, desenrolar e controlar os recursos de deseño na empresa, co obxectivo de aumentar a competitividade.

Este máster dota aos seus titulados das ferramentas necesarias para dar as respostas apropiadas a esta demanda creativa e de xestión en tódolos sectores relevantes da industria, en particular nas especialidades con gran proxección de futuro de Deseño de Mobilidade, Transporte e Automoción, os Complementos de Moda, Xoiería e Xemoloxía e o mobiliario e Contract, co obxectivo de dotas aos titulados de:

 • Ferramentas para desenrolar o seu pensamento prospectivo, creativo e innovador.
 • Un perfil de xestor de proxectos de Deseño e Deseño Industrial, como catalizador de coñecemento e impulsor de novas formas de pensamento para a creación empresarial.
 • Instrumentos para desenrolar habilidades directivas e a intelixencia emocional necesaria para liderar e coordinar equipos humanos de forma eficiente.
 • Habilidades para entender e comunicarse efectivamente con profesionais de tódolos perfís empresariais e industriais, así como o deseño en tódalas súas facetas.
 • Ferramentas estratéxicas cara a excelencia empresarial.

MÁIS

FACULTADE DE CIENCIAS DO TRABALLO

Campus de Esteiro, c/San Ramón, s/n (Campus de Esteiro) - 15403 - Ferrol (A Coruña)

WEB FCCT

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E RISCOS COMÚNS

60 créditos

As altas cifras de sinistralidade laboral e non-laboral, as políticas de prevención que está a impulsar a Unión Europea e a necesidade de formar universitariamente profesionais como técnicos de prevención en riscos laborais e riscos comúns fan que os másteres de especialización nesta materia, como o Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns, estean a ser demandados con maior insistencia co paso do tempo.

A raíz da publicación do Real decreto 337/2010, do 19 de marzo, que modifica o Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, establécese que a formación esixida para desempeñar funcións de prevención de riscos de nivel superior debe ser acreditada por unha universidade.

MÁIS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL

60 créditos

As tarefas de xestión e dirección laboral poden ser analizadas desde múltiples perspectivas: xurídica, técnica, psicolóxica, sociolóxica e económica, entre outras. Así, o Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral pretende ofrecer ao seu alumnado unha formación integral, en que se desenvolvan de forma progresiva as competencias requiridas e se achegue o conxunto de comportamentos, facultades de análise, toma de decisións e transmisión da información que se consideran necesarios para o eficaz desempeño da profesión.

A natureza claramente multidisciplinar desta formación implica a articulación dos estudos de máster propostos, cunha ampla variedade de titulacións de acceso (graos, licenciaturas, diplomaturas e enxeñarías) en ámbitos procedentes principalmente da rama das Ciencias Sociais e Xurídicas.

A creación deste máster responde á necesidade de especializar na xestión e dirección de persoas un importante número de titulados da rama das Ciencias Sociais e Xurídicas (relacións laborais, dereito, administración e dirección de empresas, economía etc.). A potencialidade do mercado de traballo á hora de absorber os profesionais dos recursos humanos, as relacións laborais e o asesoramento legal nestas materias é grande.

MÁIS

FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN

Campus de Esteiro, c/Dr. Vázquez Cabrera s/n - 15403 Ferrol (A Coruña)

WEB FHD

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDOS AVANZADOS EN MUSEOS, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS

60 créditos

Trátase dun único máster universitario no panorama nacional que xunta as especialidades de Museos, Bibliotecas e Arquivos históricos. Está enfocado e dirixido a tódolos graduados e licenciados en Artes, Humanidades, e Ciencias Sociais e Xurídicas. Caracterízase pola súa interdisplinariedade, a súa innovación científica e a posta pola mellora do capital humano.

MÁIS