Calidade

A ordenación dos ensinos universitarios oficiais contendida no Real Decreto 1393/2007 constrúe unha nova organización dos ensinos universitarios facendo non só un cambio estrutural senón fixando ademais un cambio nas metodoloxías docentes.

O Real Decreto 1393/2007 centra o obxectivo do proceso de aprendizaxe do estudante, nun contexto ao longo de toda a vida. Para conseguir estes obxectivos, o plan de estudos conducente á obtención dun título oficial debe entenderse como un acordo entre universidade e sociedade, sendo o plan de estudos a base de a confianza que un estudante deposita na universidade para cursar a titulación na que ingresa. Esa confianza debe concretarse na calidade do plan de estudos, na solvencia formativa dos docentes, na adecuación dos servizos xerais que recibe e na suficiencia das instalacións, entre outras cousas.

Por isto, no deseño dun título, deben reflectirse moitos máis elementos que a mera descrición dos contidos formativos.

O Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria Politécnica, responde á necesidade de establecer formalmente unha politica e procedementos asociados para a implantacion de estratexias de mellora.

O sistema ten como obxectivo garantir a calidade contínua dos estudos oficiais impartidos, tendo en conta en lineas xerais os seguintes aspectos:

 1. Obxectivos do Plan de estudos
 2. Políticas e procedementos de admisión
 3. Planificación do ensino
 4. Desenvolvemento do ensino e avaliación dos estudantes.
 5. Accións para a orientación do estudante.
 6. Dotación do persoal académico
 7. Recursos e Servizos
 8. Resultados da Aprendizaxe.

 

Planes de calidade

A preocupación da EUP pola calidade en todos os aspectos relacionados co ámbito universitario e de servizos está avalada polas actuacións que se adoptaron nos últimos anos que se puxeron de manifesto en:
 • A participación da escola en o PNECU (Plan Nacional de Avaliación da Calidade das Universidades) RD 1947/1995. 
 • A participación no Plan de Avaliación Institucional (PEI) de Calidade da UDC, coa elaboración de Plans de Mellora, e o seu posterior posta en marcha.
 • A creación de a Comisión de Calidade do centro.
 • A participación en diferentes convocatorias e contratos programa de calidade tanto de ACSUG como da UDC.
 • A participación en Proxectos de Innovación Educativa dentro do ámbito do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).
 • A elaboración de o Plan Estratéxico do centro 2007-2010.
 • Participación da escola no programa FIDES - AUDIT de ACSUG e ANECA, obtendo a súa avaliación favorable.
Con estes antecedentes, o centro elaborou un Sistema de Garantía de Calidade, que permita establecer e verificar os criterios de calidade universitaria dentro da nosa Escola no momento de integrar as titulacións existentes, dentro do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).
 

  

Obxectivos e política de calidade

O equipo de dirección do Centro é consciente da importancia que ten consolidar unha cultura da calidade no ámbito universitario, polo que a considera como un factor estratéxico para conseguir que as competencias, habilidades e aptitudes tanto das súas egresados, como dos seus estudantes e de todo o seu persoal sexan recoñecidas polos empleadores e pola sociedade en xeral.

Este equipo de dirección dirixe os seus esforzos cara á plena consecución da satisfacción das necesidades e expectativas de todos os grupos de interese que forman parte do Centro. A fin de satisfacelos, comprométese a empregar todos os recursos técnicos, económicos e humanos á súa disposición; sempre dentro do estrito cumprimento dos requisitos legais aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal e europeo. Por todo iso, a dirección da Escola adquire o compromiso de garantir a calidade do Centro, baseando as súas actuacións na análise das necesidades e expectativas de todos os seus grupos de interese. A nosa política de calidade persegue os seguintes obxectivos xerais:

 • Proporcionar unha formación dirixida cara á excelencia, garantindo unha oferta académica acorde coas necesidades e expectativas dos nosos usuarios e da sociedade en xeral.
 • Facilitar ao noso PAS e PDI a adquisición da formación necesaria para realizar as súas respectivas actividades, e facilitar os recursos necesarios, dentro dos nosos límites, para que poidan desenvolvelas de maneira satisfactoria.
 • Conseguir un compromiso permanente de mellora continua.
 • Orientar continuadamente a dirección e a xestión da escola aos obxectivos de docencia e investigación.
 • Asegurar que a política de calidade é entendida e aceptada por todos os grupos de interese e que se atopa a disposición de todos eles.
 • Garantir que o Sistema de Xestión de Calidade mantense efectivo e que é controlado e revisado de forma periódica.

Difúndese a Política de Calidade do Centro, revisada en Xunta de Centro o 16 de outubro de 2014.

  

Seguimento dos títulos do centro

Tal como recolle o artigo 27 do Real Decreto 861/2010 de 2 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos oficiais, correspóndelle a "Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación " (ANECA) ou aos órganos de avaliación que a Lei das Comunidades Autónomas determinen, no noso caso á "Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia" (ACSUG), realizar o seguimento dos títulos rexistrados baseándose na información pública dispoñible ata o momento en que deban someterse a avaliación para renovar a acreditación.

Para ese efecto, a Escola Universitaria Politécnica, seguindo as instrucións da Unidade Técnica de Calidade, incorporou a documentación para este proceso á aplicación informática institucional cuxo acceso está dispoñible na seguinte ligazón: