DESTINATARIOS/AS DO PROGRAMA

O programa está destinado a formar en habilidades socio laborais a persoas con discapacidade cognitiva, que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Ter cumprido no ano 2019 18 anos e ter menos de 30 anos.
  • Ter agotada a etapa escolar.
  • Ter unha discapacidade intelectual cun grao igual ou superior ao 33% recoñecida oficialmente polo organismo competente da comunidade autónoma.
  • Ser beneficiario do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil de maneira previa ao inicio do curso (mínimo quince días antes da data de inicio do curso)
  • Demostrar unha conduta social axustada.
  • Non presentar problemas significativos de saúde mental.
  • Posuír competencias básicas tales como: lectura, escritura e cálculo.
  • Autonomía persoal.
  • No ter superado as probas de acceso á universidade.