Recoñecemento académico e requisitos propios da Facultade de Dereito

Requisitos para a mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais

A adxudicación dunha praza no marco de convenios bilaterais a estudantes da Facultade de Dereito da Coruña, queda supeditada, en primeiro lugar, á existencia de estudos de Dereito na Universidade de destino, e en segundo lugar, á aprobación dunha táboa de equivalencias entre as materias da Facultade de Dereito da Coruña e da Facultade de destino.
No caso de que non exista táboa de equivalencias vixente, o alumno solicitante tería que adxuntar coa solicitude de praza na ORI unha proposta de equivalencia (formulario propostas equivalencias), xunto cos programas das materias das Universidades de destino.

Para dúbidas ou aclaracións, os alumnos interesados poden poñerse en contacto coa Vicedecana da Facultade de Dereito, no Decanato da Facultade.

Recoñecemento académico

Eslovenia

Francia

Italia

Irlanda

Polonía