Recoñecemento académico ECTS

Recoñecemento académico polo sistema ECTS:

  • un ano académico fora será recoñecido por 60 créditos ECTS
  • un semestre será recoñecido por 30 créditos ECTS
  • un trimestre será recoñecido por 20 créditos ECTS

Neste caso, os centros da Universidade da Coruña deberán ter aprobados os créditos ECTS, así como unha guía ECTS e tamén deberán estar especificados os anos, semestres o trimestres do plano de estudo no cal encóntranse matriculados os estudantes beneficiarios da beca ERASMUS.

Recoñecemento académico polo sistema tradicional o recoñecemento parcial por ECTS:

  1. Titulación e plano de estudos no marco dos estudios realizados polo estudante da Universidade da Coruña na Universidade de acollida.
  2. Nome e número de créditos das materias troncais e obrigatorias do plano de estudos que recoñeceranse polos cursados na Universidade de acollida.
  3. Número de créditos de materias optativas do plano de estudos que recoñeceranse polos estudos realizados na Universidade de acollida.
  4. Número de créditos de materias de libre elección do plano de estudos que recoñeceranse polos estudos realizados na Universidade de acollida.