Comunicado da Universidade da Coruña sobre as xornadas de traballo sexual

Press release
9/11/19 8:14 PM
  • Institutional

A Universidade da Coruña, o reitor, o equipo de goberno e a Facultade de Socioloxía alíñanse plenamente cos obxectivos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Rexeitamos calquera tipo de discriminación e explotación da muller, en especial a prostitución como clara expresión de explotación sexual. Os feitos demostran o compromiso da Universidade da Coruña co feminismo. Compromiso incuestionable, liña estratéxica desde hai anos, defendida tanto pola Oficina para a Igualdade de Xénero como desde o Centro de Estudos de Xénero e Feministas, impulsado por este equipo de goberno, e así o corroboran as numerosas charlas, xornadas, cursos, etc. realizados, considerando sempre a prostitución como unha forma de violencia de xénero.

Cremos que a Universidade debe ser un ámbito de liberdade para contrastar distintos puntos de vista, compártanse ou non, e esa é a postura que adoptamos e adoptaremos na Universidade da Coruña. Todos os debates deben ter cabida na Universidade coa necesaria serenidade e respecto ao discrepante, defendemos ademais a participación activa do alumnado na vida académica a través das súas propostas de debate, por incómodos que poidan ser, sempre no ámbito académico e universitario.

Esta é a única razón pola que, conxuntamente coa Facultade de Socioloxía, tal e como explicamos no Comunicado de 6 de setembro, decidimos manter a celebración das Xornadas de Traballo Sexual propostas pola alumna do Mestrado Oficial de Políticas Sociais na especialidade de Xénero. Queremos agradecer as múltiples mostras de apoio á decisión adoptada de manter a realización da xornada.

Traballamos para que a Universidade da Coruña sexa un ámbito de liberdade para contrastar distintos puntos de vista, compártanse ou non, pero non podemos permitir que se menoscabe e cuestione a imaxe e o prestixio da nosa institución e dos preto de 2.300 traballadores e 19.000 estudantes.

O forte rexeitamento, fustigación e crueldade que sobre este tema estamos a sufrir nas redes sociais, as falsas informacións que distorsionan a realidade e os comentarios recibidos fannos prever a imposibilidade de garantir a seguridade do debate nin a súa calidade académica.

A Universidade é un espazo de libre circulación de ideas, foro natural para o debate, libre de censuras e prohibicións. Estamos convencidos disto e así o defendemos. Pero nesta ocasión non se reúnen as condicións necesarias é por iso que nos vemos obrigados a rexeitar, conxuntamente coa Facultade de Socioloxía, a realización na Universidade da Coruña das Xornadas sobre Traballo Sexual organizadas por unha alumna da Facultade de Socioloxía. Esperamos que no futuro se poida debater sobre este e calquera outro tema co respecto que merece unha institución de educación superior.

O debate da regulamentación ou aceptación da prostitución como traballo sexual (a ONU e Amnistía Internacional recoñéceno como tal) e de como se protexen os dereitos das persoas que, lamentablemente, sofren esta explotación sexual está no propio movemento feminista. Este debate non é exclusivo da universidade senón da sociedade e debe ter un foro aberto no que poder tratalo co acougo que agora falta.

 

A Coruña, 11 de setembro de 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicado de la Universidade da Coruña sobre las jornadas de trabajo sexual

La Universidade da Coruña, el rector, el equipo de gobierno y la Facultad de Sociología se alinean plenamente con los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Rechazamos cualquier tipo de discriminación y explotación de la mujer, en especial la prostitución como clara expresión de explotación sexual. Los hechos demuestran el compromiso de la Universidade da Coruña con el feminismo. Compromiso incuestionable, línea estratégica desde hace años, defendida tanto por la Oficina para la Igualdad de Género como desde el Centro de Estudios de Género y Feministas, impulsado por este equipo de gobierno, y así lo corroboran las numerosas charlas, jornadas, cursos, etc. realizados, considerando siempre la prostitución como una forma de violencia de género.

Creemos que la Universidad debe ser un ámbito de libertad para contrastar distintos puntos de vista, se compartan o no, y esa es la postura que adoptamos y adoptaremos en la Universidade da Coruña. Todos los debates deben tener cabida en la Universidad con la necesaria serenidad y respeto al discrepante, defendemos además la participación activa del alumnado en la vida académica a través de sus propuestas de debate, por incómodos que puedan ser, siempre en el ámbito académico y universitario.

Esta es la única razón por la que, conjuntamente con la Facultad de Sociología, tal y como explicamos en el Comunicado de 6 de septiembre, decidimos mantener la celebración de las Jornadas de Trabajo Sexual propuestas por la alumna del Máster Oficial de Políticas Sociales en la especialidad de Género. Queremos agradecer las múltiples muestras de apoyo a la decisión adoptada de mantener la realización de la jornada.

Trabajamos para que la Universidade da Coruña sea un ámbito de libertad para contrastar distintos puntos de vista, se compartan o no, pero no podemos permitir que se menoscabe y cuestione la imagen y el prestigio de nuestra institución y de los cerca de 2.300 trabajadores y 19.000 estudiantes.

El fuerte rechazo, hostigamiento y crueldad que sobre este tema estamos a sufrir en las redes sociales, las falsas informaciones que distorsionan la realidad y los comentarios recibidos nos hacen prever la imposibilidad de garantizar la seguridad del debate ni su calidad académica.

La Universidad es un espacio de libre circulación de ideas, foro natural para el debate, libre de censuras y prohibiciones. Estamos convencidos de esto y así lo defendemos. Pero en esta ocasión no se reúnen las condiciones necesarias y es por eso que nos vemos obligados a rechazar, conjuntamente con la Facultad de Sociología, la realización en la Universidade da Coruña de las Jornadas sobre Trabajo Sexual organizadas por una alumna de la Facultad de Sociología. Esperamos que en el futuro se pueda debatir sobre éste y cualquier otro tema con el respeto que merece una institución de educación superior.

El debate de la reglamentación o aceptación de la prostitución como trabajo sexual (la ONU y Amnistía Internacional lo reconocen como tal) y de cómo se protegen los derechos de las personas que, lamentablemente, sufren esta explotación sexual está en el propio movimiento feminista. Este debate no es exclusivo de la universidad sino de la sociedad y debe tener un foro abierto en el que poder tratarlo con el sosiego que ahora falta.

 

A Coruña, 11 de septiembre de 2019

Published by: Gabinete de Comunicación da UDC