Preinscrición curso 2019-2021

PRAZOS

Preinscrición: Do 1 ao 30 de abril de 2019.
Proceso de selección: Do 1 ao 31 de maio de 2019.
Listaxe provisional de admitidos/as: 14 de xuño de 2019.
Matrícula: Do 1 ao 31 de xullo de 2019.

NÚMERO DE PRAZAS

15 participantes por curso.

IMPORTE

Matrícula Ordinaria: 1000€ / curso
Beneficiarios/as da bolsa por matrícula: 100€
(As persoas beneficiarias da bolsa soamente deberán ingresar este importe ao realizar a matrícula)
Aquelas persoas que non disfruten de bolsa e deban aboar o importe íntegro de matrícula, teñen a posibilidade de realizar o pago completo coa matrícula inicial ou pago fraccionado en 5 prazos de 200 € nas siguientes datas:

 • 1º Ao matricularse (entre o 1 e o 31 de xullo de 2019).
 • 2º do 18 ao 22 de setembro de 2019.
 • 3º do 16 ao 20 de outubro de 2019.
 • 4º do 13 ao 17 de novembro de 2019.
 • 5º do 18 ao 22 de decembro de 2019.

DURACIÓN

900 horas por curso (Do 9 de setembro de 2019 ao 30 de xuño de 2021).

HORARIO

Docencia: Luns a xoves, de 9:00 a 14:00 horas. Obradoiros, os venres de 9:00 a 14:00
Titorías e Servizos de Apoio: luns a xoves, de 16:30 a 19:00 horas.

Proceso de preinscrición

As persoas interesadas en formar parte do programa de formación ‘Espazo Compartido’ e/ou os seus representantes legais, deberán completar o formulario de preinscrición (premer aquí para descargar o documento), imprimilo e asinalo e presentalo nas oficinas da Unidade de Atención á Diversidade (ADI), situadas no Edificio Xoana Capdevielle - 1º Andar, Campus de Elviña, 15071, A Coruña. 

DOCUMENTACIÓN

O xustificante deberá acompañarse da seguinte documentación:

 • Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Número de Identificación de Estranxeiros (NIE) da persoa interesada.
 • Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) do representante legal.
 • Fotocopia do Expediente Académico (Certificado de Estudos).
 • Currículum Vitae actualizado da persona.
 • Documentación que xustifique outros cursos e accións formativas.
 • Certificado de discapacidade completo e actualizado.
 • Declaración xurada de que a persoa interesada presenta unha conducta social axustada e non presenta problemas significativos de saúde mental.
 • Copia da tarxeta de demanda de emprego da persoa solicitante.
 • No caso de ter modificada a capacidade xurídica da persoa interesada, deberán aportar unha copia da sentenza vixente.

Quenes soliciten bolsa deberán achegar ademáis a seguinte documentación:

 • Copia da declaración da renda do último ano de nais/pais, titores/as ou representantes legais.
 • Certificado de desemprego das persoas da unidade familiar que se atopen nesta circunstancia (se procede).
 • Certificado de convivencia (padrón) (no que consten os habitantes da vivenda da persoa interesada).
 • Certificado ou declaración das prestacións sociais percibidas pola persoa interesada.
 • Carnet ou libro de familia numerosa (se procede).
 • Se algún membro da unidade de convivencia ten discapacidade, ademáis da persoa interesada, é necesario presentar o certificado de discapacidade para que sexa valorable.

A organización poderá conceder ata tres bolsas de matrícula, que se adxudicarán en función de criterios socioeconómicos. As bolsas cubrirán o 90% do importe total a satisfacer en concepto de matrícula.
As persoas interesadas en solicitar unha bolsa de matrícula deberán manifestar a súa intención marcando a casilla correspondente no formulario de preinscrición.