PROBAS. (Son datas propostas, pendentes de confirmación e negociación co alumnado)
Serán varios pequenos exames que se realizarán en horas de clase.Data proposta

TEMAS

Ponderación na nota final

Primeira

pendente     ()

1, 3

10%

Segunda

pendente     ()

4, 5

20%
Terceira pendente     () 6, 7, 8 20%
Cuarta pendente     () 2
10%Será necesario sacar un mínimo de 5 (sobre 10 ) no conxunto das tres primeiras probas, para que se conte a súa nota. En caso de non conseguirse existirán repescas, nas que haberá outra posibilidade de conseguir ese mínimo, antes de chegar ao exame final.

Na cuarta proba non existirá unha nota mínima, xa que consistirá nunha proba de manexo do programa que se empregará para realizar os traballos.

O 40% restante será a nota das exposicións.