Exame Avaliación alternativa

Para incentivar que traballedes durante todo o periodo lectivo e non só ao chegar as datas pre-exames vaise propoñer repartir actividades, traballos e exame ao longo das diferentes semanas de clase.
Respecto do exame as condicións son as seguintes:

Separarase en catro partes, que se iran realizando durante o periodo lectivo. Os temas que entrarán en cada unha das partes son:
 1º: Tema 1 :                  0,5 puntos
 2º: Temas 1, e 2:             2,25 puntos
 3º: Temas 2, 3 e 4:        3,25 puntos
 4º: Temas 3, 4, 5 e 6:            1 punto

Aquelas persoas que fagan estes exames e saquen un 40% da nota do exame poderán sumar as cualificacións de actividades e traballos.
Se non conseguides aprobar con esta avaliación alternativa podedes facer o exame final (1ª e 2ª oportunidade) nas mesmas condicións ca os demais (temas 1 a 4).

AVISO: Nestes exames SI se entregará formulario